Forskningsår inden for hjernetumorforskning

Malign hjernetumor scannet med MR og PET med F18-Flouro-Ethyl-Tyrosin (FET).

EMNE

PET undersøgelser og prognose i patienter med

Glioblastoma Multiforme

 

 

STED

Strålebiologisk Laboratorium, Onkologisk Klinik,

Finsencenter i samarbejde med Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET, Rigshospitalet

 

 

START

Vinter 2014/2015

 

 

 

Glioblastoma Multiforme er den hyppigste og mest ondartede hjernetumor hos voksne. Standardbehandling til patienter med nydiagnosticeret Glioblastom er maximal kirurgisk fjernelse af tumor efterfulgt af strålebehandling og konkomitant og adjuvant Temozolomide, men prognosen er fortsat meget dårlig, og median-overlevelsen er kun 14,5 måneder.

Til planlægning af den mest optimale strålebehandling anvender vi MR-scanning, og i de seneste år har vi også anvendt PET (Positron emissions tomografi)-scanning. PET-scanning med traceren 18F-Flouro-Ethyl-Tyrosin (FET) kan anvendes til at identificere metabolisk aktivt hjernetumorvæv. Vi ved ikke, om anvendelsen af PET-scanning kan forudsige udbyttet af behandlingen, hvorfor projektet går ud på at studere dette.

Til denne undersøgelse har vi etableret en klinisk og paraklinisk database, som kan bringes i anvendelse til at studere PET’s muligheder og begrænsninger.

Til projektet søges en engageret studerende med interesse for cancerforskning. Projektets varighed: 1 år.

Der vil i samarbejde med den studerende blive søgt et skolarstipendium.

 

Strålebiologisk Laboratorium
Strålebiologisk Laboratorium er et eksperimentelt kræftforskningslaboratorium tilknyttet Onkologisk Klinik på Rigshospitalet. Laboratoriets primære fokus er hjernetumorer, herunder model-etablering, cancer-stamceller og angiogenese.
Laboratoriet har nær tilknytning til den kliniske dagligdag og forsøger at bygge bro mellem basalforskning og klinisk forskning for dermed at blive klogere på tumorernes molekylære biologi og introducere denne viden til gavn for patienterne.
Dertil kommer, at laboratoriet har et stort netværk bestående af nationale og internationale forskningsgrupper og mange års erfaring med speciale- og Ph.D. studerende.

Henvendelse
Forskningschef, overlæge, dr. med Hans Skovgaard Poulsen, Telefon: 35 45 63 03,
E-mail: hans.skovgaard.poulsen@regionh.dk

Hjemmeside: www.radiationbiology.dk

 

Professor, overlæge, dr. med Ian Law, Telefon: 35 45 85 13,

E-mail: ian.law@regionh.dk

Fondsansøgningskursus

Står du og skal søge penge til et specifikt projekt, eller kunne du bare godt tænke dig at lære, hvordan man søger penge fra fonde, så deltag i PUFFs fondansøgningskursus.

Kurset består af en generel introduktion til dét at søge penge fra en fond samt en specifik del, hvor der vil være mulighed for at diskutere din specifikke ansøgning.
Under den generelle del vil du blive introduceret til forløbet, hvilke fonde man kan søge, hvordan man sælger sit projekt, samt hvordan man udformer et godt CV.
Hvis du har et eller flere spørgsmål til din specifikke ansøgning, så send dem gerne til undertegnede inden kurset, så vi kan tage dem op i plenum. Det bliver selvfølgelig anonymiseret.

Kurset afholdes af Research Adviser Marianne Gauffriau fra Fakultetsservice, Forskning og Innovation.
Tid: Torsdag den 13. november kl. 16.15 til 19.00

Sted: Lokale 31.01.48a, Panuminstituttet

Tilmelding: Skriv til jespererichsen@live.com. Gratis for medlemmer af PUFF, ellers 50 kr. (prisen for indmeldelse)

Med venlig hilsen
Jesper Høiberg Erichsen
Medlem af PUFFs bestyrelse

Medicinstuderende søges til Prægraduat Forskningsår

Vi søger en medicinstuderende med interesse for kardiolog til et klinisk projekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Den forskningsstuderende kommer til at være en del af et større forskerteam og i meget tæt samarbejde med en phd-studerende. Projektet er knyttet til iPower (ImProve diagnOsis and treatment of Women with angina pEctoris and micRovessel Disease), som omhandler kvinder med angina pectoris uden stenoser på koronararterier undersøgt med koronararteriografi. Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes mikrovaskulær sygdom. I dette delprojekt vil vi undersøge om der en gavnlige effekt af ca. 12 måneders ACE-hæmmer behandling, Ramipril i et randomiseret placebo kontrolleret forsøg. Du vil få et delprojekt som omhandler karfunktion målt ved flow medieret dilation (FMD) før og efter behandlingen. Du vil selv komme til at foretage undersøgelsen på patienterne og vil derfor blive oplært i ultralydsteknik.

Du kan læse mere om hovedprojektet på: http://ipowerhjerter.dk.

