Medicinstuderende søges til forskningsprojekt på Thoraxanæstesiologisk afdeling, Rigshospitalet

En et-årig stilling som skolarstipendiat ved et klinisk forskningsprojekt på tværs af thoraxanæstesien og thoraxkirugien er ledig til besættelse efteråret/vinteren 2012/2013 efter aftale.

Om funktionen:
Thoraxanæstesiologisk Forskningsenhed søger en medicinstuderende til et projekt på tværs af thoraxkirurgien og thoraxanæstesien. Projektet er et klinisk randomiseret forsøg med afprøvning af lungeprotektive metoder for hjertekirurgiske patienter, hvor lungerne perfunderes med enten kølende væske eller oxygeneret blod under den tid patienten er på hjertelungemaskine.

Vi søger en medicinstuderende, der kommer til at indgå i det kliniske forskningsteam med hovedsageligt praktisk arbejde som fx blodprøvetagning m.m. på operationsgangen og intensiv. Forsøget foregår på elektive hjertekirurgiske patienter og giver en unik mulighed for tilegnelse af erfaring og viden om disse operationsforløb. Den studerende vil få sit eget sideprojekt til ph.d.-studiet med Prof. Niels H. Secher som hovedvejleder udover den ph.d.-studerende Katrine B. Buggeskov, hvilket giver mulighed for publikation af minimum en artikel som førsteforfatter.

Om dine kvalifikationer:
Du skal have interesse for anæstesi og/eller thoraxkirurgi: hjerte- og lungefysiologi. Ventilatør eller anden erfaring med intensivpatienter er en klar fordel. Det er vigtigt at du kan arbejde selvstændigt og er fleksibel. Det vigtigt at du brænder for at løse forskningsopgaver på et højt fagligt niveau og har en personlighed, der passer ind i vores uformelle og ligefremme kultur.

Ansøgningen:
Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 1. oktober gerne via e-mail. Ansøgningen skal følges af CV samt dokumentation af evt. ventilatørerfaring. Der vil efterfølgende indkaldes til samtaler.

Send din ansøgning til klinisk assistent Katrine Bredahl Buggeskov, Rigshospitalet, Thoraxanæstesiologisk Klinik afsnit 4142, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, E-mail: katrine.buggeskov@gmail.com

 

Medicinstuderende til hjerneforskning

En et-årig stilling som skolarstipendiat m.h.p. gennemførelse af hjerneforskningsprojekt er ledig til besættelse pr 1.9.12 eller efter aftale. Din opgave bliver at være med til at etablere en database til at dokumentere effekten af det tidligere og nuværende danske epilepsikirurgiprogram. Databasen vil fremadrettet få stor betydning som et centralt forskningsredskab for nye projekter.

Om funktionen:
På Rigshospitalet varetager vi for hele Danmark udredning og kirurgisk behandling af patienter med fokal epilepsi, som på trods af medicinsk behandling stadig har mange anfald. Ca. 80 patienter udredes årligt og heraf opereres ca. 40. Det er et spændende felt indenfor neurologien, hvor en gruppe af  neurologer, neurofysiologer, psykologer og neurokirurger arbejder tæt sammen om at fastslå præcis, hvor i hjernen det epileptiske anfald begynder. Udredningen starter med at danne en hypotese om, hvor i hjernen anfaldet har sit udgangspunkt på baggrund af patientens oplevelse af anfaldet og vores fortolkning af videoovervågede anfald under indlæggelse. Dette kræver kendskab til sammenhæng mellem funktion og neuroanatomi . Denne hypotese søges herefter bekræftet med anvendelse af EEG og strukturel MR skanning af hjernen. Hvis der ikke er fuld overensstemmelse går vi videre med funktionelle hjerneskanninger – så som PET og SPECT og som noget nyt også MEG skanninger. Afhængig af udredningen foretager vi også intrakraniel EEG registrering eventuelt stimualtion, hvor vi i forbindelse med en operation placerer dybdeelektroder i hjernen eller små net på overfladen af hjernen med henblik på at opfange anfaldene direkte fra hjernevævet.  På vores ugentlige konferencer tager vi herefter stilling til hvilke patienter, vi vil tilbyde operation.

Om dine kvalifikationer:
Du skal naturligvis have interesse for neuroforskning og klinik: Neurologi, neurofysiologi og/eller neurokirurgi. En vis flair og interesse for IT vil være en stor fordel. Du går til opgaverne med en positiv indstilling, og jobbet kræver selvstændighed. Det vigtigste for os er, at du brænder for på et højt fagligt niveau at løse forskningsopgaverne og har en personlighed, der passer ind i vores uformelle kultur, hvori samarbejde er et vigtigt omdrejningspunkt.

Vi tilbyder dig:
At blive en del af et tværfagligt miljø af høj faglig standard, som vil give dig et unikt udgangspunkt for at få kendskab til såvel klinik men også de mest avancerede parakliniske teknikker indenfor neuroklinikken. Du vil naturligt kunne deltage i de forskellige aspekter af udredningsprocessen og den kirurgiske behandling. Det er oplagt i forbindelse med dit forskningsår at skrive kandidatopgave eller alternativt bacheloropgave. Om end etableringen af en database i sit udgangspunkt måske lyder noget tørt og kedeligt, så er det et unikt udgangspunkt for fremtidig forskning og samarbejde og der bliver rig mulighed for at perspektivere vigtigheden af dit arbejde ved deltagelse i klinikken.  Du vil blive aflønnet med 10.000 kr pr. måned efter donation fra Lundbeckfonden.

Ansøgningen:
Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 20. august gerne via e-mail. Ansøgningen skal følges af CV inklusiv eksamensudskrift.

Send din ansøgning til overlæge, dr. med. Lars H. Pinborg, Rigshospitalet, Neurobiologisk Forskningsenhed N9201, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, mail: pinborg@nru.dk (subjekt: EpiKirSkolar)

Kardiologisk forskningsårsstuderende, Rigshospitalet

Hjerte-CT forskningsenhed på Rigshospitalet søger 2 medicinstuderende på 6. semester eller senere med henblik på gennemførelse af et forskningsårsprojekt, med start 1. september 2012, eller snarest herefter. Der er til vores forskningsenhed aktuelt tilknyttet 5 Ph.D. studerende, 4 forskningsårsstuderende, 2 projektsygeplejersker og 1 projektradiograf, som arbejder dedikeret med kardiovaskulær forskning.
Vi søger medicinstuderende som er interesserede i forskning og ønsker at blive oplært i forskningsmetode, herunder selvstændig  gennemførelse af dataopsamling, dataanalyse og skrivning af videnskabelig  artikel/ forskningsårsopgave. Studerende som ønsker at investere tilstrækkelig tid til at opnå publicering af en videnskabelig artikel som førsteforfatter i et peer-review tidsskrift vil blive foretrukket.
Den forskningsårsstuderende varetager forberedelse af patienter/projektdeltagere til Hjerte-CT scanning og medvirker desuden ved dataopsamling og analyse af data i egne og Ph.D. studerendes projekter.
Motiveret ansøgning i Word format (eet samlet dokument), inklusiv 1 sides CV med blandt angivelse af hidtidige eksamensresultater bedes mailet til Overlæge Dr. Med. Klaus Fuglsang Kofoed, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, kkofoed@dadlnet.dk snarest muligt.
Nærmere oplysninger kan fås ved telefonisk kontakt til Ph.D. studerende Tobias Kühl; telefon 3545 8628.