Copenhagen Neuromuscular Center søger ét-årig forskningsårsstuderende fra jan/feb 2019

Copenhagen Neuromuscular Center er en forskningsenhed under Neurologisk Klinik på Rigshospitalet. Vi beskæftiger os primært med patienter med forskellige muskelsygdomme, herunder muskelsvind og metaboliske muskelsygdomme. Vi varetager klinisk og basal forskning samt gennemfører kliniske afprøvninger af patientbehandlinger. Vi undersøger patienter ved hjælp af avanceret MR teknik og udfører en række arbejdsfysiologiske tests samt såsom cykeltests på ergometercykler. Yderligere foregår forskning på histologisk og biokemisk niveau med muskelbiopsi og genetiske undersøgelser.

Du vil indgå i et rigt forskningsmiljø bestående af 3 andre forskningsårsstuderende, 5 phd-studerende, fysioterapeuter, bioanalytikere, sygeplejersker, lægesekretærer, senior forskere, under ledelse af overlæge og professor John Vissing.

 

Vi søger én studerende, der skal medvirke på et behandlingsstudie hos patienter med metaboliske defekter i skeletmuskulaturen, som starter op i januar 2019. Du vil her få en unik mulighed for at blive oplært i metaboliske muskelsygdomme, i exercise fysiologi og exercise fysiologiske test samt en unik mulighed for at blive involveret i et behandlingsstudie. De vil desuden være mulighed for at blive involveret i MR forskning.

 

Som udgangspunkt søger vi en studerende til ét fuldt forskningsår med start jan/feb 2019

 • På kandidaten ved at kombinere fri-semester med forskningssporet på 5. semester
 • På bacheloren ved at kombinere fri-semester med et halvt års orlov

 

Ved 1 års orlov får du mulighed for at:

 • Blive ansvarlig for dit eget projekt
 • Blive førsteforfatter på mindst en artikel
 • Blive medforfatter på mindst en artikel
 • Blive oplært i afdelingens metoder, kliniske færdigheder, forskningsmetodik, artikelskrivning, statistik, konference deltagelse og posterfremstilling

Fondsstøtte vil i samarbejde med dig blive søgt til aflønning under forskningsåret.

 

Ved ½ års orlov får du mulighed for at:

 • Blive medforfatter på mindst en artikel
 • Blive oplært i adelingens metoder, kliniske færdigheder, forskningsmetodik, artikelskrivning, statistik og posterfremstilling

 

Alle ansøgninger inklusiv CV skal være modtaget 08.11.2018

 

Ved interesse eller ved spørgsmål kan du kontakte:

 

Nicoline Løkken, læge, phd.-studerende

Email: Nicoline.Loekken@regionh.dk

Tlf: 3545 6135

 

Du kan læse mere om afdelingen på www.neuromuscular.dk

Forskningssemester-studerende søges projekt hos patienter med operabel ikke-småcellet lungekræft (NSCLC)

Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Projektets titel: TNM-immunoscore og liquid biopsies i tidlige stadier af NSCLC

Projektets formål:

Forsøget består af to studier, Studie I (TNM-immunoscore) og Studie II (liquid biopsies). Formålet med Studie I er at vurdere, hvorvidt infiltration af forskellige immunceller i kræftknuden kan bidrage til at vurdere risikoen for tilbagefald af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) hos patienter med operabel sygdom. Dette sker ved etablering af såkaldt TNM-immunoscore (TNM-I), hvor infiltrationen af forskellige immunceller graderes og supplerer den traditionelle stadieinddeling af NSCLC. Studie II består af udtagning af såkaldte ’liquid biopsies’, som er blodprøver på få milliliter. Blodprøverne undersøges i forhold til cirkulerende cellefrit tumor DNA (ctDNA) – dvs. ”cirkulerende DNA fra kræftknuden” – analyseres i blodet for genetiske mutationer for at undersøge, om der er sammenhæng mellem typen af immunceller i kræftknuden og bestemte genetiske mutationer i cirkulerende tumor DNA. Nye fund viser at immunforsvaret er i stand til at genkende kræftceller, der har mange og bestemte typer af genetiske mutationer. Dette kan give information om immunsystemet er aktiveret eller ej.  Studiet er et nordisk samarbejde med flere involverende centre i Norge og Danmark.

 

Primære samarbejdspartnere:

Onkologisk Klinik: Mette Pøhl, Seppo W. Langer, Malene Martini Clausen, Gitte Persson

Thoraxkirurgisk Klinik: Jesper Ravn, René Horsleben Petersen

Klinik for Klin. Fysiologi, Nuklearmedicin & PET: Barbera Malene Fischer, Andreas Kjær,

Center for Genomisk Medicin: Ane Yde Schmidt, Olga Østrup

Universitetssygehuset i Tromsø, Norge: Tom Dønnem, Sigve Andersen

 

Praktisk og løn:

Studiet er godkendt af VEK og datatilsyn og har inkluderet patienter siden oktober 2018. Vi er i øjeblikket tilknyttet to medicinstuderende på fuld tid: Thomas Lacoppidan som holder forskningssemester efter 5. semester på bacheloren og Malene Strange, som er på 11. semester på kandidaten. Da vi begge skal videre med studiet, søges to nye studerende, som har lyst til at forske fuld tid. Man skal rent praktisk stå for at screene nye patienter til projektet, stå for inklusionssamtale og tage blodprøver på de fremmødte patienter. Det er en fordel, hvis man har taget blodprøver før, men det er absolut ikke et krav. Det er vigtigt at man kan arbejde selvstændigt (i samarbejde med hinanden) og har lyst til at tale med patienter i krise, som netop har fået dignosen lungekræft. Det er utroligt lærerigt og de fleste patienter er engagerede og vil meget gerne være en del af vores projekt.

Der er mulighed for forfatterskab omkring NSCLC og behandling med immunterapi.

Månedlig aflønning er svarende til et scholarstipendiat. Perioden er forår 2019 med opstart i januar/februar. Det vil være optimalt, hvis man har bestået 5 semester på bachelordelen.

 

Kontakt:

Mette Pøhl: mette.poehl@regionh.dk (Tlf 35451824)

Malene Strange: malene.strange.02@regionh.dk

Thomas.Vejen.Lacoppidan.01@regionh.dk

Forskningsår på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med start forår 2019

Vi søger en dygtig og engageret medicinstuderende på kandidatdelen til ansættelse i forskningsår fra foråret 2019. Du bliver en del af en forskningsgruppe på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med stor erfaring inden for epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os primært med forskellige aspekter af årsager til og forebyggelse af pludselig hjertedød, og vi arbejder bl.a. med både regionale og nationale registre og egne indsamlede materialer. Som led i forskningen af pludselig hjertedød undersøger vi hjertestopsoverlevere, hvilket er det område, som du primært skal beskæftige dig inden for. Du vil som forskningsårsstuderende, under supervision, få ansvar for et selvstændigt forskningsprojekt, hvor der både skal indsamles og analyseres data.

 

Du vil indgå i en erfaren, hjælpsom og social forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende og postdocs fra Danmark og udland. Du tilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned, og du skal derfor ikke selv søge om midler til aflønning. Du vil deltage i to forskningsmøder hver måned med hele gruppen og vil have mulighed for at modtage personlig daglig vejledning samt at blive en del af et større forskningsfællesskab, der favner hele hjertecenteret på Rigshospitalet. Din kandidatopgave kan indgå som en del af projektet, og du vil få mulighed for at præsentere dine resultater i ind- og udland. Du vil i forbindelse med forskningsåret blive indført i epidemiologisk forskningsteknik, lære avanceret statistik og databehandling, opnå erfaring med at præsentere forskningsresultater på både dansk og engelsk samt lære at skrive videnskabelige artikler.

 

Vi forventer, at du er nysgerrig, dygtig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi. Det er afgørende for os, at du får skrevet mindst en artikel som førsteforfatter. Derfor er orlov fra studiet i 12 måneder det optimale, og vi har god erfaring med, at man efter forskningsårets udløb forbliver tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt samt opstart af andre projekter.

På længere sigt er der mulighed for at fortsætte som ph.d.-studerende i forskningsgruppen.

 

Hvis du er interesseret så send venligst en motiveret ansøgning på ca. en side, CV og kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet. Vi vil gerne høre fra dig senest 11-11-2018. Vi er fleksible i forhold til, hvornår du gerne vil starte, men vi regner med start omkring 01-02-2019. Inden du eventuelt tilbydes et skolarstipendiat bliver du indkaldt til samtale.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bo Gregers Winkel                                                                               Niels Kjær Stampe

Ph.d., Læge                                                                                            Læge, klinisk assistent

 

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142

Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

E-mail: niels.kjaer.stampe@regionh.dk

Vil du lære mere om genetik og epilepsi?

På afdeling for Epilepsigenetik og Personlig medicin på Epilepsiospitalet Filadelfia har vi et godt fagligt miljø, hvor du vil få mulighed for at lære mere om genetik, epilepsi, pædiatri og nerulogi. Du vil få mulighed for at møde patienter og familier med genetiske epilepsisygdomme, og sammen med de andre forskere skrive og udgive artikler om epilepsigenetik, pædiatri og neurologi. Vi har både store og små opgaver, så skriv eller ring, hvis du er interesseret i at høre mere:

Katrine, kamaa@filadelfia.dk, tlf. 27281073 og Rikke, rimo@filadelfia.dk, tlf. 61208636

Center for Kræftforskning på Herlev-Gentofte Universitetshospital søger en Forskningsårsstuderende til forskning indenfor lungekræft med start d. 1. februar 2019

 

Center for Kræftforskning søger en medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år fra 1. februar 2019. Det kan evt. kombineres med 5. semester kandidat forskningsspor til et 25 ECTS kandidatspeciale hvis det ønskes.

 

Center for Kræftforskning har bl.a. fokus på eksperimentel kræftforskning, og aktuelle projekt vil have primært fokus på biomarkører, biologiske kræftbehandlingsformer og immunterapi hos patienter med lungekræft.

 

Dine arbejdsopgaver vil bestå i dataindtastning, planlægning og bestilling af blodprøver, databearbejdning og statistik samt artikelskrivning.

 

Vi tilbyder:

– Oplæring i forskningsmetode og artikelskrivning

– Et førsteforfatterskab på artikel om eget projekt

– Erfaring med klinisk forskning

– Et aktivt, men også hyggeligt og kollegialt forskningsmiljø

– Mulighed for involvering i flere projekter med medforfatterskaber til følge

– Mulighed for deltagelse i international kongres

– Løn: 10.000,- pr måned i op til 12 måneder

 

Vi forventer at ansøgeren:

– Er driftig, engageret og med gode samarbejdsevner

– Er struktureret, dedikeret og flittig

– Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden

– Er medicinstuderende på kandidatdelen

 

Ansøgning og kort CV (1 A4-side) sendes til Jakob S. Johansen inden den 1. december 2018 på jakob.sidenius.johansen@regionh.dk. Samtaler holdes i december måned.

 

Hjertemedicinsk Klinik Rigshospitalet søger forskningsårsstuderende til fuldt finansieret projekt om pludselig hjertedød i Østerbroundersøgelsen med start februar 2019

Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, med fokus på pludselig hjertedød med stor erfaring inden for epidemiologisk forskning af forekomst, risikofaktorer og forebyggelse.

Vi søger en engageret medicinstuderende med interesse for kardiologien til et selvstændigt projekt som en del af et større forskningsprojekt om pludselig hjertedød i Østerbroundersøgelsen, hvilket indeholder et helt unikt datasæt med mange muligheder for videre forskning.

Du vil blive introduceret til den praktiske del af videnskabelig forskning, hvor du vil få opbygget kompetencer inden for dataindsamling, statistisk programmering, videnskabelig skrivning og præsentation af forskningsresultater. Vi afholder to forskningsmøder om måneden, og du vil altid have mulighed for at få individuel vejledning af dine to vejledere.

For at få mest ud af forløbet, skal du sammenlagt tage et helt år, fx som del af 5. semester kandidat eller i forbindelse med bacheloropgave, hvor du efterfølgende vil have tilknytning til forskningsgruppen og -miljøet. Vi forventer, at du kan formulere dig både skriftligt og mundtligt på engelsk, kan arbejde selvstændigt med vejledning fra vejledere og får lavet et evt. bachelor- eller kandidatspeciale, der ender i en videnskabelig udgivelse med dig som førsteforfatter.

Hovedvejleder: Professor og overlæge Jacob Tfelt-Hansen. Projektvejleder: Ph.d.-studerende og læge Frederik Nybye Ågesen.

Start: februar 2019. Vi er fleksible i forhold til din opstart, der også kan ligge før februar 2019.

Løn: 10.000 kroner månedligt. Hele året er fuldt finansieret, så du skal ikke bruge tid på at søge midler.

Kontakt os for en uforpligtende samtale for at høre, hvad et forskningsår kan gøre for dig og din fremtid. Ved interesse, skriv da til ph.d.-studerende læge Frederik Ågesen på Frederik.nybye.aagesen@regionh.dk og vedhæft et CV, en motiveret ansøgning og en kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet.

Med venlig hilsen

Professor og overlæge Jacob Tfelt-Hansen

Læge og ph.d.-studerende Frederik Nybye Ågesen

Hjertemedicinsk Klinik, Hjertecentret, 2142, Rigshospitalet

11.-semesterstuderende søges til klinisk forskningsprojekt om klyngehovedpine i foråret 2019 på Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup.

Mekanismerne bag den yderst smertefulde lidelse klyngehovedpine er endnu ikke fuldt klarlagt. Lidelsen kendetegnes ved korte men voldsomme, nærmest uudholdelige smerteanfald ledsaget af samsidige symptomer som tåreflåd, næseflåd, hægende øjenlåg og motorisk uro.
Formålet med studiet, som på nuværende tidspunkt er igangværende, er at undersøge mekanismerne bag anfald på klyngehovedpinepatienter ved at forsøge at udløse anfald, for potentielt at åbne for muligheden for mere målrettet behandling af denne meget alvorlige smertelidelse.
Periode Opstart forårssemesteret 2019 og cirka seks måneder frem. Ansøgere med mulighed for at starte oplæring hurtigst muligt vil blive prioriteret.

Dine opgaver:

Patientrekruttering Udføre forundersøgelser Køre forsøg inkl. blodprøvetagning og EKG Dataindtastning

Vi tilbyder:

Grundig oplæring Klinisk forskningserfaring i en stor og aktiv forskningsgruppe Mulighed for medforfatterskab på studiet Mulighed for at skrive kandidatopgave

Vi forventer at du:

Er interesseret i neurologi og forskning Er fleksibel, pligtopfyldende og kan arbejde selvstændigt og struktureret Kan arbejde fuldtid under hele perioden

Spørgsmål kan rettes til læge, ph.d.-studerende Luise Vollesen (telefon 3863 3557 eller email). Interesserede bedes sendes CV, karakterudskrift samt kortfattet motiveret ansøgning til Luise Vollesen luisevollesen@gmail.com
Ansøgningsfrist: 19. oktober 2018. Samtaler afholdes i uge 43.

Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til forskning til start d. 1. februar 2019

Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO).

Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få tilknyttet et vejlederteam, der sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs.

Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år, eksempelvis kombineret med forskningssemesteret.

 

Vi tilbyder:

– Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode

– Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i maj 2019

– 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe

– Minimum tre artikler som førsteforfatter og muligvis et eller flere medforfatterskaber i løbet af ansættelsen

– Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale

– Erfaring med klinisk forskning

 

Vi forventer at ansøgeren:

– Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner

– Er struktureret, dedikeret og flittig

– Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden

– Er medicinstuderende på kandidatdelen

 

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

 

Om CPO:

CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital (www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø.

 

Ansøgning:

Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.com inden:

 

 1. november 2018

 

Herefter afholdes samtaler i uge 45-46 efter nærmere aftale.

 

Yderligere information:

Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:

 • Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (zetner@gmail.com)
 • Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)

Forskningsår på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med start forår 2019

Vi søger en dygtig og engageret medicinstuderende til ansættelse i forskningsår fra foråret 2019. Vi er en forskningsgruppe på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med stor erfaring inden for epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os med forskellige aspekter af årsager til og forebyggelse af pludselig hjertedød, og vi arbejder bl.a. med regionale/nationale registre og egne indsamlede materialer. Derudover er vi kommet med i et større EU-samarbejde omhandlende bl.a. de sjældne arvelige ionkanalsygdomme og har nogle spændende projekter i gang om netop disse sygdomme. Vi søger en forskningsårsstuderende som primært vil få ansvar for et selvstændigt forskningsprojekt indenfor de arvelige hjertesygdomme og arytmier med udgangspunkt i de danske registre. Derudover kommer du til at hjælpe en ph.d.-studerende med bl.a. dataindsamling, og kommer også til at indgå i projekt relateret hertil.

Du vil komme til at indgå i en erfaren forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende og postdocs fra Danmark og udland. Vi afholder to forskningsmøder hver måned for alle i gruppen, og du vil have mulighed for at få personlig daglig vejledning og hjælp.

Du vil i forbindelse med forskningsåret blive introduceret til videnskabelig forskning i form af både dataindsamling, statistisk programmering, at lære at skrive videnskabelige artikler og præsentere forskningsresultater på både dansk og engelsk. Det er vigtigt for os, at du får skrevet mindst én artikel som førsteforfatter, og kandidatopgave naturligvis kan indgå som en del af projektet.

 

Vi forventer, at du er nysgerrig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi. Orlov fra studiet i 12 måneder det optimale (evt som en del af 5. semester kandidat), og vi har god erfaring med, at man efter forskningsårets udløb forbliver tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt samt opstart af andre projekter.

På længere sigt kan der være mulighed for at fortsætte som ph.d.-studerende i forskningsgruppen.

 

Vi er fleksible i forhold til starttidspunkt, men regner med at det bliver ca. 1/2-2019.

Du tilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned og skal ikke selv søge om midler til aflønning.

 

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side, CV og kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet til camilla.helene.bang.jespersen@regionh.dk. Vi vil gerne høre fra dig senest 15/11-2018, og du vil blive indkaldt til en samtale inden evt opstart. Hvis du har spørgsmål til noget er du også meget velkommen til at tage kontakt.

 

Med venlig hilsen

Professor, overlæge, dr med Jacob Tfelt-Hansen (hovedvejleder)

Læge, ph.d.-studerende Camilla H B Jespersen og læge, ph.d.-studerende Charlotte Glinge (medvejledere)

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142

Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Hjertemedicinsk Klinik Rigshospitalet søger forskningsårsstuderende til fuldt finansieret projekt om pludselig hjertedød i Østerbroundersøgelsen med start februar 2019.

Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, med fokus på pludselig hjertedød med stor erfaring inden for epidemiologisk forskning af forekomst, risikofaktorer og forebyggelse.

Vi søger en engageret medicinstuderende med interesse for kardiologien til et selvstændigt projekt som en del af et større forskningsprojekt om pludselig hjertedød i Østerbroundersøgelsen, hvilket indeholder et helt unikt datasæt med mange muligheder for videre forskning.

Du vil blive introduceret til den praktiske del af videnskabelig forskning, hvor du vil få opbygget kompetencer inden for dataindsamling, statistisk programmering, videnskabelig skrivning og præsentation af forskningsresultater. Vi afholder to forskningsmøder om måneden, og du vil altid have mulighed for at få individuel vejledning af dine to vejledere.

For at få mest ud af forløbet, skal du sammenlagt tage et helt år, fx som del af 5. semester kandidat eller i forbindelse med bacheloropgave, hvor du efterfølgende vil have tilknytning til forskningsgruppen og -miljøet. Vi forventer, at du kan formulere dig både skriftligt og mundtligt på engelsk, kan arbejde selvstændigt med vejledning fra vejledere og får lavet et evt. bachelor- eller kandidatspeciale, der ender i en videnskabelig udgivelse med dig som førsteforfatter.

Hovedvejleder: Professor og overlæge Jacob Tfelt-Hansen. Projektvejleder: Ph.d.-studerende og læge Frederik Nybye Ågesen.

Start: februar 2019. Vi er fleksible i forhold til din opstart, der også kan ligge før februar 2019.

Løn: 10.000 kroner månedligt. Hele året er fuldt finansieret, så du skal ikke bruge tid på at søge midler.

Kontakt os for en uforpligtende samtale for at høre, hvad et forskningsår kan gøre for dig og din fremtid. Ved interesse, skriv da til ph.d.-studerende læge Frederik Ågesen på Frederik.nybye.aagesen@regionh.dk og vedhæft et CV, en motiveret ansøgning og en kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet.

Med venlig hilsen

Professor og overlæge Jacob Tfelt-Hansen

Læge og ph.d.-studerende Frederik Nybye Ågesen

Hjertemedicinsk Klinik, Hjertecentret, 2142, Rigshospitalet