Scholarstipendiat / Forskningsårstuderende søges til ansættelse på Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling C Rigshospitalet til efteråret.

Du vil deltage aktivt i gruppen med ansvar for dit eget projekt, samt arbejde tæt sammen med gruppens og afdelingens øvrige forskere. Du bliver forfatter på de projekter du deltager i hvor forfatterskabskriterier opfyldes. Der vil være mulighed for deltagelse i artikelskrivningskurser samt andre relevante kurser for dit projekt. Der vil desuden være mulighed for at præsentere dine studier på nationale og evt. internationale konferencer.

Projektet er tilknyttet ECV-gruppen (esophagus, cardia, ventrikel) ledet af overlæge, professor Dr.med. Lars Bo Svendsen og vil bl.a. omhandle perfusionsvurdering og mikrocirkulation med deltagelse i både dyreforsøg og kliniske studier.

Lønnen udgør 10.000 kr. månedligt (efter gældende aftale), ansættelsesstart 1.9.16, varighed 12 mdr.

Du er

 • Medicinstuderende på kandidatdelen
 • Interesseret i kirurgi
 • Struktureret, flittig og forskningsivrig
 • Selvstændig tænkende og arbejdende

Ansøgning:

CV og kort ansøgning sendes til 1.reservelæge, Ph.d. studerende Nikolaj Nerup på nikolajnerup@gmail.com. Yderligere oplysninger kan også fås her eller på 60640610.

Ansøgningsfrist 1.5.16

FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE TIL NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS, RIGSHOSPITALET

Nationalt Videnscenter for Demens søger en forskningsårsstuderende med start 1. juli 2016 eller efter aftale.
Der tilbydes et fuldt finansieret skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned.

Den studerende ansættes til udarbejdelse af registerbaseret forskningsprojekt omhandlende morbiditet og mortalitet hos demente patienter. Projektet er af stor klinisk relevans.

Du kommer til at arbejde i et forsknings- og klinikmiljø og indgå i et videnskabeligt arbejdende team med vejledere, som har stor erfaring indenfor analytisk epidemiologisk forskning. Du vil i forbindelse med forskningsåret opnå første forfatterskab på én (og evt. flere) artikler. Derudover vil du blive indført i epidemiologisk forskningsmetode og have mulighed for at deltage i kurser og konferencer efter aftale. Kandidatopgave kan indgå som en del af projektet, hvis dette ønskes.

Vi forventer, at du er pligtopfyldende, nysgerrig og har et fagligt højt niveau samt er interesseret i neurologi og forskning. Det er optimalt, hvis du er villig til at tage orlov fra studiet.

Ansøgningsfrist: 25.05 kl. 12, samtaler vil blive afholdt den følgende uge.

Ansøgning (max 1 side), CV (max 1 side) samt karakterudskrift sendes til forskningsårsstuderende Johanne Købstrup Zakarias, mail: johanne.koebstrup.zakarias@regionh.dk

Ved spørgsmål kontaktes centerleder, professor Gunhild Waldemar (51684520) eller forskningsårs-studerende Johanne Købstrup Zakarias (31122789).

Medicinstuderende søges til Prægraduat Forskningsår i kardiologi

Vi søger en medicinstuderende med interesse for kardiologi til et klinisk forskningsprojekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Om os: den forskningsstuderende kommer til at være en del af et større forskerteam med  6 ph.d.- studerende og 2 forskningsårstuderende. Projektet, kaldet iPower (ImProve diagnOsis and treatment of Women with angina pEctoris and micRovessel Disease), omhandler kvinder med angina pectoris uden stenoser på koronararterierne undersøgt med koronararteriografi. Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes mikrovaskulær sygdom, hvilket vil blive belyst med forskellige diagnostiske metoder, bl.a. ekkokardiografi med koronar flow reserve målinger. Formålet med iPower er således at udvikle nye undersøgelsesmetoder af kvinder med symptomer på hjertesygdom og på sigt forbedre behandlingen af denne patientgruppe. Projektet startede i 2012 og det er per dags dato inkluderet ca. 1600 kvinder.

Du kan læse mere om projektet på: http://ipowerhjerter.dk

Stillingen: Ansættelsen som prægraduat forskningsårsstuderende varer fra og med den 1. august 2016 og et år frem.

