FORSKNINGSSTUDERENDE søges til projekt om AKUTTE KIRURGISKE PATIENTER med ansættelse fra d. 20.02.2017

Vil du være med til at undersøge de primære årsager til død efter akut operation? Er du nysgerrig efter at belyse sammenhængen mellem væskebehandling og komplikationer for akutte kirurgiske patienter?

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen, som brænder for det kirurgiske eller anæstesiologiske speciale. Vi søger en person der arbejder selvstændigt og ihærdigt for at afslutte opgaver, og samtidig bidrager med et positivt og socialt engagement på arbejdspladsen. Hvis du har erfaring inden for det kirurgiske, anæstesiologiske eller akutmedicinske område er det et plus, men ingen forudsætning.

Forskningsspørgsmål
Som forskningsstuderende på dette projekt, er du med til at undersøge:

 1. Hvilke alvorlige postoperative komplikationer er primært årsag til død efter akut operation for ileus eller tarmperforation?
 2. Afhænger den perioperative intravenøse væsketerapi af hvilket tidspunkt på dagen patienten opereres for ileus eller tarmperforation?

Spørgsmålene afdækkes, som en del af et PhD-forløb ved et prospektivt RCT og en retrospektiv opgørelse baseret på journalgennemgang.

Du vil indgå i et forskningsmiljø med professorer, overlæger og Ph.D.-studerende fra Holbæk og Herlev hospitaler.

Det praktiske
Din ansættelse starter 20.02.2017 og varer et halvt år med mulighed for forlængelse. Projektbeskrivelsen ligger klar med alle godkendelser, og arbejdet kan blive til et afsluttende kandidat projekt.
Lønnen er 10.000 kr. pr måned og arbejdstiden 37 timer om ugen, som fordeles fleksibelt mellem dag og aftentid.
Arbejdet består af dataindsamling og –registrering, ajourføring af ”Trial profile” og hjælp til inklusion og opfølgning af projektpatienter ved Herlev og Holbæk hospitaler.

Ansøgningen sendes til Birgitte Brandstrup bbrn@regionsjaelland.dk og Anders Winther Voldby på anwv@regionsjaelland.dk senest d. 02.02.2016.
Samtaler forventes afholdt d. 08.02.2016.

Studerende med mod på et forskningsår og med interesse for diabetes søges!

Vi er to ph.d.-studerende på Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, der søger en studerende til et forskningsår gerne med start 1. februar 2017 eller snarest herefter. De to ph.d.’er omhandler hhv. inkretinbaseret behandling af arvelig diabetes og sammenhængen mellem type 2 diabetes og hjerterytmeforstyrelser. Du vil blive tilknyttet begge projekter. Vi tilbyder en god og bred indsigt i diabetes samt i videnskabelig metode og arbejde. Garanti for medforfatterskab på en publikation eller evt. egen publikation.  Forskningsåret kan evt. kombineres med en bachelor- el. kandidatopgave. Center for Diabetesforskning er en stor og spændende forskningsafdeling bestående af mange post.doc’er, ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende. Afdelingen ledes af professor Tina Vilsbøll og professor Filip K. Knop.  Ansættelse i et halvt til et helt år. Løn 10.000 kr pr. måned. Ansøgningsfrist 2. januar.

Kontakt endelig telefon 6167 1662 el. e-mail: alexander.sidelmann.christensen@regionh.dk eller mhp. mere information.

Læge, ph.d.-studerende Andreas Andersen

Læge, ph.d.-studerende Alexander S. Christensen

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C på Rigshospitalet søger en stud. med. til 1 års kandidatspeciale med forskning med start i forårssemesteret 2017

Se ansøgningen på KU jobbank:
http://jobbank.ku.dk/job/939618/kirurgisk-gastroente/1-ars-ka-speciale-i-kirurgisk

Jvf. opslaget er forløbet i overensstemmelse med KU’s nye regler for kandidatspeciale med forskning, og ansøgeren skal opfylde kravene hertil. Se reglerne her: http://ikm.ku.dk/uddannelse/projekt-speciale/vejleder/skal_du_vejlede/

Projektet
Den studerende forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med forskellige parter. Man vil få ansvar for sit eget projekt i ansættelsesperioden med udgangspunkt i en biobank og database på levertransplanterede. Man vil være med i processen fra studiedesign og udarbejdelse af protokol til det endelig resultat i form af én eller flere artikler.

