Kunne du tænke dig at prøve kræfter med dermatologisk forskning på Hudafdelingen på Gentofte Hospital?

Vi søger en forskningsårsstuderende til Hudafdelingen, Gentofte Hospital med start sommeren 2020.
Som forskningsårsstuderende skal du arbejde på et projekt omhandlende biologisk og systemisk behandling af psoriasis og markører, som kan bidrage til at forudsige respons på behandlingen. Du vil få din egen selvstændige del af projektet, hvor du både skal lave klinisk og registerbaseret forskning. Projektet vil resultere i 1-2 publikationer med dig som førsteforfatter, hvoraf én af artiklerne vil skulle fungere som dit kandidatspeciale.

Vi forventer at du kan kombinere dit 11. semester med et yderligere et halvt års forskning. 

Vi søger en kandidat, der er dedikeret, systematisk og kan arbejde selvstændigt.

Vi garanterer løn (10.000 kr./måned) i den semesterfrie periode, men forventer også du selv søger midler.

Med venlig hilsen

Lone Skov, Professor, overlæge, dr.med.

Nikolai Dyrberg Loft, læge, ph.d.-studerende

Ansøgning:

Motiveret ansøgning og kort CV sendes til nikolai.dyrberg.loft@regionh.dk inden: 1. juni 2020

Yderligere information kan fås hos: Nikolai.dyrberg.loft@regionh.dk

Har du lyst til at forske? Medicin-stud. søges til forskningsår!

Vi har et psykiatrisk forskningsprojekt som vil egne sig til en forskningsårsstuderende– vi mangler blot en med.stud.er som synes det kunne være spændende at være med.

Projektets formål er at undersøge om hovedtraume øger risikoen for efterfølgende selvmordsforsøg samt kriminalitetsdomme. Ved hovedtrauma påvirkes hjernen og neuropsykiatriske forstyrrelser som aggression, irritabilitet, impulsivitet og følelsesmæssig dyskontrol er almindelige. Især aggression er en problematisk efterfølge, da det kan forstyrre rehabiliteringsfasen efter TBI og er relateret til dysfunktionelt familieliv samt lidelse for både patient og familie. Aggression kan manifestere sig som eksternt rettede handlinger som fysisk vold mod objekter eller personer eller som vold rettet mod sig selv såsom selvmordsadfærd. I et registerbaseret studie undersøges om folk med hovedtraume er i større risiko for efterfølgende selvmordsforsøg eller domme for vold sammenlignet med folk uden hovedtraume.

Studiet vil blive udført med danske registerdata. Kendskab til statistiske analyser og software (gerne SAS) er en fordel, men ikke et krav.

Dine opgaver vil blive at lave litteratursøgning, data management, statistiske analyser, fortolkning af resultater og samskrivning til offentliggørelse. Projektet forventes at afslutte med en publikation i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift, gerne med dig som førsteforfatter. Du vil få kontorplads på Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København i et spændende psykiatrisk forskningsmiljø på Gentofte Hospital.

Vi vil i fællesskab udvikle ansøgning til Lundbeckfonden i løbet af april-maj 2020. Hvis bevillingen tildeles, vil du kunne påbegynde projektet til efteråret 2020 eller evt. januar 2021.

For yderligere information, kontakt venligst seniorforsker Trine Madsen PhD, Danish Research Institute for Suicide Prevention på Trine.Madsen@regionh.dk eller på mobil: 30291319.

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt omhandlende COVID-19 patienter indlagt på intensivafdeling med svært lungesvigt (COronaVirus2 the ICU-study – COV2ICU)

Vil du være med til at løse mysteriet om hvorfor nogle patienter med COVID-19 får så svært lungesvigt, at det er nødvendigt at indlægge dem på intensivafdeling? På Hvidovre Hospitals intensivafdeling har vi netop opstartet et projekt hvor vi vil karakterisere lungernes immunrespons hos respiratorbehandlede patienter med COVID-19. Projektet er et samarbejde mellem Hvidovres Intensivafdeling, Biomedicinsk Institut (KU), Mikrobiologisk Afdeling (RH), Vævstypelaboratoriet (RH) og Patologisk Afdeling (RH).