I den periode vil du blive oplært i følgende arbejdsopgaver:

 • samtale med projektpatienter, anlæggelse af PVK, blodprøvetagning, EKG optagelse og fortolkning, registrering af patientdata i projektets database, inklusion af patienter ved telefonisk kontakt

Som forskningsårstuderende vil du være ansvarlig for gennemførelse af dit eget forskningsprojekt. Du skal også deltage i den daglige drift af iPower projektet og du vil  blive oplært i følgende:

 • samtale med projektpatienter, anlæggelse af PVK, blodprøvetagning, EKG optagelse og fortolkning, registrering af patientdata i projektets database, inklusion af patienter ved telefonisk kontakt

Dit prægraduat forskningsår skal afsluttes med en rapport, som kan udgøre dit kandidatspeciale. Der vil blive mulighed for at publicere dine resultater i et videnskabeligt tidsskrift med dig selv som førsteforfatter, samt for deltagelse i kurser og konferencer.

Lønnen under et forskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Disse midler skal der søges om.

Vi søger en medicinstuderende:

 • som har bestået 8. semester
 • som har interesse for kardiologi
 • som er selvstændig, ansvarlig og glad for praktisk arbejde
 • som har lyst til at indgå i et team

Ansøgningsfrist den 13. maj.

Fokuseret motiveret ansøgning og kort CV bedes sendt til:

PhD-studerende, Daria Frestad

Email: daria.frestad@gmail.com  Tlf: 60842644

Forsknings(halv)årsstuderende søges til projekt om præhospital A-punktur

 

Forsknings(halv)årsstuderende søges til projekt om

”Præhospital a-punktur: visitation, triagering og patientforløb”

 • Forskningsspørgsmål:

– Kan en a-punktur taget præhospitalt optimere visitationen af patienter direkte til

 • Intensiv afdeling
 • Lungemedicinsk afdeling
 • Akutmodtagelse

– Og kan en a-punktur taget præhospitalt være vejledende for hvilke fagpersoner, der skal være tilstede med modtagelsen af patienten? Eller hvilket hospital patienten indbringes til?

Disse spørgsmål forsøges afdækket vha. udarbejdelse af et systematisk review samt en kvalitativt interview analyse.

Du kommer til at indgå i et forskningsmiljø med professorer, overlæger og Ph.d.-studerende og selve projektet hører under

Cochrane Anaesthesia, Critical and Emergency Care Group.

Hvem er du?

Vi forestiller os at du er kandidatstuderende i medicin på Københavns Universitet, brænder for det anæstesiologiske speciale og gerne yder den ekstra indsats, det kan kræve at nå i mål. Du er glad og udadvendt og deltager gerne socialt i hverdagen på arbejdspladsen ved fx frokostbordet. Har du derudover skrevet bachelor-opgave indenfor det anæstesiologiske område, er medlem af basisgruppen SATS eller har lavet andet relevant er dette et plus.

Det praktiske:

Projektet er estimeret med opstart d. 15/8-2016 og forventes at vare et halvt eller et helt år, men det forventes at du allerede nu under vejledning begynder at søge eksterne midler til aflønning. Projektbeskrivelsen er klar.

Lønnen kommer til at ligge på 10.000kr/mdr, som er standardløn for forskningsårsstuderende og arbejdstiden er 37t/ugen, primært på Herlev Hospital, Forskningsenheden, Anæstesiologisk afd.

Ansøgning sendes til Ann Merete Møller på ann.moeller@regionh.dk og Monika Afzali på monika.afzali@regionh.dk

Hurtigst muligt og senest d. 17/5-2016 kl. 12.00

Samtaler forventes afholdt d. 24/5-2016 på Herlev Hospital.

 

Skolarstipendiater til Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Herlev Hospital

Forskningsinteresserede medicinstuderende, der ønsker at arbejde med epidemiologiske projekter i et prægraduat forskningsår, søges. Vi har to mulige projekter:

– Sammenhængen mellem D-vitaminstatus og fertilitet
– Gestationsalderens betydning for barnets senere neuropsykologiske udvikling

Vi ansøger fonde og forventer at tilbyde fuldt skolarstipendiat (10.000kr/md.) i 12 mdr. Vi ønsker at påbegynde fondsansøgning nu, hvorfor interessetilkendegivelser ønskes hurtigst muligt.

Det forventes at der udarbejdes 1-2 publikationer.

Opstart: Afhængigt af mulighed.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.

Ansøger bør være på kandidatdelen af medicinstudiet. Der lægges vægt på karaktergennemsnit. Interesse for at arbejde med epidemiologi og data vil være en fordel.

