Prægraduat forskningsprojekt på Gastroenheden, Herlev Hospital.

Vi søger 1 scholar med interesse for mave-tarm sygdomme, til et prægraduat forskningsprojekt i endoskopienheden. Start 1. september 2015 eller efter aftale. Varighed 6-12 måneder.

Projektet
Endoskopiafsnittet på Herlev hospital har en betydelig forskningsaktivitet inden for området endoskopi. Afsnittet foretager ca. 13.000 procedurer om året. Det prægraduate projekt omhandler en ny og avanceret koloskopi metode, som vil blive introduceret på Herlev Hospital, som det første sted i verden. Vi tilbyder i den forbindelse:
• Ansvar for et prospektivt randomiseret kontrollet studie
• Førsteforfatterskab på den eller de efterfølgende artikler
• Deltagelse på nationale kongresser
• Deltagelse på DDW 2016 i San Diego eller UEGweek 2016 i Wien
• Lokalt ansvar for et multicenter studie med mulighed for forfatterskab
• Statistisk kursus (SPSS)
• Selvstændigt arbejde
• Vejledning til formidling og artikelskrivning

Forskergruppen
Som scholar vil du være en del af et team bestående af ph.d.-studerende og afdelingens overlæger, men vi lægger meget vægt på, at du arbejder selvstændig. Du aflønnes med 10.000,- pr måned og vi forventer ansættelse i 6-12 måneder.

Send motiveret ansøgning (1 A4 ark) og CV (1 A4 ark) til john.gasdal.karstensen.01@regionh.dk senest 14/8-15. Samtaler vil foregå i uge 34.

For yderlige oplysninger kan du kontakte:
John Gásdal Karstensen, læge, ph.d. stipendiat, tlf. 40944465
Jakob Hendel, overlæge, ph.d. tlf. 38689368
Peter Vilmann, professor, dr.med. tlf. 38682164

Forskningsårsstuderende søges til projekt om fodbold og prostatakræft på Rigshospitalet

Medicinstuderende søges for et år til forskningsprojektet ’FC Prostata Community’. I projektet undersøger vi virkning og implementering af klubfodbold målrettet fysisk aktivitetsfastholdelse blandt mænd med prostatakræft. Projektet, som danner rammen om to ph.d. forløb, omfatter en randomiseret undersøgelse og en række kvalitative forskningsspørgsmål. Projektet er landsdækkende, men er forankret i Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF) på Rigshospitalet.

Vi søger en engageret studerende med interesse i patientnær klinisk forskning. Dine primære arbejdsopgaver vil være relateret til inklusion (herunder screening) af projektdeltagere, vurdering af forskningsartikler til brug for udarbejdelse af metaanalyse og medvirken til indsamling og analyse af kvalitative data (interview). Til gengæld herfor kan du forvente medforfatterskab på minimum to videnskabelige artikler. Derudover vil du få mulighed for at arbejde selvstændigt indenfor emnet ægteskabelig trivsel (dyadic coping).

Du kan læse mere om projektet på www.fcprostata.dk. Spørgsmål til arbejdsopgaver og udformning af selvstændigt projekt kan rettes til projektets ph.d. studerende på telefon 61242800 eller til den projektansvarlige (og hovedvejleder), Seniorforsker og psykolog Julie Midtgaard på 35457367/26161755. Vi garanterer lønmidler (10.000 Kr./måned) i et år, men forventer, at du medvirker til ansøgning af scholarstipendium.

Send din ansøgning inklusiv CV senest 1. juli til Julie Midtgaard på julie@ucsf.dk. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende med henblik på ansættelse snarest muligt.

Forskningsårsstuderende på kardiologisk afdeling, Bispebjerg Frederiksberg Hospital 2015/2016

Titel på projektet: Optimeret udredning for stabil iskæmisk hjertesygdom

Kort projektbeskrivelse: Angina pectoris er en særdeles hyppig sygdom som afficerer over 10% af befolkningen over 60 år. Der er internationalt rejst tvivl om de mest effektive udredningsforløb og hvilken betydning disse har for patienternes prognose, men der er begrænset viden baseret på klinisk praksis.
Kardiologisk afdeling BBH har landets største ambulante patientoptag, hvoraf undersøgelse og behandling for iskæmisk hjertesygdom udgør en væsentlig del. Vi benytter flere diagnostiske metoder i undersøgelser for stabil angina pectoris. De funktionelle metoder omfatter arbejdstest med ekg, myokardiescintigrafi og stress-ekkokardiografi, de anatomiske omfatter CT-angiografi og invasiv koronararteriografi. Ved at koble eksisterende kliniske databaser og journaloplysninger fra Bispebjerg Hospital med nationale registre er det projektets formål at belyse klinisk praksis og fastlægge prædiktorer for hensigtsmæssige forløb og for god prognose. Det er vores mål at forskningsprojektets resultater umiddelbart vil kunne implementeres i afdelingens praksis.

Den studerende ansættes som stipendiat i 1 år.

Vi kan tilbyde:
• Selvstændigt arbejde med eget projekt under vejledning af engagerede forskere og klinikere
• Et aktivt og velfungerende forskningsmiljø
• Førsteforfatterskab på mindst én artikel
• Vejledning til kandidatopgave, såfremt det ønskes
• Deltagelse i konferencer og relevante kurser
• Månedsløn på 10.000 Kr

Vi ser gerne at du:
• Har overstået 2. semester af kandidatdelen
• Er interesseret i kliniknær forskning og kardiologi
• Er fleksibel, pligtopfyldende, engageret og god til at samarbejde
• Er villig til at tage orlov fra studiet

Ansøgningsfrist: 1.7.2015

Stillingen tiltrædes snarest muligt efter 1.8.2015 eller efter nærmere aftalt dato.

Ansøgning (max 1 side), CV (max 1 side) samt karakterudskrift sendes til centerleder, professor Eva Prescott, mail: eva.irene.bossano.prescott@regionh.dk. Ved spørgsmål kontaktes Eva Prescott (tlf 22572614) eller phd studerende Marie Michelsen (tlf 31105779).

Prægraduat forskningsprojekt på Gastroenheden, Herlev Hospital.

Vi søger 1 scholar til et prægraduat forskningsprojekt i endoskopienheden med start 1. August, 2015. Varighed 6 måneder.

Projektet
Endoskopiafsnittet på Herlev hospital har en betydelig forskningsaktivitet inden for området endoskopi. Afsnittet foretager ca. 13.000 procedurer om året. Det prægraduate projekt omhandler en ny og avanceret koloskopi guide, som vil blive introduceret på Herlev Hospital, som det første sted i verden. Introduktionen vil blive fulgt af dit forskningsprojekt, som er et prospektivt randomiseret studie, hvor undersøgelser udført med den nye koloskopi guide vil blive sammenlignet med koloskopier uden guide.
Du vil blive ansvarlig for dette projekt, som vi forventer vil resultere i 1-2 artikler samt fremlæggelse på de største internationale kongresser DDW og UEGweek. Du vil desuden komme til at deltage i andre forskningsopgaver i afdelingen i ansættelsesperioden herunder varetage inklusion i et andet randomiseret studie.

Forskergruppen
Som scholar vil du være en del af et team bestående af ph.d.-studerende og afdelingens overlæger, men vi lægger meget vægt på, at du arbejder selvstændig. Du aflønnes med 10.000,- pr måned og vi forventer ansættelse i 6 måneder.

Send motiveret ansøgning (1 A4 ark) og CV (1 A4 ark) til john.gasdal.karstensen.01@regionh.dk senest 25/6-15. Samtaler vil foregå mandag den 29 juni.

Yderlige Oplysninger:
John Gásdal Karstensen, læge, ph.d. stipendiat, tlf. 40944465
Jakob Hendel, overlæge, ph.d.
og
Peter Vilmann, professor, dr.med.

