Nyheder

På siden findes de seneste nyheder fra PUFF samt opslag fra vejledere.

Vil du skrive dit bachelor- eller kandidatprojekt på Endokrinologisk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital?
Vi søger en medicinstuderende som ønsker at skrive et bachelor- eller kandidatprojekt på Bispebjergs forskningsenhed med fokus på type 2 diabetes og kostbehandling med opstart i august eller september 2017. Der vil være mulighed for at forlænge perioden med 6 måneder, så man opnår et fuldt forskningsår.

To forskningsårs-studerende søges til kohorte studie om småbørns lungeudvikling – og lungesymptomer på Børne-og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, til efteråret 2017
Vi søger to højt motiverede medicinstuderene med interesse for pædiatri til kombineret forskningsår og forskningssemester, 5 semester kandidatdelen ved Børne-og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital og PreventADAL studiet ved Oslo Universitets Hospital.
Ansøgningsfrist: 13. august 2017

Forskningsårs-studerende søges til selvstændigt fuldt finansieret projekt på Rigshospitalets anæstesi- og operationsklinik, Abdominalcentret, til efteråret 2017
Vi søger en motiveret medicinstuderende til et forskningsprojekt omhandlende betydningen af at kontrollere inflammation efter stor abdominal kirurgi. Du vil få dit eget selvstændige projekt som del af et større forskningsprojekt (Ph D), som du også vil være involveret i.

Kom til debat om fremtidens forskning
Hjælp os med at forme fremtidens forskning? Kom med gode råd til en spændende debat om fremtidens sundhedsforskning med Søren Pind, Søren Brostrøm og Lars Frelle-Petersen på tirsdag den 13. juni i Mærsk Tårnet

Knoglemetabolismen og neuropati hos børn og unge med Type-1-Diabetes
Den studerende vil være ansvarlig for at rekrutter patienter til et større multicenter studie omhandlende knoglemetabolisme og glukosemetabolisme hos børn-og unge med type 1 diabetes samt at foretage visse af undersøgelserne. Den studerende vil sideløbende med dataindsamlingen få mulighed for at skrive en videnskabelige artikel inden for diabetisk neuropati på allerede eksisterende data.
Ansøgningsfrist: 1. september 2017

Medicinstuderende søges til prægraduat forskning i 6-12 måneder
Vi søger en skolar med interesse for opfølgning efter intensiv terapi. Ansættelse på Intensiv afd., Nordsjællands Hospital med start 1. september 2017. Varighed 6-12 måneder. Projektet handler om at undersøge langtidseffekten af et recovery program i op til 5 år efter intensiv terapi. Recovery programmet består af patientfotografier og opfølgende samtaler indenfor det første år efter intensiv terapi. Denne effektmåling er opgjort. Din opgave vil være at udføre en fornyet dataindsamling og analyser af de kvantitative data med henblik på at kunne estimere en langtidseffekt af recovery programmet 5-år efter intensiv terapi.
Ansøgningsfrist: 10. juni 2017

Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode inviterer til STORMØDE tirsdag den 30. maj kl. 16.30-19.30
Hvad er brændpunkterne i år 2017, og hvordan skal den medicinske forskningsverden agere fremadrettet? Det informerede samtykke ved medicinsk forskning er fortsat genstand for ophedet debat: Hvilke typer forsøg kan man bede patienter medvirke til, hvor meget bør de informeres om, og hvordan sikrer man at de ved hvad de går ind til? Kan for strenge krav til informeret samtykke forhindre vigtig forskning, som kunne gavne fremtidige patienter? Vi præsenterer ekspert-oplæg fra blandt andre en akutforsker fra Rigshospitalet og formændene for Etisk Råd og National Videnskabsetisk Komite. Vel mødt!