Send venligst begrundet interessetilkendegivelse, CV og karakterudskrift snarest muligt til

Ulrik Schiøler Kesmodel (ulrik.schioeler.kesmodel@regionh.dk)
Klinisk professor, overlæge
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
Herlev Hospital

Prægraduat forskningsår ved Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital

Som led i et projekt på Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, søger vi en medicinstuderende til et prægraduat forskningsår. Stillingen er fuldt finansieret.

Vores enhed arbejder primært med forskning indenfor astma. Det aktuelle projekt handler om, hvorvidt patienter med svær astma uden tegn til hyperreaktivitet i luftvejene kan nedtrappes i astma medicin. Der er således tale om et studie, med stor klinisk relevans.

Om dine opgaver:

 • Du vil stå for udarbejdelse af den endelig protokolskrivning.
 • Du vil stå patientrekruttering og patientundersøgelser med tæt opbakning fra projektgruppen.
 • Sidste fase er analyse og artikelskrivning, evt. kandidatopgave. Vi sigter efter, at alle forskningsårsstuderende får udgivet deres data i et internationalt tidsskrift.

Krav til dig:

 • Medicinstuderende, helst på kandidatdelen af studiet.
 • Interesse for at prøve kræfter med forskning.
 • Kunne starte 1. september 2016. Frem til ansættelsen skal der udarbejdes en endelig protokol. Vi forventer at du, med hjælp fra projektgruppen, står for dette i løbet af foråret/sommer 2016.
 • Der er stor opbakning undervejs, men selvstændighed og gåpåmod vil være en stor fordel.

Hvis ovenstående har interesse, kan du få yderligere information ved at kontakte den projektansvarlige læge, ph.d.-studerende Anna von Bülow på anna.von.buelow@regionh.dk.  Skriv gerne en kort beskrivelse af dig selv.

Ansøgningsfrist d. 14. maj 2016.  Samtaler forventes afholdt d. 23. Maj 2016.

Overordnet projektansvar: Celeste Porsbjerg, klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d. & Vibeke Backer, professor, overlæge, dr.med.

Lungemedicinsk Forskningsenhed
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
5. Tværvej, Indgang 66
2400 København NV

Hjerneforskning og Psykiatri, vi søger 1 års skolarstipendiat ved Rigshospitalet

Vi søger med kort varsel 1 medicinstuderende med interesse for hjerneforskning, psykiatri og billeddiagnostik til et prægraduat forskningsår. Du skal være på kandidatdelen, gerne højt semestertrin og med klinisk erfaring indenfor psykiatri eller neurologi.

Baggrund:
Ved moderat til svær depression, er førstevalgsbehandlingen selektive serotonin re-uptake hæmmere (SSRI), men en stor del af patienterne responderer ikke tilstrækkeligt på behandlingen, uden at man i dag ved hvorfor. På Neurobiologisk Forskingsenhed (NRU) ved Rigshospitalet, har man udviklet en helt ny metode til billeddannende undersøgelser af hjernen der afspejler serotonin-niveauet nemlig en afbildning af serotonin 4 receptoren med positron emissions tomografi (PET).

Psykiatrisk Center København undersøger i samarbejde med NRU om man ved disse hjerneskan før og efter behandling med SSRI kan forudsige effekten af behandlingen. Der måles også inflammationsstatus og stresseksponering tidlig i livet belyst ved spørgeskemaer. Det overordnede mål er at få en bedre forståelse for de neurobiologiske mekanismer som ses ved depression.

Til undersøgelsen skal vi inkludere 100 patienter med moderat til svær depression. Dit skolar-projekt kommer at udgøre en del af dette større projekt, hvor du skal undersøge serotonin 4 receptoren ved baseline hos depressive sammenlignet med kontroller, og dets association med inflammation og oplevet stress i barndommen.

Periode:
Fra 15 august 2016 – 14 august 2017
Løn: 10 000 DKK per måned, i 12 måneder (søges fra fonde sammen med dig).

Dine arbejdsopgaver:

 • Rekruttering af depressive projekdeltagere.
 • Gennemførelse af kliniske PET- og MR- skanninger og blodprøvetagninger.
 • Kvantificering af PET- og MR-data.
 • Kliniske psykiatriske interviews under follow-up fasen.

Vi tilbyder:

 • Forfatterskab(er) på videnskabelige artikler
 • Indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam med meget erfarne forskere, Ph.d. -studerende og andre skolarstipendiater i et stimulerende internationalt miljø.
 • Fremlæggelse af videnskabelige resultater ved afdelingsmøder.
 • Selvstændigt arbejde i en lægefaglig rolle, og flere ansvarsområder.
 • Vejledning under hele forløbet.
 • Mulighed for at skrive din kandidatopgave.

