Knoglemetabolismen og neuropati hos børn og unge med Type-1-Diabetes

Der søges forskningsinteresseret medicinstuderende, til at indsamle og behandle data på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Den studerende vil være ansvarlig for at rekrutter patienter til et større multicenter studie omhandlende knoglemetabolisme og glukosemetabolisme hos børn-og unge med type 1 diabetes samt at foretage visse af undersøgelserne. Den studerende vil sideløbende med dataindsamlingen få mulighed for at skrive en videnskabelige artikel inden for diabetisk neuropati på allerede eksisterende data. Denne artikel vil kunne anvendes som opgave til et kandidatprojekt eller som afslutningen på et forskningsår.

Start på projektet aftales ad hoc, men gerne omkring efteråret/vinteren 2017.
Projektvarighed: ca. 1 år, aftales individuelt.
Ansøgningsfrist: 1. september 2017
Løn den studerende vil blive søgt løbende.
Læs mere på PUFF´s hjemmeside

Kontakt
Christian Stevns Hansen, læge, ph.d. post doc
Steno Diabetes Center Copenhagen
CHAN0583@regionh.dk
Telefon: 61671618

Medicinstuderende søges til prægraduat forskning i 6-12 måneder

Vi søger en skolar med interesse for opfølgning efter intensiv terapi. Ansættelse på Intensiv afd., Nordsjællands Hospital med start 1. september 2017. Varighed 6-12 måneder.

Projektet handler om at undersøge langtidseffekten af et recovery program i op til 5 år efter intensiv terapi. Recovery programmet består af patientfotografier og opfølgende samtaler indenfor det første år efter intensiv terapi. Denne effektmåling er opgjort. Dog ønsker vi at forlænge undersøgelse til 5 år eller mere. Problemstillingen og dertilhørende analyser vil være at gentage spørgeskemaindsamlingen (5-års data), indtaste i allerede eksisterende database genereret ud fra et randomiseret studie, RAPIT (Restitution af patienter efter intensiv terapi). Data handler om patient-relaterede outcomes baseret på selvrapporterede spørgeskemadata fra tidligere intensiv patienter, som har været respiratorbehandlet i 48 timer eller mere.

Din opgave vil være at udføre en fornyet dataindsamling og analyser af de kvantitative data med henblik på at kunne estimere en langtidseffekt af recovery programmet 5-år efter intensiv terapi. Hypotesen er, at recovery programmet primært forbedrer patienternes og pårørendes helbreds-relaterede livskvalitet, og sekundært følelsen af sammenhæng, angst, depression, PTSD og selvoplevede symptomer. Det giver dig mulighed for at skrive en selvstændig publikation.

Øvrige projektdeltagere (udover undertegnede) er Professor Ingrid Egerod og Docent Dorthe Overgaard. Du vil blive en del af et større forskningsgruppe bestående af læger, sygeplejersker, ph.d.-studerende, og andre forskningsstuderende.

Send motiveret ansøgning jfje@regionsjaelland.dk senest d. 10. juni 2017. Yderligere spørgsmål kan stiles til Janet F Jensen på tlf. 2681 3406 eller mail.

Glæder os til at høre fra dig

Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode inviterer til STORMØDE tirsdag den 30. maj kl. 16.30-19.30

Informeret samtykke ved forskning med mennesker:

  Etik eller legalisme?

Hvad er brændpunkterne i år 2017, og hvordan skal den medicinske forskningsverden agere fremadrettet? Det informerede samtykke ved medicinsk forskning er fortsat genstand for ophedet debat: Hvilke typer forsøg kan man bede patienter medvirke til, hvor meget bør de informeres om, og hvordan sikrer man at de ved hvad de går ind til? Kan for strenge krav til informeret samtykke forhindre vigtig forskning, som kunne gavne fremtidige patienter?

Vi præsenterer ekspert-oplæg fra blandt andre en akutforsker fra Rigshospitalet og formændene for Etisk Råd og National Videnskabsetisk Komite. Vel mødt!