Halvårs forskningsprojekt på Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet
Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet opslår et 6 mdr. forskningsprojekt med start 1. august 2017. Du vil få ansvar for et projekt, som omhandler: Lugtesansen hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Projektet vil blive tilknyttet en pågående PhD i rhinologi.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2017

Forskningsstuderende søges til projekt ”Karakterisering af biofilm på endotrakealtuber”
Vi søger en medicinstuderende, der arbejder selvstændigt, og har lyst til at deltage i et forskningsprojekt i Intensiv afd., Nordsjællands Hospital. Projektbeskrivelsen er klar og diverse godkendelser er ved at blive indhentet.
Arbejdet kan blive til et kandidatprojekt, og der vil være mulighed for forfatterskab på en videnskabelig artikel.
Ansøgningsfrist: 15. August

Prægraduat forskningsår i astma hos børn
Det forslåede projekt vil omhandle betydningen af vitamin D for spædbørns immunologiske modning, med udgangspunkt i data fra vores yngste kohorte, COPSAC2010, hvor mødrene fik ekstra vitamin D under graviditeten i et dobbelt-blindt randomiseret studie, der viste en mulig 25% reduktion af astma i 3-års alderen.
Ansøgningsfrist: 26. maj 2017

Forskningsårsstuderende søges til stort og spændende klinisk projekt
Den konstante stigning i prævalens af både fedme og type 2 diabetes har alvorlige konsekvenser – både for den individuelle i form af følgesygdomme og samfundsøkonomisk. Mere og bedre viden omkring forebyggelse og behandling er derfor yderst vigtigt. Både fysisk træning og behandling med appetithormonet GLP-1 har vist sig gunstigt hver især ift. vægttabsvedligeholdelse, ”metabolisk sundhed”, appetitregulering og systemisk inflammation – men kan vi opnå en synergieffekt ved at kombinere dem?
Ansøgningsfrist: snarest

Center for Perioperativ Optimering søger 1-2 forskningsårsstuderende til start d. 1. september 2017
Hver skolarstipendiat vil få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO).
Ansøgningsfrist: 18. maj 2017

Fuldt finansieret forskningsår på hjertemedicinsk klinik, Rigshospitalet med start efterår 2017
Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, der har stor erfaring med epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os primært med årsager til og forebyggelse af pludselig hjertedød. Vi har med udgangspunkt i 2 tidligere ph.d.-studier indsamlet et unikt nationalt materiale, der gør os i stand til indgående at undersøge ovenstående. Vi søger nu 2 forskningsårsstuderende til forskningsprojekter omhandlende årsager til pludselig hjertedød blandt personer i alle aldre i 2010 og eventuelle forandringer i hyppighed af pludselig hjertedød blandt unge fra 2000-2010. Projekterne er unikke og af stor klinisk relevans.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2017

Forskning på Neurologisk klinik, Rigshospitalet, Glostrup
Enhed for klinisk apopleksiforskning søger medicinstuderende til forskning 2-3 hverdage om ugen eller efter aftale. Vi skal undersøge biomarkører som kan afspejle den forventede mén-grad og risiko for komplikationer efter en blodprop i hjernen. Arbejdet består i rekruttering og blodprøvetagning på akutte apopleksipatienter i samarbejde med forskningsgruppens læger og sygeplejesker.
Ansøgningsfrist: 1. august 2017

Forskningsophold, 5.sem. forskerperspektivet, tilbydes i Anæstesiologisk Forskningsenhed, Herlev
Vi søger to til tre medicinstuderende på 5.semester kandidatdelen, der vil skrive deres kandidatopgave som en peer-reviewed artikel som 1. forfatter inden for klinisk anæstesi, intensiv medicin, præhospital medicin eller i smertebehandling. Vi kan tilbyde konkrete projekter, men også hjælpe med at udvikle ideer som du selv finder energi og interesse i.
Ansøgningsfrist: 30. april 2017

Søges assistent til neuroforskning
Vi søger en medicinstuderende til at assistere til forsknings- og udviklings-opgaver på Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET på Rigshospitalet. Afdelingen beskæftiger sig med funktionsdiagnostik og billeddannelse med radioaktive isotoper. Vi råder over 6 PET/CT skannere, 1 hjerne PET scanner og 1 PET/MR skanner, 2 cyklotroner og en stor radiokemienhed. Du skal knyttes specielt til neuroområdet med fokus på neuroonkologi og demens.
Ansøgningsfrist: 14. maj 2017

PH.D.-SKOLEN UDFASER FORSKNINGSÅRET: Sidste frist for tilmelding er 30. 09.2016
Ph.d-skolen har netop meldt ud, at de ikke længere vil stå for forskningsåret. Fremover vil der stadig være mulighed for at holde pause fra studiet for at lave forskning, men man vil altså ikke længere kunne blive indskrevet på Ph.d-skolen og modtage Ph.d-kurser.

 

Der er lukket for kommentarer.