Forskningsårsstuderende på kardiologisk afdeling, Bispebjerg Frederiksberg Hospital 2016

Titel på projektet: Optimeret udredning af angina pectoris

Kort projektbeskrivelse: Angina pectoris er særdeles hyppigt, det rammer over 10% af befolkningen over 60 år. Der er internationalt rejst tvivl om de mest effektive udredningsforløb og hvilken betydning disse har for patienternes prognose, men der er begrænset viden baseret på klinisk praksis.

Kardiologisk afdeling Bispebjerg Frederiksberg har landets største optag af ambulante kardiologiske patienter. Vi benytter flere diagnostiske metoder, både funktionelle og anatomiske: arbejdstest med ekg, myokardiescintigrafi, stress-ekkokardiografi, CT-koronarangiografi og invasiv koronarangiografi.  Ved at koble eksisterende kliniske databaser og journaloplysninger med nationale registre skal projektet belyse klinisk praksis og fastlægge prædiktorer for hensigtsmæssige forløb og for god prognose. Vi forventer at forskningsprojektets resultater vil få konsekvenser for klinisk praksis.

Vi er allerede i gang med projektet. Første del udføres af en forskningsårs-studerende, som har været i gang siden august 2015. Du vil skulle varetage anden del og I skal arbejde tæt sammen. Du ansættes for 1 år.

Vi kan tilbyde:

 • Selvstændigt arbejde med eget projekt under vejledning af engagerede forskere og klinikere
 • Et aktivt og velfungerende forskningsmiljø med flere unge phd studerende og forskningsårsstuderende
 • Førsteforfatterskab på mindst én artikel
 • Vejledning til kandidatopgave, såfremt det ønskes
 • Deltagelse i konferencer og relevante kurser
 • Månedsløn på 10.000 Kr
 • Gode forhold: Egen PC og arbejdsplads
 • Samarbejde med en bred gruppe af speciallæger

Vi ser gerne at du:

 • Har overstået 1. semester af kandidatdelen
 • Er interesseret i kliniknær forskning og kardiologi
 • Er fleksibel, pligtopfyldende, engageret og god til at samarbejde
 • Er villig til at tage orlov fra studiet

Ansøgningsfrist: 20.1.2016

Stillingen tiltrædes snarest muligt efter 20.1.2016

Ansøgning (max 1 side), CV (max 1 side) samt karakterudskrift sendes til centerleder, professor Eva Prescott, mail: eva.irene.bossano.prescott@regionh.dk. Ved spørgsmål kontaktes Eva Prescott (tlf 22572614).

Forskningsårsstuderende til Kardiologisk Afdeling Bispebjerg Hospital

Kardiologisk afdeling Bispebjerg Hospital søger en medicinstuderende der har afsluttet 8. semester eller senere med ønske om at gennemføre et fuldtids etårigt Prægraduat forskningsprojekt.

Vi søger en studerende som er interesseret i at arbejde målrettet med forskning inden for det kardiologiske område omfattende blandt andet databasestudier, Holter monitorering og arytmier.

Du vil blive tilknyttet forskerenheden Kardiologisk afdeling bygning 67, med egen kontorplads og computer.

Du vil i forbindelse med dit forskningsår blive oplært i:

 • Forskningsmetodik
 • Statistik
 • Artikelskrivning

 

Du vil ved derudover ved indskrivning som forskningsårsstuderende have mulighed for at søge kurser på Ph.d.-skolen.

Vi forventer, at du kan arbejde både selvstændigt og i et team, har gåpåmod og lyst til at dedikere dig et specifikt fagområde. Målet med forskningsåret er at den studerende bliver publiceret i relevant internationalt tidsskrift. Der vil derudover være mulighed for at benytte forskningsårsopgaven som kandidatspeciale.

Løn: Midler er søgt og den studerende vil blive aflønnet med løn efter overenskomst. Det er således ikke nødvendigt at søge egne midler.

Kort motiveret ansøgning samt CV bedes sendt elektronisk til Overlæge Ahmad Sajadieh, som ligeledes vil være hovedvejleder på projektet asajadieh@yahoo.com

 

Frist for ansøgning: 8 januar 2016

Start på forskningsår: 1 februar 2016

 

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt medio januar 2016

 

PRÆGRADUAT FORSKNINGSPROJEKT PÅ NEFROLOGISK KLINIK, RIGSHOSPITALET

Vi søger en medicinstuderende med interesse for nyrefysiologi og dialysebehandling til et et-årigt forskningsprojekt af basalvidenskabelig karakter.

Projektet  foregår i et nystartet samarbejde mellem Nefrologisk Klinik og det danske firma Aquaporin A/S som har udviklet en unik teknik til fremstilling af biomimetiske membraner.

Projektet er et proof-of-concept studie til afdækning af muligheden for at recirkulere dialysevand via Aquaporin Inside TM membranen under hæmodialyseprocessen. De kliniske perspektiver i konceptet er store for den enkelte dialysepatient hvad angår morbiditet og livskvalitet, men der ses også en mulig global  gevinst i forhold til anvendelse af begrænsede vandressourcer.

Projektet vil blive udført dels på Nefrologisk Klinik, Rigshospitalet dels i forskningslaboratoriet på Aquaporin A/S.

Vi tilbyder:
At blive del af et nystartet forskningssamarbejde mellem industri og lægevidenskab

Oplæring i laboratorieteknikker

Medforfatterskab på genererede artikler

Mulighed for internationalt samarbejde

Fuld financiering

 

Forventet ansættelsesperiode: Februar 2016 og et år frem.

Aflønning: 10.000 kr pr md.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.

Ansøgning og CV sendes til: Overlæge, phd Marianne Rix, Nefrologisk Klinik P, Rigshospitalet på marianne.rix@regionh.dk

For yderligere oplysninger kontakt: Marianne Rix  35451768/20858884

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C, Rigshospitalet søger scholarstipendiat til start d. 1. februar 2016

Jobbet

Skolarstipendiaten forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med forskellige parter. Man vil som udgangspunkt være ansvarlig for at hjælpe til med igangværende projekter i forskningsenheden med fokus på oprettelse af en database, inklusion af patienter, og diverse andre opgaver. Endvidere vil man få ansvar for sit eget projekt i ansættelsesperioden med udgangspunkt i databasen. Man vil være med i hele processen fra studiedesign og udarbejdelse af protokol til det endelig resultat i form af én eller flere artikler.

Forskergruppen og projektet

Man vil som skolarstipendiat arbejde tæt sammen med én anden scholarstipendiat, én PhD-studerende, én postdoc og én overlæge i en dynamisk forskningsgruppe som en del af en forskningsaktiv afdeling med et godt socialt netværk med andre unge forskere.

Fokus for projektet er levertransplantation og undersøgelse af galdevejskomplikationer, evt. i en skandinavisk kohorte. Dataindsamling kan startes umiddelbart på baggrund af eksisterende hovedprotokol. Man vil få tilknyttet sit eget vejleder-team under ansættelsen, der vil sikre at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og kan hjælpe og assistere med problemer, der måtte opstå undervejs.

Ansættelsen

Ansættelsen varer i 12 måneder med løn på 10.000 kr. månedligt. Der forventes engagement og arbejdsiver fra ansøger, og det er et krav, at man er medicinstuderende på kandidatdelen. Vi forventer, at skolarstipendiaten kan opnå 2 publikationer i løbet af perioden.

Ansøgning

Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til HCPommergaard@gmail.com inden d. 22/12-2015. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere efter aftale hurtigst muligt efter.

For yderligere information kontakt:

Andreas Arendtsen Rostved, læge, PhD-studerende (andreas.arendtsen.rostved@regionh.dk)

Hans-Christian Pommergaard, læge, PhD (hcpommergaard@gmail.com)

Allan Rasmussen, overlæge (allan.rasmussen@dadlnet.dk)

Forskningsår indenfor hjernetumorer og social ulighed

Sted: Strålebiologisk Laboratorium, Onkologisk Klinik, Finsencentret, Rigshospitalet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse

Start: Vinter 2015/2016
Glioblastoma Multiforme er den hyppigste og mest ondartede hjernetumor hos voksne. Standardbehandling til patienter med ny diagnosticeret glioblastom er maximal kirurgisk fjernelse af tumor efterfulgt af strålebehandling og kemoterapi, men prognosen er fortsat meget dårlig, og median-overlevelsen er kun 14,5 måneder.

I 2008 lavede Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter en undersøgelse[1] af social ulighed blandt kræftpatienter, som bl.a. viste at der hos patienter med kræft i hjernen ses en overvægt af højtuddannede. På baggrund af denne rapport, vil vi lave et projekt om social ulighed hos patienter med glioblastom. Målet er at finde en eventuel sammenhæng mellem sociale faktorer og diagnose med glioblastom. Cancerregisterets underopdeling af CNS-tumorer er ikke helt pålidelig nok til dette formål, så projektet skal tage udgangspunkt i Strålebiologisk Laboratoriums kliniske database over histologisk verificerede glioblastompatienter.

Susanne Dalton, som er gruppeleder hos Kræftens Bekæmpelse på området ’social ulighed i kræft’, vil indgå i samarbejdet og være med til at vejlede projektet.

Til projektet søges en engageret studerende med interesse for cancerforskning. Projektets varighed: 1 år.

Der vil i samarbejde med den studerende blive søgt et scholarstipendium.

 

Strålebiologisk Laboratorium:

Strålebiologisk Laboratorium er et eksperimentelt kræftforskningslaboratorium tilknyttet Onkologisk Klinik på Rigshospitalet. Laboratoriets primære fokus er hjernetumorer, herunder model-etablering, cancer-stamceller og angiogenese.

Laboratoriet har nær tilknytning til den kliniske dagligdag og forsøger at bygge bro mellem basalforskning og klinisk forskning for dermed at blive klogere på tumorernes molekylære biologi og introducere denne viden til gavn for patienterne.

Dertil kommer, at laboratoriet har et stort netværk bestående af nationale og internationale forskningsgrupper og mange års erfaring med speciale- og Ph.D. studerende.

Henvendelse:
Forskningschef, overlæge, dr. med Hans Skovgaard Poulsen

Telefon: 35 45 63 03

E-mail: hans.skovgaard.poulsen@regionh.dk

Hjemmeside: www.radiationbiology.dk

Seniorforsker, overlæge, Ph.D., Susanne Oksbjerg Dalton

Telefon 35 25 76 18; mobil 30 38 15 40

E-mail: sanne@cancer

[1] S. Oksbjerg Dalton et al. CANULI – Social Inequality in Cancer Incidence and Survival in Denmark. Eur J Cancer 2008; 44: 1933-2085

Prægraduat skolarstuderende søges til kirurgisk afdeling Køge/Roskilde Sygehus til IMOX-studiet

Vi søger en prægraduat skolarstuderende på kirurgisk afdeling Køge/Roskilde Sygehus til IMOX-studiet hvor vi undersøger immunologisk og oxidativ stress ved abdominal cancerkirurgi

Se jobopslag som PDF

Vi søger 1 skolar med interesse for mave-tarm kirurgi, genetik og biomarkører til et prægraduat forskningsprojekt i forskningsenheden.

Start pr. 1/1-16, alternativt 1/2-16. Varighed 12 måneder.

Projektet

IMOX-studiet undersøger det kirurgiske stress-respons ved colorectal cancerkirurgi, ved genetisk transskriptionsprofilering, cytokin og immuncelle niveau, og aktivitet på patienter der skal opereres for colorectal cancer på Roskilde sygehus. Patienterne får foretaget blodprøver dagen før operationen samt 1, 3, 5 og 10 dage efter.

Dine arbejdsopgaver vil være

 • Inklusion af projektpatienter
 • Prøvetagning
 • Prøvepræparering
 • Laboratorianalyse
 • Afslutning af projektpatienter inklusiv agraf-fjernelse

Vi tilbyder i den forbindelse:

 • Ansvar for et klinisk studie med patientinklusion, prøvetagning og laboratorianalyse på kirurgisk og klinisk biokemisk afdeling Roskilde sygehus
 • Oplæring i FLOW og prøvepræparering
 • Førsteforfatterskab på 1-3 artikler inden for området
 • Mulighed for medforfatterskab/førsteforfatterskab på efterfølgende artikler
 • Mulighed for eget studie indenfor området
 • Kursus i artikelskrivning med 1 uges ophold i Tyrkiet
 • Deltagelse i international kirurgisk konference i Washington, 1 uge
 • Vejledning i formidling og artikelskrivning

Forskergruppen:  Som skolar vil du være en del af et stort team bestående af flere PhD studerende og skolarstuderende, med ugentlig undervisning og forskermøder i gruppen. Vejledere er Professor Ismail Gögenur og PhD studerende Sara Kehlet Watt.

Dine kompetencer: Du skal have bestået 5. semester, og vi lægger vægt på, at du kan arbejde selvstændigt.

Løn og ansøgning: Du aflønnes med 10.000,- pr. måned, og vi forventer ansættelse i 12 måneder. Send motiveret ansøgning og CV til sakw@regionsjaelland.dk senest 18/12- 15.

For yderlige oplysninger kan du kontakte: Sara Kehlet Watt på ovenstående mail eller tlf: 22 47 19 21.

Har du lyst til at forske?

Stud.med. søges til forskningsår per 01/02/2016

Vi har et spændende psykiatrisk forskningsprojekt der er finansieret – vi mangler blot en egnet forskningsårs-kandidat.

Forskningsprojektet omhandler nye antidepressive behandlingsmetoder baseret på samspillet mellem inflammation og depression. Hovedparten af forskningsåret vil fokusere på at gennemføre et systematisk review og meta-analyse. Meta-analysen forventes publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift med dig som førsteforfatter. Derudover forventes tid til en introduktion til epidemiologisk forskning inklusive ”register-hands-on”. Der stiles efter tilstrækkelig tid til at kunne opnår medforfatterskab på en epidemiologisk artikel.

Under forskningsåret vil opnås kendskab til statistiske analyser og software. Dine opgaver vil være litteratursøgning, data management, statistiske analyser, fortolkning af resultater, og samskrivning til offentliggørelse. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, Gentofte, under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning og der er adskillige andre forskningsårs- og Ph.d.-studerende.

For yderligere information, kontakt venligst læge, PhD-studerende Ole Köhler (karkoe@rm.dk), eller Senior forsker, læge, PhD Michael Eriksen Benros (benros@dadlnet.dk).