Hovedopgaverne er, at man er medansvarlig for koordinering og drift af igangværende projekter samt indtastning i førnævnte database med henblik på indsamling af data til eget og andre projekter.

Forskergruppen og projektet
Den medicinstuderende vil arbejde tæt sammen med én PhD-studerende, én postdoc og én overlæge i en dynamisk forskningsgruppe som en del af en forskningsaktiv afdeling med et godt socialt netværk med andre unge forskere. Ydermere er gruppen del af et socialt netværk med andre studerende på afdelingen. Fokus for projektet er levertransplantation. Dataindsamling kan startes umiddelbart på baggrund af eksisterende hovedprotokol. Man vil få tilknyttet sit eget vejleder-team under projektet, der vil sikre at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og kan hjælpe og assistere med problemer, der måtte opstå undervejs.

Der forventes engagement og arbejdsiver fra ansøger, og det er et krav, at man er medicinstuderende på kandidatdelen. Vi forventer, at den medicinstuderende kan opnå to publikationer i løbet af perioden.

Ansøgning 
Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til e-mail inden d. 31/12-2016. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere efter aftale hurtigst muligt efter.

Du forventes at kunne starte 1. februar 2017.

Andreas Arendtsen Rostved, læge, PhD-studerende (andreas.arendtsen.rostved@regionh.dk)

Hans-Christian Pommergaard, læge, PhD (hcpommergaard@gmail.com)

Allan Rasmussen, overlæge (allan.rasmussen@dadlnet.dk)

Prægraduat forskningssemester forår 2017 på Gentofte Hospital

Er du stud.med. med et højt fagligt niveau? Ønsker du at styrke dine forskningsmæssige kompetencer i et klinisk studie?

Lungemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital søger nu en forskningsårsstuderende, som kan tiltræde snarest muligt. Stillingen er af 6 måneders varighed med mulighed for forlængelse, og du vil indgå som lønnet i fuldtids skolearstipendidat.

En unik mulighed for at få din teori i spil
Du vil blive tilknyttet et større klinisk studie på Forskningsenheden, der undersøger effekten af biomarkørvejledt prednisolon behandling til patienter med indlæggelseskrævende exacerbation af KOL. Projektet er et multicenter-center-studie, der er planlagt at køre over flere hospitaler i Region Hovedstaden.

Som forskningsstuderende vil du blive oplært i

 • Rekruttering af patienter til studiet, herunder varetage ambulante opfølgninger med mulighed for forfatterskab
 • Indsamling af data og databehandling
 • Håndtering af patientprøver
 • Udføre forsøgsspecifikke opgaver
 • varetage koordinerings- og dokumentationsopgaver

Ud over at hjælpe til med hovedprojektet, vil der være mulighed for eget projekt, hvor du vil komme til at udarbejde et systematisk review inden for emnet. Artiklen vil kunne anvendes til kandidatspeciale.

Kvalifikationer
Vi forestiller os, at du er på kandidaten og har stor interesse for forskning. Vi forventer, at du er ambitiøs og ansvarsbevidst i forhold til dine arbejdsopgaver. Vi forventer således, at du kan arbejde selvstændigt under supervision. Derudover er det vigtigt, at du er fleksibel, idet inkludering af patienter vil kunne forekomme på skæve tidspunkter.

Løn og ansættelse
Stipendiet vil være på 10.000 kr/md i 6 måneder (fuldt finansieret). Der er mulighed for at forlænge stillingen med yderligere 6 mdr. Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer pr uge, som primært finder sted på Gentofte Hospital. Der kan også blive behov for sporadisk arbejde på et af de øvrige centre.

Overordnet projektansvarlig
Jens-Ulrik Jensen, MD, PhD. Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

CV og motiveret ansøgning sendes til pradeesh.sivapalan@regionh.dk senest d. 20.12.2016. Samtaler afholdes løbende herefter. For yderligere oplysninger om stillingens indhold og omfang kan undertegnede kontaktes.

Pradeesh Sivapalan, Læge, Ph.d.-studerende, Herlev og Gentofte Hospital,
Lungemedicinsk forskningsenhed, telefon 29 88 06 01

Prægraduat forskningsprojekt på Center for Surgical Science, Sjællands Universitet

Vi søger 2 scholarer med interesse for mave-tarm kirurgi, peri-operativ forskning, genetik og biomarkører til et prægraduat forskningsprojekt i forskningsenheden.

Start pr. 1/2-17.

Varighed: 12 måneder.

Projekterne: Du vil blive tilknyttet forskellige projekter som inkluderer patienter med colo-rectal cancer, og som opereres på Roskilde sygehus. Fælles for projekterne er, at de omhandler undersøgelse af peri-operativ stress. Projekterne udføres som en del af PhD-projekter udgående fra Center for Surgical Science. Du vil få ansvaret for praktisk gennemførsel af kliniske studier med inklusion af patienter, håndtering af patientprøver samt opdatering af vores forskningsdatabaser. Du vil desuden få mulighed for at arbejde på et database baseret forskningsprojekt af eget valg, indenfor samme emne.

Dine daglige arbejdsopgaver vil for eksempel være

 • Inklusion af projektpatienter
 • Prøvetagning
 • Prøvepræparering
 • Laboratorieanalyser
 • Udarbejdning af projektdatabase
 • Håndtering af daglige opgaver mhp. praktisk udførelse af de kliniske studier

Vi tilbyder i den forbindelse

 • Grundig indføring i den videnskabelige proces omkring opstart af kliniske studier
 • Praktisk håndtering af et klinisk studie
 • Oplæring i prøvepræparering og laboratoriearbejde
 • Førsteforfatterskab på 2-3 artikler inden for området
 • Mulighed for medforfatterskab på efterfølgende artikler (1-3)
 • Kursus i artikelskrivning med forskningsgruppen i Tyrkiet
 • Selvstændigt arbejde
 • Vejledning i formidling af videnskabeligt arbejde samt artikelskrivning

Forskergruppen: Som scholar vil du være en del af Center for Surgical Science, bestående af Professor Ismail Gögenur samt PhD-studerende og scholarstuderende. Vi har et super godt samarbejde på tværs af gruppen, og forventer at du deltager i morgenkonferencer i klinikken samt den ugentlige undervisning og forskermøder.

Dine kompetencer: Du skal have bestået bachelor delen af lægestudiet. Vi lægger meget vægt på, at du kan arbejde selvstændig.

Løn og ansøgning: Du aflønnes med 10.000,- pr måned og vi forventer ansættelse i 12 måneder. Send kort, motiveret ansøgning og CV til sakw@regionsjaelland.dk hurtigst muligt, og senest 15/12-16. For yderlige oplysninger kan du kontakte Sara på ovenstående mail eller tlf. 22471921.

Forskningsinteresseret medicinstuderende søges til prægraduat forskningsprojekt om tuberkulose ved Nordsjællands Hospital – Hillerød.

Er du interesseret i forskning? Infektions- eller lungemedicin? Har du overvejet et forskningsår (/delår)? Vi søger en medicinstuderende som del af forskningsprojektet ”Tuberkulose blandt asylansøgere i Danmark” til et 6 eller 12 måneders forskningsprojekt med start januar 2017 ved Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling på Nordsjællands Hospital, Hillerød,

Om projektet
Formålet med studiet er, at beskrive omfanget af tuberkulose og risiko for sygdom blandt flygtninge og indvandrere i Danmark, at undersøge omfanget af det nuværende helbredstilbud til nyankomne asylansøgere og, gennem en systematisk aktiv screening for tuberkulose blandt nyankomne asylansøgere, at identificere den bedst mulige screening.

Som forskningsårsstuderende vil du arbejde sammen med den projektansvarlige og ph.d.studerende og herunder få ansvar for inklusion af deltagere i asylcentre, dataindsamling og databehandling. Din daglige gang vil derfor være delt mellem Nordsjællands Hospital og Center Sandholm. Du vil få ansvar for dit eget projekt under studiet, som kan bruges som kandidatopgave og stiles mod videnskabelig publikation med dig som førsteforfatter, og der er mulighed for kongresdeltagelse.

Lyder det som noget for dig? Eller har du spørgsmål?
Vi ser frem til at høre fra dig!

Kontakt os

Projektansvarlig
Kristina Langholz Kristensen, læge, ph.d. studerende
kristina.langholz.kristensen@regionh.dk tlf: +45 24426970
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital
Nationalt Ref. Laboratorium for TB og Mykobakterier, Statens Serum Institut

Overordnet projektansvarlig
Pernille Ravn, overlæge, ph.d., klinisk lektor
Pernille.ravn@regionh.dk
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital