Kardiologisk forskningsårsstuderende, Rigshospitalet.

Forskningsenheden for Medfødt Hjertesygdom på kardiologisk afdeling Rigshospitalet søger én medicinstuderende på 9. semester eller senere med henblik på gennemførelse af et 1 årigt forskningsprojekt, med start 1. februar 2016.
Der er til vores forskningsenhed aktuelt tilknyttet 3 Ph.d.-studerende og 1 forskningsårsstuderende, som arbejder dedikeret med forskning indenfor medfødte hjertesygdomme.

Vi søger en medicinstuderende som er interesseret i medfødte hjertesygdomme hos børn og voksne samt de komplikationer disse kan medføre. Dit fokusområde bliver patienter født med ét-kammer hjerte såkaldte Fontan patienter eller single ventrikel patienter.
Du skal være interesseret i forskning og ønske at blive oplært i forskningsmetode, herunder selvstændig gennemførsel af dataopsamling, dataanalyse og skrivning af videnskabelig artikel samt kandidatspeciale/ forskningsårsopgave.
Studerende som ønsker at investere tilstrækkelig tid til at opnå publicering af en videnskabelig artikel som førsteforfatter i et peer-review tidsskrift vil blive foretrukket.

Du kan forvente at få mulighed for at fremlægge dine resultater ved relevante møder efter et velgennemført projekt.

Projektet er forventeligt af 12 måneders varighed med start 1. februar 2016 eller snarest herefter. Du vil være ansat som prægraduat forskningsårsstuderende med mulighed for at skrive kandidatopgave/forskningsårsopgave.

Løn: i henhold til overenskomst

Kort motiveret ansøgning bilagt 1 sides CV, bedes venligst fremsendt elektronisk snarest muligt, dog senest 14. dec 2015 til lars.soendergaard.01@regionh.dk og lars.idorn@regionh.dk.

Ansættelsessamtaler afholdes i januar 2015.

Vejleder på projektet vil være Professor, overlæge, dr.med Lars Søndergaard.

Forskningsår med uddannelse i molekylærbiologi, gener, biokemi, databaser, statistik, livsstil og de store folkesygdomme

Vi beskæftiger os med årsager til, forebyggelse af og arvelighed af store folkesygdomme som blodprop i hjertet, slagtilfælde, kræft, lungesygdomme, psykiatriske lidelser, autoimmune tilstande mm. Metodemæssigt laver vi humane studier med molekylærgenetik, Mendelsk randomiseringsstudier, interventionsstudier og epidemiologi. Hertil har vi indsamlet informationer, plasma og DNA på over 120.000 raske og syge danskere (http://www.cgps.dk/), og vi har ved hjælp af dette materiale de sidste 15 år publiceret forskning på højt internationalt niveau (f.eks. i British Medical Journal, Lancet, JAMA og New England Journal of Medicine; slå evt. selv afdelingens forskere op i PubMed på www.pubmed.org).

Du tilbydes forskningsuddannelse, hvor du selvstændigt kan være med til at definere dit forskningsprojekt, daglig vejledning og mulighed for at præsentere dine resultater i Danmark og udlandet. Vigtigst for os er, at du får skrevet mindst en artikel som førsteforfatter. Helt unikt har vi allerede data klar, som du kan arbejde med fra dag 1 – altså uden at du selv personligt skal bruge tid på at indsamle data. Bachelor- eller kandidat-opgave kan indgå som en del af projektet, og på langt sigt er der mulighed for ph.d. uddannelse. Orlov fra studiet i 12 måneder er det ideelle, og vi tilbyder skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned. Du vil lære avanceret statistik og databehandling, og evt. laboratorieteknikker som PCR og DNA sekventering. Endelig vil du lære at holde foredrag på dansk og engelsk samt at skrive videnskabelige artikler.

Forskningsgruppen findes på Klinisk Biokemisk afd., Herlev Hospital og samarbejder bl.a. med Klinisk Biokemisk afd., Rigshospitalet. Aktuelt består gruppen af 3 professorer/overlæger, 2 kliniske forskningslektorer/overlæger, 2 overlæger, 1 seniorforsker, 4 post doc’er, 10 ph.d. studerende, 2 kommende ph.d. studerende, 3 medicinstuderende og 12 bioanalytikere. Du vil deltage i ugentlige forskningsmøder for gruppen, inklusive journalclub hver anden uge. Derudover modtager du personlig daglig vejledning af typisk 2 vejledere.

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side samt curriculum vitae med kopi af eksamensbeviser med karakterer (gymnasium, HF, lægestudium indtil videre mm). Højt gennemsnit er en fordel, men ikke en forudsætning. Det vigtigste er, at du har lyst til at lære at forske.

Vi glæder os til at høre fra dig snarest og helst senest 16. november 2015. Vi er fleksible m.h.t. hvornår du gerne vil starte. Inden du evt. tilbydes et skolarstipendiat vil du komme til en samtale på afdelingen, og du vil ved den lejlighed blive vist rundt i afdelingen samt have mulighed for at tale med andre stud. med.’er, som aktuelt er på skolarstipendiat i afdelingen.

Med venlig hilsen.

Børge G Nordestgaard                             Pia R Kamstrup                  Stig E Bojesen

Professor, overlæge, dr. med.                  Ledende overlæge, phd      Professor, overlæge, dr. med.

Klinisk biokemisk afd.
Herlev Hospital, Københavns Universitetshospital, 2730 Herlev
E-mail: boerge.nordestgaard@regionh.dk
Tlf.: 3868 3297

Intro til studenterforskning med Studievejledningen

At tage de første skridt ind i studenterforskningens verden kan være svær. PUFF afholder oplæg om, hvordan man kan komme godt ind i studenterforskning.

Oplægget suppleres af Studievejledningen, der bl.a. vil fortælle om, hvordan fremdriftsreformen berører mulighederne for at tage et prægraduat forskningsår.

Tid: 4. november klokken 16 – 18

Sted: Haderup Auditoriet

Se mere på facebook eventet