Stillingen: Ansættelsen som prægraduat forskningsårstuderende varer 12 måneder. Opstart vil ske enten i foråret eller efteråret når vi har alle godkendelser i hus. Da patienterne skal være i behandling i ca. 12 måneder vil du i midten af forskningsårsstudiet kunne tage et halvt år tilbage til studierne. Da du kommer til at være en vigtig del af forskningsgruppen vil du være ansat som timelønnet forskningsassistent i det halve år hvor du er tilbage på studiet. Vi vil sørge for at opstart og pauser kommer til at passe med dine studier, men det kræver selvfølgelig lidt fleksibilitet fra dig.

Dine arbejdsopgaver:

  • samtale med projektpatienter, anlæggelse af PVK, blodprøvetagning, registrering af patientdata i projektets database, inklusion af patienter ved telefonisk kontakt, ansøge midler, artikelskrivning samt præsentation af data ved kongresser (i samarbejde med phd-studerende)
  • Måling af FMD ved ultralyd af a. Brachialis

Som forskningsårstuderende vil du være ansvarlig for gennemførelse af dit eget forskningsprojekt. Dit prægraduat forskningsår skal afsluttes med en rapport, som kan udgøre dit kandidatspeciale. Der vil blive mulighed for at publicere resultater i et videnskabeligt tidsskrift, samt for deltagelse i kurser og international konferencer.

Lønnen er 10.000 / måned.

Vi søger en medicinstuderende:

  • som har bestået 8. semester
  • som er selvstændig, ansvarlig, struktureret, glad for praktisk arbejde og god til at snakke med patienter og fleksibel mht opstart og studiepause.

 Motiveret ansøgning og CV bedes sendes til:

 PhD-studerende, Marie Michelsen

 Email: marie.m.michelsen@gmail.com  Tlf: 31105779

Forskningsår i pædiatrisk hæmatologi og immunologi

Vi søger en studerende til et prægraduat forskningsår om immunsystemet efter knoglemarvstransplantation med start 1 februar 2015.

Knoglemarvstransplantation kan være en livreddende behandling for børn med leukæmi, men er forbundet med alvorlige komplikationer, bl.a. alvorlig svækkelse af immunsystemet. BørneUngeKlikken på Rigshospitalet varetager undersøgelse og behandling af alle børn, der gennemgår knoglemarvstransplantation i Danmark.

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til 1 års ansættelse mhp. gennemførelse af et selvstændigt projekt om betydningen af væksthormon for gendannelsen af immunsystemet efter knoglemarvstransplantation. Arbejdet består dels i indsamling af blodprøver og kliniske data på vores transplantationsklinik og dels i laboratoriemæssig analyse af det indsamlede materiale.

Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt.

Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive kandidatspeciale og få et førsteforfatterskab på en videnskabelig publikation samt deltagelse i videnskabelige kongresser. Forskningsåret kan være  en forberedelse til et evt. senere ph.d.studium.

Løn (10.000 kr./måned) og dækning af øvrige udgifter søges i samarbejde med din vejleder, overlæge dr.med. Klaus Müller.

Pga. ansøgning om fondsmidler er ansøgningsfristen mandag d. 20 oktober kl. 12.00. Samtaler vil blive afholdt d. 22. oktober (eftermiddag).

Hvis du synes, det kunne være spændende med et forskningsår indenfor pædiatri, som både byder på patientkontakt og laboratoriearbejde, så send en motiveret ansøgning inkl. CV og karakterudskrift til:

Katrine Kielsen
Læge, Klinisk Assistent
BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet
Tlf.: 21470930, email: katrine.kilesen@regionh.dk

Forskningsår i evidensbaseret medicin ved psykiatrisk forskningsenhed i Region Sjælland

Vi søger en forskningsårsstuderende, der kan tilknyttes vores arbejde med evidenbaseret medicin/praksis. Vi er ved at opbygge en forskningsgruppe indenfor dette i forskningsenheden og har i samarbejde med Cochrane Collaboration og Copenhagen Trial Unit ansvaret for flere Cochrane Systematiske Reviews indenfor ADHD og personlighedsforstyrrelser. Der vil være mulighed for at du kan lave et kandidatspeciale fokuseret på f. eks. et metodeemne på tværs af de forskellige reviews vi er involveret i, eller du kan skrive en opgave med et klinisk fokus. Medforfatterskab på flere af vores kommende publikationer indenfor områder som du involveres i er også en mulighed.  Du kan også være med til udvikling af kursus i evidensbaseret medicin.

 

Selve arbejdet foregår i Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland, Roskilde. Du vil få en grundig introduktion og oplæring i arbejdet.

 

Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer at du er struktureret, har gode engelskkundskaber og trives i et tæt samarbejde med andre forskere.

 

Finansiering: Aflønning er 10.000/måned samt et engangsbeløb på 15.000 til deltagelse i Cochrane Colloquium i efteråret 2015.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker, adj. lektor, Phd Ole Jakob Storebø ojst@regionsjaelland.dk, tlf.25119901 eller professor og forskningschef Erik Simonsen, es@regionsjaelland.dk, tlf 20108293

 

Ansøgningfrist mandag den 26 oktober kl.12.00

 

Opstart 1 november 2014 eller snarest derefter. Evt deltid fra 1 november og fuldtid (et år) fra 1 februar 2015.

 

Ansøgning inkl. CV sendes til psykforsk@regionsjaelland.dk (samt cc til ojst@regionsjaelland.dk).

 

eller

Psykiatrisk Forskningsenhed

Att: Forskningschef, professor, Ph.d. Erik Simonsen

Toftebakken 9

4000 Roskilde.