Medicinstuderende søges til forskningsophold (5. sem. forskerperspektivet) på Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet

Er du interesseret i infektionsmedicin/immunologi, og vil du gerne prøve kræfter med forskning på dit 5. kandidatsemester (forskerperspektivet)?

Viroimmunologisk forskningsenhed på Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet søger en 5.semesters (kandidat) medicinstuderende til halvårlig ansættelse på forskningsprojekt med mulighed for forlængelse i yderligere 6 måneder. Forskningsfeltet er primært sygdomme hos patienter med HIV, men enheden forsker bredt i infektionsmedicin og immunologi, hvorfor der i høj grad er mulighed for selv at definere sit forskningsprojekt. Enheden er professionelt drevet, produktiv og med god mulighed for supervision og personlig udvikling.

Vi kan tilbyde

  • Træning i formidling af forskning samt deltagelse i konferencer.
  • Statistikkurser samt nationale og internationale samarbejdsmuligheder.
  • Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 5 Ph.D-studerende og 3 medicinstuderende.
  • Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik – og etik.
  • Problemorienteret arbejde med selvstændigt projekt og målsætning om en førsteforfatterpublikation / kandidatspeciale (25 ECTS) samt eventuelt medforfatterskaber i de projekter du tager del.
  • Mulighed for at arbejde med selvstændigt indsamlet datamateriale (laboratorieforskning eller klinisk indsamlet data) eller allerede indsamlet data efter eget ønske.
  • Mulighed for forlængelse til helt ’forskningsår ’for studerende med akkumuleret studieaktivitet ved at kombinere opholdet med at tage semesterfri (særlige regler for studerende optaget på kandidatuddannelsen før 1. september 2016).

 

Vi forventer at

  • Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt forskningsmæssigt niveau i forskningsgruppen.
  • Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som integreret del af din hverdag.
  • Du starter dit 5. semester på kandidaten eller har mulighed for semesterorlov fra foråret 2019.

Studerende der ønsker (og har mulighed for) at afsætte et helt år til forskning vil blive prioriteret, idet det er vores erfaring, at udbyttet for begge parter er størst herved. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at tage kontakt på nedenstående mail eller tlf.

Lyder det som noget for dig, skal du sende en motiveret ansøgning (max 1 side) + CV og karakterudskrift til

Læge og PhD-studerende

Andreas Dehlbæk Knudsen

Infektionsmedicinsk Klinik, 8632

aknu0050@regionh.dk

Tlf: +45 3545 7565 / +45 3545 7726

Frist for ansøgning er 25. november 2018

 

Forskningsenheden Clinical Metabolic Physiology (CMP) søger medicinstuderende til forskning på Gentofte Hospital

Vi søger en frisk medicinstuderende, der ønsker at prøve kræfter med klinisk forskning fra forår/efterår 2019 (2 semestre)

Vi forsker i mavetarmkanalens involvering i glukosestofskifte og appetitregulering og dens betydning for udvikling af metaboliske sygdomme som svær overvægt og type 2-diabetes. Hos professor Filip Krag Knop er vi lige nu 15 ph.d.-studerende, 6 forskningsårsstuderende, én fuldtidspostdoc, flere deltidsforskere, to projektsygeplejersker og to bioanalytikere, så der er mange gode hoveder og hænder til hjælp.

Vi kan tilbyde: • Primær og daglig vejledning fra en ph.d.-studerende • Mulighed for at skrive bachelor- eller kandidatopgave eller tage 11. semester med forskningsperspektiv • Hjælp til at designe, udføre og sammenskrive (førsteforfatterskab) eget forskningsprojekt • En spændende og travl hverdag blandt gode kollegaer i en moderne dynamisk afdeling i udvikling • Selvstændigt og udfordrende arbejde, hvor patienten er i fokus • Oplæring i alle arbejdsfunktioner Vi ønsker os en god kollega, som • arbejder positivt og humoristisk i en tværfaglig gruppe • er god til at sætte sig ind i en problemstilling og selvstændigt løse opgaven • arbejder struktureret og dynamisk

Hvis du har lyst til at høre nærmere, er du meget velkommen til at kontakte ph.d.-studerende Sebastian Møller Heimbürger (sebastian.moeller.heimbuerger@regionh.dk).

Ansøgningsfrist: d. 15. december 2018

Anæstesiologisk forskningsenhed søger medicinstuderende til kandidatspeciale inden for akut mave-tarm kirurgi på Herlev-Gentofte Hospital

Patienter som gennemgår en stor akut mave-tarm kirurgi, har en høj risiko for at udvikle komplikationer, ligesom der er en høj dødelighed efter operation. I vores forskningsenhed har vi i de sidste 10 år beskæftiget os med denne patientgruppe med fokus på optimering af deres patientforløb. Dette har været afsøgt med blandt andet randomiserede forsøg, kohortestudier, databasestudier og interviewbaserede undersøgelser.

Vi arbejder aktuelt med data som allerede er indsamlet i vores tidligere undersøgelser, hvilket er ideelt for dig, som ønsker et 6 måneder kandidatspeciale. Du vil indgå i vores forskningsteam omkring disse meget syge kirurgiske patienter. Aktuelt er der en studerende, som arbejder med dette område, og vi ønsker 2 mere.

Ydermere planlægger vi at oprette en prospektiv database med akutte mave-tarm kirurgiske patienter med det formål at validere kendte risiko scorer og opnå deskriptive data til planlægning af fremtidige projekter. Arbejdet er relevant for dig som vil have et 12 måneders kandidatspeciale. Du vil indgå i vores forskningsteam omkring disse meget syge kirurgiske patienter.

I vores enhed er der aktuelt i alt 8 kandidatspeciale studerende. Vi går meget op i at tilbyde sparring på tværs af enhedens aktiviteter og igangværende forskningsprojekter.

Hvem søger vi:

Vi søger 2 medicinstuderende til et 25 ECTS kandidatspeciale med forskning med start 1. februar 2019, 1 studerende der vil bruge 1 semester på projektet og 1 studerende, der har mulighed for at kombinere 5. semester kandidat med et halvt års opsparede ECTS eller orlov og bruge sammenlagt 1 år på projektet.

Send ansøgning til:

Ansøgning skal ske pr. mail direkte MD, Ph.d. Morten Vester-Andersen, morten.vester-andersen@regionh.dk, eller klinisk professor og overlæge Ann Møller, ann.moeller@regionh.dk, senest 1. november. Samtaler vil blive holdt løbende

Forskningsår om immunsystemet og risikoen for udvikling af psykisk sygdom

Vi har flere spændende psykiatriske forskningsprojekter der er velegnede til et forskningsår – vi mangler blot en egnet forskningsårs-kandidat. Mere og mere forskning tyder på, at immunsystemet spiller en rolle for udviklingen af psykisk sygdom. Vores forskningsgruppe har bidraget til feltet med vigtige studier, der bekræfter denne sammenhæng. Bl.a. har vi fundet, at hospitalskontakt med infektioner øger risikoen for udvikling af skizofreni og depression, særligt hos personer, som i forvejen har en autoimmun sygdom og dermed et forstyrret immunrespons. Men der mangler stadig meget viden på området, så som microbiomets betydning, og vi søger en forskningsårsstuderende, som er interesseret i at blive en del af vores gruppe og forske inden for området. Forskningsprojektet vil være baseret på de danske landsdækkende registre og studiet forventes publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift med dig som førsteforfatter. Ud over dette projekt tilbydes der også tid til, at du kan få erfaring i et klinisk studie, hvor to af vores ph.d.-studerende tager lumbalpunktur på patienter med debuterende psykose eller førstegangs depression. Under forskningsåret vil opnås kendskab til statistiske analyser og software. Dine opgaver vil bl.a. være litteratursøgning, fortolkning af statistiske analyser og samskrivning til offentliggørelse. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, Gentofte, under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning, og der er adskillige andre forskningsårs- og ph.d.-studerende. Starttidspunkt er tænkt at være 1. februar 2019 og er finansieret, men det forventes, at man også bidrager til yderligere fondsansøgninger som en del af den videnskabelige proces. For yderligere information, kontakt venligst læge og ph.d.-studerende Sonja Orlovska-Waast (sonja.orlovska-waast@regionh.dk) og forskningsleder, læge og ph.d. Michael Eriksen Benros (michael.eriksen.benros@regionh.dk).

Studerende søges til plastikkirurgisk forskningsenhed på Rigshospitalet

Hvem er vi?

Vi er en dynamisk forskningsgruppe på Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling på Rigshospitalet, som søger én eller to nye medlemmer. Gruppen består af tre læger, tre forskningsårsstuderende på fuldtid og to medicinstuderende på deltid.

Vi arbejder inden for flere plastikkirurgiske felter heriblandt fedttransplantation og stamceller, bestemmelse af fedttransplantaters overlevelse i brystet med MR, subkliniske infektioner på brystimplanter samt kosmetisk plastikkirurgi. Vi har et tæt samarbejde med flere afdelinger på Rigshospitalet herunder radiologisk afdeling, mikrobiologisk afdeling og stamcellesektionen i blodbanken.

De studerende i gruppen har forsket flere år sideløbende med studiet og flere er nu i gang med at planlægge deres Ph.D.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi fokuserer på at have et tæt samarbejde i gruppen. Som en del af gruppen vil du få vejledning og sparring med læger såvel som andre forskningsårsstuderende. Du vil få mulighed for at blive involveret i mange forskellige projekter og dermed opnå flere medforfatterskaber.

Efter grundig oplæring vil du kunne varetage forskellige forskningsopgaver såsom at inkludere patienter, selvstændigt foretage MR-skanninger, tage prøver på operationsstuen, analysere data og skrive artikler. Oplæringen vil give dig kompetencer til selv at designe og styre projekter med vores støtte i et forskningsår eller senere som Ph.D. studerende.

 

Hvem søger vi?

Vi søger en engageret medicinstuderende, som er interesseret i et forskningssamarbejde over længere tid. Der er intet semesterkrav. Vi søger en studerende, der vil forske ved siden af studiet, og gerne en som påtænker at tage et forskningsår eller en Ph.D. på sigt.

 

Ansættelsesforløb

Oplæringsperioden kan starte, når det passer dig. I takt med at du får erfaring, kan vi planlægge et fremtidigt forskningsår med skolarstipendium. Vi søger løbende fondsmidler til finansiering af skolarstipendiater. Hvis du er interesseret, kan du sende motiveret ansøgning med angivelse af hvornår, du kan starte, CV og karakterudskrift (intet minimumskrav til karakterer).

ansøgningsfrist  d. 20/11.

Mail: mikkel.herly@regionh.dk

Forskningsgruppen:

Professor emeritus, Krzysztof T. Drzewiecki

Læge, Ph.D., Ekstern lektor Peter Vester-Glowinski

Læge, Ph.D.-studerende Mikkel Herly

Stud.med., Mathias Ørholt, Andreas Larsen, Mathilde Hemmingsen, Joachim Hansen og Sophie Sværke

Forskningsår på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med start forår 2019

Vi søger en dygtig og engageret medicinstuderende til ansættelse i forskningsår fra foråret 2019. Vi er en forskningsgruppe på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med stor erfaring inden for epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os med forskellige aspekter af årsager til og forebyggelse af pludselig hjertedød, og vi arbejder bl.a. med regionale/nationale registre og egne indsamlede materialer. Derudover er vi kommet med i et større EU-samarbejde omhandlende bl.a. de sjældne arvelige ionkanalsygdomme og har nogle spændende projekter i gang om netop disse sygdomme. Vi søger en forskningsårsstuderende som primært vil få ansvar for et selvstændigt forskningsprojekt indenfor de arvelige hjertesygdomme og arytmier med udgangspunkt i de danske registre. Derudover kommer du til at hjælpe en ph.d.-studerende med bl.a. dataindsamling, og kommer også til at indgå i projekt relateret hertil.

Du vil komme til at indgå i en erfaren forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende og postdocs fra Danmark og udland. Vi afholder to forskningsmøder hver måned for alle i gruppen, og du vil have mulighed for at få personlig daglig vejledning og hjælp.

Du vil i forbindelse med forskningsåret blive introduceret til videnskabelig forskning i form af både dataindsamling, statistisk programmering, at lære at skrive videnskabelige artikler og præsentere forskningsresultater på både dansk og engelsk. Det er vigtigt for os, at du får skrevet mindst én artikel som førsteforfatter, og kandidatopgave naturligvis kan indgå som en del af projektet.

 

Vi forventer, at du er nysgerrig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi. Orlov fra studiet i 12 måneder det optimale (evt som en del af 5. semester kandidat), og vi har god erfaring med, at man efter forskningsårets udløb forbliver tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt samt opstart af andre projekter.

På længere sigt kan der være mulighed for at fortsætte som ph.d.-studerende i forskningsgruppen.

 

Vi er fleksible i forhold til starttidspunkt, men regner med at det bliver ca. 1/2-2019.

Du tilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned og skal ikke selv søge om midler til aflønning.

 

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side, CV og kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet til camilla.helene.bang.jespersen@regionh.dk. Vi vil gerne høre fra dig senest 15/11-2018, og du vil blive indkaldt til en samtale inden evt opstart. Hvis du har spørgsmål til noget er du også meget velkommen til at tage kontakt.

 

Med venlig hilsen

Professor, overlæge, dr med Jacob Tfelt-Hansen (hovedvejleder)

Læge, ph.d.-studerende Camilla H B Jespersen og læge, ph.d.-studerende Charlotte Glinge (medvejledere)

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142

Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø