Fuldt finansieret forskningsår på hjertemedicinsk klinik, Rigshospitalet med start efterår 2016

Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, der har stor erfaring med epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os primært med årsager til og forebyggelse af pludselig hjertedød hos unge. Vi har med udgangspunkt i 2 tidligere ph.d.-studier indsamlet et unikt nationalt materiale, der gør os i stand til indgående at undersøge ovenstående. Vi søger nu en forskningsårsstuderende til et projekt omhandlende årsager til pludselig hjertedød og eventuelle forandringer over en tiårig periode (2000-2010). Projektet er unikt og af stor klinisk relevans.

Du vil indgå i en erfaren forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende og postdocs fra Danmark og udland. Du tilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned og skal ikke selv søge om midler til aflønning. Du vil deltage i ugentlige forskningsmøder med hele gruppen og vil modtage personlig daglig vejledning af 2 vejledere. Bachelor- eller kandidatopgave kan indgå som en del af projektet, og du vil få mulighed for at præsentere dine resultater i ind- og udland. På lang sigt er der mulighed for at fortsætte som ph.d.-studerende i forskningsgruppen. Du vil i forbindelse med forskningsåret blive indført i epidemiologisk forskningsteknik, lære avanceret statistik og databehandling, opnå erfaring med at præsentere forskningsresultater på både dansk og engelsk, samt lære at skrive videnskabelige artikler.

Vi forventer, at du er nysgerrig, dygtig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi. Det er afgørende for os, at du får skrevet mindst 1 artikel som førsteforfatter. Derfor er orlov fra studiet i 12 måneder det optimale, og vi forventer, at du efter forskningsårets udløb stadig er tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt og opstart af andre projekter.

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side, CV og kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet. Vi vil gerne høre fra dig senest 01-05-2016. Vi er fleksible i forhold til, hvornår du gerne vil starte, men regner med start ca. 01-09-2016. Inden du eventuelt tilbydes et skolarstipendiat bliver du indkaldt til en samtale hos undertegnede og vil få mulighed for at tale med andre forskningsårsstuderende aktuelt tilknyttet gruppen.

Med venlig hilsen

Jacob Tfelt-Hansen
Lektor, ph.d.-koordinator, afdelingslæge, dr.med.

Thomas Hadberg Lynge
Læge, ph.d.-studerende

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142
Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
E-mail: thomashadberglynge@gmail.com

Skolarstipendiater søges til Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital

Til forskningsår og kandidatopgave søges en forskningsinteresseret skolarstipendiat med opstart mellem 1/5 og 1/8).
Stipendiaten skal arbejde med forskningsprojektet CALM (www.calm.ku.dk), der er et af KU’s interdisciplinære stjerneprogrammer, omhandlende forebyggelse af aldersbetinget muskeltab. Projektet foregår på Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, og er et randomiseret studie, hvor i alt 205 ældre borgere skal udføre en 1-årig intervention bestående af kosttilskud kombineret med tung styrketræning, let styrketræning eller ingen træning. Undervejs måles bl.a. på muskelmasse, muskelstyrke, funktionsevne, kropssammensætning, fødeindtag, blodtryk samt div. blodprøver, herunder plasmalipider og OGTT.

Projektet startede i 2014, og der er således allerede et solidt flow af forsøgspersoner.
Som stipendiat får du en lægefaglig rolle i vores team, og skal screene og inkludere potentielle forsøgspersoner, udføre diverse tests, muskelbiopsier og blodprøver. Derudover skal du indsamle og analysere specifikke data (se ovenfor) mhp. specialeskrivning. Der vil naturligvis være lægefaglig opbakning fra – og sparring med – vores forskerteam.
Vi tilbyder fuldt skolarstipendiat (10.000kr/md.) i ét år, men kan ikke garantere et førsteforfatterskab.
Du skal som minimum være på kandidatdelen af medicinstudiet, og vi vægter, foruden din personlighed, klinisk erfaring samt højt semestertrin.

Er ovenstående noget for dig, så send en begrundet ansøgning samt CV til

Lars Holm
Seniorforsker
Institut for Idrætsmedicin
Bispebjerg Hospital
larsh@sund.ku.dk

Ansøgningsfrist er 24/4-2016

Forskningsårsstuderende til Kardiologisk Afdeling Bispebjerg Hospital

Kardiologisk afdeling Bispebjerg Hospital søger en medicinstuderende der har afsluttet 8. semester eller senere med ønske om at gennemføre et fuldtids etårigt Prægraduat forskningsprojekt.

Vi søger en studerende som er interesseret i at arbejde målrettet med forskning inden for det kardiologiske område omfattende blandt andet databasestudier, Holter monitorering og arytmier.
Du vil blive tilknyttet forskerenheden Kardiologisk afdeling bygning 67, hvor der er flere andre medicin- og Ph.d. studerende. Du vil blive tildelt egen kontorplads og computer.

Du vil i forbindelse med dit forskningsår blive oplært i:

• Forskningsmetodik
• Statistik
• Artikelskrivning

Du vil ved derudover ved indskrivning som forskningsårsstuderende have mulighed for at søge kurser på Ph.d.-skolen, deltage i relevante kongresser og undervisning.

Vi forventer, at du kan arbejde både selvstændigt og i et team, har gåpåmod og lyst til at dedikere dig et specifikt fagområde. Målet med forskningsåret er at den studerende bliver publiceret i relevant internationalt tidsskrift. Der vil derudover være mulighed for at benytte forskningsårsopgaven som kandidatspeciale.

Løn: Midler er søgt og den studerende vil blive aflønnet med løn efter overenskomst sv.t. 10.000 kr pr. Måned. Det er således ikke nødvendigt at søge egne midler.

Kort motiveret ansøgning samt CV bedes sendt elektronisk til Overlæge Ahmad Sajadieh, som ligeledes vil være hovedvejleder på projektet asajadieh@yahoo.com

Frist for ansøgning: 30 april 2016
Start på forskningsår: Efter nærmere aftale.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt medio maj 2016

Scholar-stipendiat for pædiatri-interesseret stud.med.

Vi søger en engageret medicinstuderende til et forskningsprojekt på Copenhagen Diabetes Research Center, som er en del af Børneafdelingen, Herlev Universitets Hospital. Projektvarighed 12 mdr. Projektet er finansieret. Start hurtigst muligt eller efter aftale. Projektet har til formål at undersøge om mikro-næringsstoffer under graviditeten og omkring fødsels-tidpunktet har betydning for senere udvikling af type 1 diabetes hos børn og unge. Du skal primært være med til at analysere og fortolke data i samarbejde med senior forskere/statistikker, og skrivning af videnskabelige artikler stilet til internationale tidsskrifter.

Ansøgningsfrist 01.04.16.

Ansøgningen sendes til:
Steffen Ullitz Thorsen, læge & ph.d.-studerende
E-mail: s.u.thorsen@gmail.com
Kvalificerede ansøgere vil blive indkaldt til samtale.
Spørgsmål kan besvares på tlf. 22 28 89 95 eller via e-mail.