Scholarstipendiat / Forskningsårstuderende søges til ansættelse på Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling C Rigshospitalet til efteråret.

Vi søger en kandidatstuderende i medicin til ansættelse fra efteråret 2018. Du bliver en aktiv del af en forskningsgruppe, der primært beskæftiger sig med kirurgisk behandling af kræft i esophagus, cardia og ventriklen (ECV). Aktuelt forsker vi i en bred vifte af områder, herunder særligt i vurdering af perfusion og mikrocirkulation under kirurgi. Du vil få ansvaret for dit eget projekt samt mulighed for deltagelse i kliniske forsøg samt dyreforsøg i tæt samarbejde med afdelingen øvrige forskere. Ligeledes vil du have mulighed for at deltage i artikelskrivningskurser og andre forskningskurser samt at præsentere dit projekt på nationale/internationale konferencer. Du vil blive forfatter på projekter, du deltager i hvor forfatterskabskriterierne opfyldes med en forventning om udarbejdelse af minimum 3 videnskabelige arbejder.

Derudover vil du varetage opgaver i forbindelse med opstart af et nationalt ECV forskningsnetværk.

Den daglige vejledning vil foregå via afdelingens ph.d. studerende med overordnet supervision ledet af Michael Achiam, lektor, afdelingslæge, PhD, Dr.med. og Lars Bo Svendsen, professor, overlæge, dr.med.

Lønnen udgør 10.000 kr./måned (efter gældende aftale) og garanteres af afdelingen. Du skal have mulighed for at arbejde 12 fulde måneder på projektet (evt. som en del af 5. semester kandidat).  Ansættelsesstart 01.09.18 eller efter aftale.

Du er

 • Medicinstuderende på kandidatdelen
 • Interesseret i kirurgi
 • Struktureret, flittig og forskningsivrig
 • Selvstændig tænkende og arbejdende

Ansøgning:

CV, kort ansøgning og karakterblad sendes til Rune Strandby, reservelæge, Ph.d. stud. (runestrandby@hotmail.com) og Nikolaj Nerup (nikolajnerup@gmail.com) 1. reservelæge, Ph.d. stud. Yderligere oplysninger kan også fås per mail.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Ansøgningsfrist 20.05.18

MICA-projektet

Hos Diagnostisk Enhed på Herlev-Gentofte Hospital arbejder vi med en spændende og meget klinisk relevant gruppe af patienter henvist med mistanke om alvorlig sygdom såsom cancer, og vi har flere projekter, som du kan blive en del af.

Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6-12 måneder og har interesse for at arbejde med patienter med mistanke om alvorlig sygdom. Du vil få tilknyttet en hovedvejleder (professor) og en medvejleder (overlæge), som du vil kunne blive superviseret af og spare med for både at sikre, at du har mulighed for at tilegne til nye kompetencer og projekterne udvikler sig, som du og dine vejleder har planlagt.

Dine arbejdsopgaver omfatter:

 • Inkludering af patienter i projektet via patientsamtaler
 • Blodprøvetagning og bestilling af blodprøver
 • Dataindtastning i klinisk database
 • Dit eget projekt bl.a. med artikelskrivning

Vi søger en medicinstuderende, der er:

 • Engageret, struktureret, stabil og flittig
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Er medicinstuderende på kandidatdelen eller slutningen af bacheloren

Vi tilbyder:

 • Dit eget projekt/artikel med førsteforfatterskab. Du vil kunne bruge projektet til bachelor- eller kandidatspeciale.  Medforfatterskaber på andre projekter er også muligt.
 • Erfaring med klinisk forskning
 • Oplæring i forskningsmetode og artikelskrivning
 • Mulighed for deltagelse i konferencer
 • Løn på 10.000 kr./md

Der skal dagligt inkluderes patienter, og det forventes, at du møder alle hverdage. Dog er der stor fleksibilitet i arbejdet. Vi søger en, der kan starte 1. august.

Ansøgning (max 1 A4 side) og CV (max 1 A4 side) sendes til claus.larsen.feltoft@regionh.dk og julia.sidenius.johansen@regionh.dk

Ansøgningsfrist senest d. 1. juni.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og vi holder løbende samtaler til den rigtige kandidat er fundet.

Med Venlig Hilsen
Claus L. Feltoft, overlæge (claus.larsen.feltoft@regionh.dk)
Julia S. Johansen, professor, overlæge, dr.med. (julia.sidenius.johansen@regionh.dk)

Immunsystemet og mikrobiomets indflydelse på risikoen for psykisk sygdom

– Hvordan påvirker kejsersnit og infektioner under graviditeten barnets risiko for psykisk sygdom

Stud.med. søges til forskningsår per 01/09/2018

Vi har et spændende psykiatrisk forskningsprojekt der er velegnet til at søge KU´s og Lundbeckfondens stipendier – vi mangler blot en egnet forskningsårs-kandidat.

Forskningsprojektet vil være baseret på de danske landsdækkende registre og undersøge sammenhængen mellem fødselsmåde (kejsersnit versus naturlig fødsel) samt infektioner under graviditeten og risikoen for at barnet udvikler psykisk sygdom. Vi vil primært undersøge hvorvidt det at være født ved kejsersnit påvirker barnets risiko for senere at udvikle en psykisk sygdom, hvilket potentielt kan være forklaret ved en påvirkning af barnets mikrobiom. Samtidig vil vi undersøge hvorvidt en øget forekomst af infektioner under graviditeten kan forklare en højere rate af kejsersnit og dermed eventuelt også forklare en mulig øget risiko for psykisk sygdom hos de børn der er født ved kejsersnit. Det primære studie forventes publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift med dig som førsteforfatter.