Program:

Kl. 16.30-16.55: Brystkræftprojektet. Forskning uden informeret samtykke

Peter J. H. Rossel, lektor emeritus og filosof

Kl. 17.00-17.25: Det informerede samtykke. Hvorfor og hvordan?

Thomas Ploug, Professor og filosof

Kl. 17.25-17.50: Erfaringer med akutforskning på bevidstløse patienter, og perspektiver på mulige lovændringer

Jesper Kjærgaard, overlæge, Rigshospitalet

Kl. 17.50-18.15: Pause – sandwich og drikkevarer

Kl. 18.15-18.40: Clusterrandomiseret forsøgsperson: Mål eller middel?

Johannes Gaub, læge og formand for National Videnskabsetisk Komité

Kl. 18.40-19.05: Klyngeforsøg. Metodologisk guldæg eller videnskabelig sump? Gorm Greisen, professor og formand for Etisk Råd

Kl. 19.05-19.25: Diskussion i Plenum

Halvårs forskningsprojekt på Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet

Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet opslår et 6 mdr. forskningsprojekt med start 1. august 2017. Du vil få ansvar for et projekt, som omhandler: Lugtesansen hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Projektet vil blive tilknyttet en pågående PhD i rhinologi.

Projektet er et samarbejde mellem øre-næse-hals kirurgisk klinik Rigshospitalet og Lungemedicinsk afdeling Bispebjerg.  Du forventes at skulle bruge 1-2 dage/uge på projektet.

Projektet vil være oplagt som kandidat speciale.

Arbejdsopgaver vil omfatte:

Undersøge patienter (en gruppe med kronisk obstruktiv lungesygdom og en kontrol gruppe; klinisk undersøgelse af næsen samt test af lugtesansen ved brug af Sniffn’ Stiks) (primære opgave)

Litteratur søgning

Skrive tillægs protokol

Database indtastning og analyse

Statistik

Artikel skrivning

 

Hvad får du ud af forløbet:

Oplæring i objektiv undersøgelse af næsen

Del af en stor og meget aktive forskningsenhed

Forskningserfaring til dit CV

Forfatterskab ved en eller flere publikationer

Uddannelse i klinisk forskningsmetodologi og berøring med flere forskellige typer studier

Mulighed for at præsentere din forskning på kongresser og faglige møder

Løn

Du vil IKKE blive aflønnet men projektet kan med fordel tages sammen med et mindre arbejdskrævende semester f.eks. 11.

Krav
Medicinstuderende, der er på 7. semester eller derover kan ansøge. Forskningsinteresse, ihærdighed og gode kommunikative kompetencer er en fordel.

Ansøgningsfrist: 1. juni 2017. Samtaler afholdes i efterfølgende uge.

Kontaktoplysninger:

Kort motiveret ansøgning med CV (gerne med fokus på evt. tidligere forskningserfaring) og studiekarakterer fremsendes til læge, Ph.d.-studerende Elisabeth Arndal (elisabeth.arndal@regionh.dk) hvortil evt. spørgsmål også kan rettes på tlf. 35459786. Vejledere: Afd. Læge PhD Kasper Aanæs og læge phd studerende Elisabeth Arndal. Hovedvejleder på projektet vil være prof. Ovl. Christian von Buchwald.

Forskningsstuderende søges til projekt ”Karakterisering af biofilm på endotrakealtuber”

Vi søger en medicinstuderende, der arbejder selvstændigt, og har lyst til at deltage i et forskningsprojekt i Intensiv afd., Nordsjællands Hospital.
Projektet er en del af et større projekt, der gennemføres i samarbejde med Lunge-og infektionsmedicinsk afd., Øre-næse-hals afd., og Klinisk mikrobiologisk afd.
Du vil således blive en del af et større forskningsgruppe bestående af læger, ph.d.-studerende, projektsygeplejersker og andre forskningsstuderende.
Projektbeskrivelsen er klar og diverse godkendelser er ved at blive indhentet.
Arbejdet kan blive til et kandidatprojekt, og der vil være mulighed for forfatterskab på en videnskabelig artikel.

Det praktiske:

 • Ansættelsen starter 15. august 2017 og varer et halvt år med mulighed for forlængelse op til 1 år.
 • Ansættelsen kan være en del af den nye studieordning, som forskningssemester eller efter gammel studieordning som forskningsårs-studerende.
 • Som forskningsårs-studerende er lønnen er 10.000 kr. pr. måned og arbejdstiden 37 timer pr. uge. Arbejdstiden vil primært være i dagtid, men nogen fleksibilitet er mulig.
 •  Arbejdet består af protokolskrivning, organisering, patientinklusion, dataindsamling/-bearbejdning mm.
 •  Ansøgning sendes til Overlæge Morten Bestle (bestle@regionh.dk) senest den 10. juni 2017.

Forskningsårsstuderende søges til stort og spændende klinisk projekt

Vi søger skolarer med interesse for endokrinologi, kardiologi, træning og metabolisk sundhed til et prægraduat forskningsår.

Projektet

Den konstante stigning i prævalens af både fedme og type 2 diabetes har alvorlige konsekvenser – både for den individuelle i form af følgesygdomme og samfundsøkonomisk. Mere og bedre viden omkring forebyggelse og behandling er derfor yderst vigtigt. Både fysisk træning og behandling med appetithormonet GLP-1 har vist sig gunstigt hver især ift. vægttabsvedligeholdelse, ”metabolisk sundhed”, appetitregulering og systemisk inflammation – men kan vi opnå en synergieffekt ved at kombinere dem?

Periode

Opstart snarest muligt, gerne 1. august. Ansættelse med løn i op til 12 måneder, 37 timer om ugen.

Dine arbejdsopgaver

 • inklusion af forsøgsdeltagere på Hvidovre Hospital
 • udføre måltidstest, blodprøvetagning og fedtbiopsi
 • udføre træningstests (VO2 max test, styrketest, gangtest)
 • stå for den strukturerede holdtræning

Vi tilbyder

 • forfatterskab(er) på videnskabelige artikler
 • indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam
 • selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder
 • vejledning under hele forløbet
 • mulighed for at skrive din kandidatopgave

Du har desuden mulighed for at deltage i nationale og internationale konferencer.

For yderligere information kan du kontakte:

Lektor Signe Torekov, (torekov@sund.ku.dk eller tlf 22983827),

Biomedicinsk Instiut og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet

Center for Perioperativ Optimering søger 1-2 forskningsårsstuderende til start d. 1. september 2017

Hver skolarstipendiat vil få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO).

Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil få tilknyttet et vejleder-team under ansættelsen, der sikrer at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs.

Som udgangspunkt søger vi studerende, som kan være i forskningsenheden i et helt år. Vi vil dog også gerne høre fra dig, hvis du planlægger et halvt år, eksempelvis forskningssemester.

Vi tilbyder til forskningsårsstuderende (1 år):

– Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode

– Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i foråret 2018

– 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe

– Minimum tre artikler som førsteforfatter i løbet af ansættelsen

Vi tilbyder studerende på forskningssemester (½ år):

– Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode

– Minimum et førsteforfatterskab samt et medforfatterskab

Vi forventer at ansøgeren:

– Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner

– Er struktureret, dedikeret og flittig

– Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden

– Er medicinstuderende, gerne på kandidatdelen

Om CPO:

CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital (www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø.

Ansøgning:

Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til DJOE0062@regionh.dk inden:

den 18. maj 2017

Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere i starten af uge 21 efter nærmere aftale.

Yderligere information:

Dennis Zetner Jørgensen, læge, ph.d.-studerende (DJOE0062@regionh.dk)

Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

Fuldt finansieret forskningsår på hjertemedicinsk klinik, Rigshospitalet med start efterår 2017

Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, der har stor erfaring med epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os primært med årsager til og forebyggelse af pludselig hjertedød. Vi har med udgangspunkt i 2 tidligere ph.d.-studier indsamlet et unikt nationalt materiale, der gør os i stand til indgående at undersøge ovenstående. Vi søger nu 2 forskningsårsstuderende til forskningsprojekter omhandlende årsager til pludselig hjertedød blandt personer i alle aldre i 2010 og eventuelle forandringer i hyppighed af pludselig hjertedød blandt unge fra 2000-2010. Projekterne er unikke og af stor klinisk relevans.

Du vil indgå i en erfaren forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende og postdocs fra Danmark og udland. Du tilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned og skal ikke selv søge om midler til aflønning. Du vil deltage i 2 forskningsmøder hver måned med hele gruppen og vil modtage personlig daglig vejledning af 2 vejledere. Bachelor- eller kandidatopgave kan indgå som en del af projektet, og du vil få mulighed for at præsentere dine resultater i ind- og udland. På lang sigt er der mulighed for at fortsætte som ph.d.-studerende i forskningsgruppen. Du vil i forbindelse med forskningsåret blive indført i epidemiologisk forskningsteknik, lære avanceret statistik og databehandling, opnå erfaring med at præsentere forskningsresultater på både dansk og engelsk, samt lære at skrive videnskabelige artikler. Du vil få ansvaret for et selvstændigt projekt, og vil derudover i mindre grad hjælpe en ph.d.-studerende med et projekt, som du også får del i.

Vi forventer, at du er nysgerrig, dygtig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi. Det er afgørende for os, at du får skrevet mindst 1 artikel som førsteforfatter. Derfor er orlov fra studiet i 12 måneder det optimale, og vi forventer, at du efter forskningsårets udløb stadig er tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt og opstart af andre projekter.

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side, CV og kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet. Vi vil gerne høre fra dig senest 01-06-2017. Vi er fleksible i forhold til, hvornår du gerne vil starte, men regner med start ca. 01-09-2017. Inden du eventuelt tilbydes et skolarstipendiat bliver du indkaldt til en samtale hos undertegnede.

Med venlig hilsen
Jacob Tfelt-Hansen Thomas Hadberg Lynge
Lektor, ph.d.-koordinator, afdelingslæge, dr.med. Læge, ph.d.-studerende

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142
Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
E-mail: thomashadberglynge@gmail.com

Prægraduat forskningsår i astma hos børn

Er du interesseret i pædiatri og astma?

Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte Hospital.

Omdrejningspunktet på DBAC er ”Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood” – COPSAC – fødselskohortestudierne, hvor vi følger ca. 1.100 børn. Vi har indsamlet data og biologisk materiale fra dem og deres mødre helt fra graviditeten og følger dem tæt primært for symptomer på astma, eksem og allergi; se mere på www.bornogastma.dk og www.copsac.com.

Et prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov fra studiet, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, gennemføre meritgivende forskningsår, skrive kandidatopgave samt få anledning til at deltage i videnskabelig publikation og mulighed for at forberede eget Ph.d. studium. Du vil undervejs indgå i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, der består af post docs, Ph.d.- studerende forskningsassistenter og datamanagers, statistikere, bioinformatikere, IT-support og administratorer, samt vores professor Hans Bisgaard. Dine arbejdsopgaver omfatter foruden din egen forskning deltagelse i det kliniske arbejde med vores børnekohorter.

Det forslåede projekt vil omhandle betydningen af vitamin D for spædbørns immunologiske modning, med udgangspunkt i data fra vores yngste kohorte, COPSAC2010, hvor mødrene fik ekstra vitamin D under graviditeten i et dobbelt-blindt randomiseret studie, der viste en mulig 25% reduktion af astma i 3-års alderen. Indeværende projekts formål er at undersøge om denne effekt kan tilskrives en ændring af barnets immunprofil i luftvejene ved hhv. 1 måned og 2 år.

I forbindelse med den nye studieordning er det muligt at tage ½ års orlov i forbindelse med 11. Semester (alt over 8. Semester kan flyttes rundt på), så man får et helt år til forskning.
Lønnen er 10.000 kr./mdr. Tiltrædelse 1. august 2017.
Ansøgningsfrist er d. 26. maj 2017

Kontakt:
Send din ansøgning og eventuelle spørgsmål til: marianne.mikkelsen@dbac.dk