Som skolarstipendiat er der også god mulighed for at deltage i både nationale og international konferencer.  Desuden tilbydes kurser ved PhD-skolen, til alle indskrevne forskningsårsstuderende ved KU.

Ansøgningsfrist: 20 April 2016

Hvis du er interesseret, bedes du straks sende dit CV (inkl. karakter), samt en begrundet ansøgning til Kristin Forsberg, Email: kristin.forsberg@nru.dk

Fakultetsvejleder: Professor, MD Gitte Moos Knudsen, email: gitte@nru.dk

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C, Rigshospitalet søger scholarstipendiat til start d. 1. september 2016

Jobbet
Skolarstipendiaten forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med forskellige parter. Man vil få ansvar for sit eget projekt i ansættelsesperioden med udgangspunkt i en biobank og database på levertransplanterede. Man vil være med i processen fra studiedesign og udarbejdelse af protokol til det endelig resultat i form af én eller flere artikler. En af hovedopgaverne er, at være ansvarlig for at hjælpe til med igangværende projekter i forskningsenheden med fokus på oprettelse af en database og koordination af igangværende studier, som man bruger i sit eget projekt.

Forskergruppen og projektet
Man vil som skolarstipendiat arbejde tæt sammen med én PhD-studerende, én postdoc og én overlæge i en dynamisk forskningsgruppe som en del af en forskningsaktiv afdeling med et godt socialt netværk med andre unge forskere. Ydermere er gruppen del af et socialt netværk med andre skolarstipendiater på afdelingen.
Fokus for projektet er levertransplantation. Dataindsamling kan startes umiddelbart på baggrund af eksisterende hovedprotokol. Man vil få tilknyttet sit eget vejleder-team under ansættelsen, der vil sikre at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og kan hjælpe og assistere med problemer, der måtte opstå undervejs.

Ansættelsen
Ansættelsen varer i 12 måneder med løn på 10.000 kr. månedligt. Der forventes engagement og arbejdsiver fra ansøger, og det er et krav, at man er medicinstuderende på kandidatdelen. Vi forventer, at skolarstipendiaten kan opnå to publikationer i løbet af perioden.

Ansøgning:
Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til hcpommergaard@gmail.com inden d. 1/6-2016.  Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere efter aftale hurtigst muligt efter.

For yderligere information kontakt:
Andreas Arendtsen Rostved, læge, PhD-studerende (andreas.arendtsen.rostved@regionh.dk)

Hans-Christian Pommergaard, læge, PhD (hcpommergaard@gmail.com)

Allan Rasmussen, overlæge (allan.rasmussen@dadlnet.dk)

SAS udlover specialepris på 10.000 kr for bedste speciale, hvor databehandling har været en central del af specialet.

SAS Specialepris går til et projekt, som på en nyskabende, opfindsom eller anderledes måde arbejder med kvantitativ metode.
Ved udvælgelsen lægges der ligeledes vægt på originalitet og selvstændighed i anvendelsen af statistiske eller analytiske værktøjer,
og at specialet inddrager databehandling i en sådan udstrækning, at dette bidrager til specialets overordnede kvalitet.
I vurderingen indgår desuden dine evner til at formidle akademisk viden og til at få dit budskab igennem klart og præcist, også selvom modtageren ikke nødvendigvis har stor analytisk viden og tankegang.

Læs mere:
http://www.sas.com/content/dam/SAS/da_dk/doc/Education/2016/SAS%20specialepris%202016.pdf/subassets/page1.pdf

Ansøgningsfristen er 1. maj 2016

Studerende søges til 1-årigt prægraduat forskningsår på Bispebjerg Hospital, Endokrinologisk Afd. I

Vi søger en medicinstuderende til et klinisk forskningsprojekt i diabetes på Bispebjerg Hospital.
Der er tilknyttet 2 PhD-studerende til projektet, som du vil komme til at arbejde tæt sammen med.
Du vil blive oplært i klinisk forskningsmetode, praktiske procedurer, eksempelvis DXA-scanning, fedtbiopsier, avanceret iv. glukose-toleranstest mm.
Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du er interesseret i endokrinologi og især kostbehandling af Type 2 diabetes. Da vi laver kliniske forskning, vil der være relativt meget patientkontakt, gode kommunikationsevner er derfor en fordel.
Ved interesse, kan du kontakte:

Overlæge Thure Krarup
krarupthure@gmail.com
tlf. 20 11 60 61

Mads Skytte, PhD-stud.
madsskytte@hotmail.com
tlf. 51 90 94 61