Ud over dette projekt tilbydes der også tid til at du kan 1) få erfaring i et klinisk studie hvor to af vores ph.d.-studerende tager lumbalpunktur på patienter med debuterende psykose eller førstegangs depression, og 2) hjælpe med og dermed opnår medforfatterskab på en systematisk review og meta-analyse artikel omkring studier der undersøger sammenhængen mellem inflammation og psykisk sygdom.

Under forskningsåret vil opnås kendskab til statistiske analyser og software. Dine opgaver vil være litteratursøgning, data management, statistiske analyser, fortolkning af resultater, og samskrivning til offentliggørelse. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, Gentofte, under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning og der er adskillige andre forskningsårs- og ph.d.-studerende. Starttidspunkt er tænkt at være september 2018, og vi regner med at søge finansiering ved både KU´s samt LundbeckFondens scholarship-stipendier.

For yderligere information, kontakt venligst læge, ph.d.-studerende Ole Köhler-Forsberg (karkoe@rm.dk), eller forskningsleder, læge og ph.d. Michael Eriksen Benros (michael.eriksen.benros@regionh.dk). Ansøgningsfrist er 10/05/2018.

Neurologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital søger medicinstuderende til forskningssemester

Vi søger en medicinstuderende på kandidatuddannelsen med interesse for forskning til et forskningssemester med start i efterårssemesteret 2018 (eventuelt et helt år hvis du har lysten og orlov eller opsparet studieaktivitet til det).

Projektet

Du bliver tilknyttet et igangværende ph.d.-projekt: “Multimodal Monitoring of Delirium in Acute Ischemic Stroke – MuMoDAIS”. I projektet undersøges forskellige neurofysiologiske metoders plads i diagnostikken af delirium blandt patienter indlagt med akut iskæmisk apopleksi. Delirium har stor indflydelse på det endelige udkomme efter en apopleksi. Delirium kan være særdeles vanskeligt at erkende i det daglige kliniske arbejde. En bedre forståelse af de tidlige mekanismer, som er involverede i udviklingen af delirium hos patienter med apopleksi vil gøre det muligt at gribe ind med tidligere behandling, når en patient er ved at udvikle delirium. En bedre og tidligere erkendelse af delirium kan føre til bedre genoptræning efter en apopleksi.

Arbejdsopgaver

Dine primære arbejdsopgaver vil være at rekruttere indlagte patienter til projektet og dagligt udføre forskellige neurofysiologiske undersøgelser (f.eks. termografi og pupillometri) efter grundig oplæring på projekt-patienterne. Du vil dagligt arbejde sammen med reservelæge og ph.d.-studerende Jannik Stokholm, der er fuldtidsbeskæftiget i projektet. Dataindsamlingen foregår i dagtiden, weekendarbejde vil kun forekomme efter aftale. Herudover skal din tid bruges på arbejde med kandidatspecialet, dataanalyse og artikelskrivning. Det forventes, at du får ansvar for dit eget sideprojekt til hovedprojektet (ph.d.-projektet), og at dette udmunder i en artikel med dig som førsteforfatter.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Jannik Stokholm på jannik.stokholm.01@regionh.dk eller på telefon 48 29 49 66.

Motiveret ansøgning inklusiv CV bedes sendt pr. mail direkte til Jannik Stokholm, jannik.stokholm.01@regionh.dk, senest 22. maj 2018.

 

Projekttitel: NitrOgenoxid i Ekspirationsluft hos intensiv patienter i respirator

Projekttitel: NitrOgenoxid i Ekspirationsluft hos intensiv patienter i respirator

Kontakt: Morten Bestle, Forskningslektor, Anæstesiologisk afdeling, Intensiv afsnit, morten.bestle@regionh.dk, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Baggrund:

 • Nitrogenoxid (NO) i udåndingsluften (eNO) kan bruges som markør for sygdomsaktivitet ved visse inflammatoriske lungelidelser, herunder astma.
 • I dyremodeller af sepsis/septisk shock er eNO forhøjet og korrelerer med sværhedsgraden af sygdommen.
 • Det vides ikke om eNO kan anvendes den som markør for sværhedsgraden af pneumoni sepsis eller septisk shock hos mennesker.

 

Formål: At undersøge om eNO kan anvendes som markør for sværhedsgraden af pneumoni, sepsis og septisk shock.

 

Metode: Daglig måling af eNO hos intensiv patienter i respirator. Målingerne korreleres med kliniske data og forskellige relevante biomarkører.

 

Opgaver:

 • Inklusion af patienter
 • Indhentning af samtykke
 • Daglige drift af projektet
 • Dataindsamling
 • Databearbejdning
 • Opgave-/artikelskrivning

 

Vi tilbyder:

 • Projekt – klar til start!
 • ½ – 1 år
 • Forskerkursus (25 lektioner)
 • Lokalt forskningsmiljø med andre stud.med., Ph.d.-studerende og projektsygeplejersker fra forskellige afd.
 • Forskningsafdeling med nøglefunktioner som støtter forskning