Forskningsårsstuderende søges til projekt omhandlende østrogens betydning for muskelfunktion, træningskapacitet, og insulinfølsomhed hos mennesker

Østrogen

FORMÅLET MED PROJEKTET:
Hypotesen, som danner baggrund for studiet er, at tab af ovariefunktion fører til insulin resistens forud gået af en række fysiologiske forandringer, inklusiv nedsat fedtoxidation og energiforbrug samt nedsat skeletmuskelmasse, som muligvis skyldes uønskede vævsspecifikke funktionelle forandringer i vigtige metaboliske væv som skeletmuskulatur, fedtvæv og lever.
Formålet er at belyse de årsagsfaktorer og mekanismer som fører fra tab af ovariefunktion til udvikling af metabolisk sygdom. Vi ønsker endvidere at klarlægge, om disse metaboliske transformationer kan modvirkes af øget fysisk aktivitet og/eller symptomlindrende hormonterapi og potentielt forhindre udviklingen af metabolisk sygdom.

HVOR:
Projektet udføres på Center for Inflammation og Metabolisme/ TrygFondens Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet.

ARBEJDSOPGAVER:
Du vil skulle udføre en del klinisk arbejde under supervision, inklusiv helbredsundersøgelser, OGTT’er, insulinclamps, biopsitagning, konditests, DXA-skanninger m.m. Vi forventer derfor at du som minimum har bestået 8. semester. Det er ikke et krav, at du har erfaring med nævnte metoder eller forskning generelt.

HVORNÅR:
Med opstart: sommer 2015 eller snarest herefter. Der er ansøgt om midler til scholarstipendieløn (10.000 kr/måned) til et forskningsår.

INTERESSERET?
Er du interesseret i et stimulerende og spændende arbejdsmiljø og har lyst til at snuse til, hvad forskning kan tilbyde dig, send da en ansøgning inkl. CV inden 1/7-15 til

Julie Abildgaard
Læge, phd-studerende (projektansvarlig)
julieabild@gmail.com
TLF: 60647094

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C, RH, søger scholarstipendiat til start d. 1. september 2015

Jobbet:
Skolarstipendiaten forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med forskellige parter. Man vil som udgangspunkt få ansvaret for sit eget projekt i ansættelsesperioden, og arbejdet vil bl.a. bestå i at designe og koordinere projektet, skrive protokollen, inkludere patienter, samt sammenskrive artiklerne.

Forskergruppen og projektet:
Man vil som skolarstipendiat arbejde tæt sammen med én PhD-studerende, én postdoc og én overlæge i en dynamisk forskningsgruppe som en del af en forskningsaktiv afdeling med et godt socialt netværk med andre unge forskere.
Fokus for projektet er levertransplantation og undersøgelse af faktorer med indflydelse på den langsigtede prognose. Projektet er ikke planlagt i detaljer, så der vil være medindflydelse på design og udformning. Dataindsamling kan dog startes umiddelbart på baggrund af eksisterende hovedprotokol. Man vil få tilknyttet sit eget vejleder-team under ansættelsen, der vil sikre at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt, og kan hjælpe og assistere med problemer, der måtte opstå undervejs.

Ansættelsen:
Ansættelsen varer i 12 måneder med løn på 10.000 kr. månedligt. Der forventes engagement og arbejdsiver fra ansøger og det er et krav, at man er medicinstuderende på kandidatdelen. Vi forventer, at skolarstipendiaten kan opnå minimum 2 publikationer i løbet af perioden.

Ansøgning:
Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til HCPommergaard@gmail.com inden d. 10/6 -2015. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere efter nærmere aftale hurtigst muligt efter.

For yderligere information kontakt:
Andreas Arendtsen Rostved, læge, PhD-studerende (andreas.arendtsen.rostved@regionh.dk)
Hans-Christian Pommergaard, læge, PhD (hcpommergaard@gmail.com)
Allan Rasmussen, overlæge (allan.rasmussen@dadlnet.dk)