Vi søger en medicinstuderende, der de næste 6 måneder (start hurtigst muligt) er interesseret i at have sin daglige gang på Hvidovres Intensivafdeling, hvor vi har brug for assistance til bronkoskopier, samt prøve- og datahåndtering. Du vil blive del af vores forskningsteam, og der vil både være mulighed for samtidig at skrive bachelor- eller kandidatopgave, og for at blive medforfatter på en eller flere videnskabelige publikationer i internationale tidsskrifter.

Du vil blive lønnet som scholarstipendiat (10.000 kr pr. måned), og den forventede arbejdstid er 37 timer om ugen. Vi skal bruge en kandidat som er arbejdsom, pligtopfyldende og velstruktureret. Det er en fordel hvis du er interesseret i respirationsfysiologi og immunologi, og hvis du har kendskab til arbejdet på en intensivafdeling, f.eks. via erfaring som ventilatør eller tilsvarende.

Send dit CV og skriv lidt om dig selv og din motivation for at deltage i projektet til principal investigator, overlæge, ph.d., Ronni R. Plovsing: ronni.thermann.reitz.plovsing.01@regionh.dk

Medicinstuderende søges til klinisk forskning inden for medicinske mavetarmsygdomme

Gastroenheden på Hvidovre Hospital i Region Hovedstaden søger en medicinstuderende med interesse for medicinsk gastroenterologi, særligt de inflammatoriske tarmsygdomme Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa, til fuldt finansieret forskning. Vi kan byde på forskellige muligheder, du kan både få selvstændige projekter eller blive tilknyttet et etableret projekt som forskningsassistent. Ansættelsen kan både være på deltid eller fuldtid i 6 til 12 måneder. Projektstart er den 1.juni 2020 eller senere.

Projekterne fokuserer på behandling med biologiske lægemidler hos patienter med kronisk inflammatoriske tarmsygdomme. Vi undersøger såvel behandlingsstrategien og behandlingseffekten af biologiske lægemidler som prædiktion af behandlingsrespons og sygdomsforløb hos denne patientgruppe. Projektet er fuldt finansieret, og du vil modtage løn efter FADL’s overenskomst.

Arbejdsopgaver

Du vil blive tilknyttet et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø i ’Sumpen’ på Gastroenheden og have din daglige gang blandt forskningsstuderende og ph.d.-studerende. Dine primære arbejdsopgaver kan spænde mellem kliniske opgaver, herunder patientinklusion, blodprøvetagning og biopsitagning, til indtastning af data til elektroniske databaser. Inden du starter, vil du få en grundig oplæring i arbejdsopgaverne. Du kan forvente at få vejledning i artikelskrivning og statistisk hjælp efter behov, og du vil blive tilbudt forfatterskab(er) efter din arbejdsindsats.

Projektet kan med fordel udmunde i en bacheloropgave eller et kandidatspeciale.

Vi forventer, at du er ansvarsbevidst og engageret. Det er en fordel, at du er på 4.semester bachelor eller derovre, dog ikke et krav.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er 15.maj, 2020. Herefter afholdes løbende jobsamtaler efter nærmere aftale.

Hvis du er interesseret, så send en kort motiveret ansøgning og dit CV senest den 10.februar til projektvejleder Johan Burisch (johan.michael.burisch@regionh.dk) eller ph.d.-studerende Mirabella Zhao (mirabella.zhao@regionh.dk). Vi ser frem til at høre fra dig.

Kontakt

Johan Burisch, læge, PhD

Johan. burisch@regionh.dk

Mirabella Zhao, læge

mirabella.zhao@regionh.dk

Har du lyst til at forske? Medicin-stud. søges til forskningsår!

Vi har et psykiatrisk forskningsprojekt som vil egne sig til en forskningsårsstuderende– vi mangler blot en med.stud.er som synes det kunne være spændende at være med.

Projektets formål er at undersøge om hovedtraume øger risikoen for efterfølgende selvmordsforsøg samt kriminalitetsdomme. Ved hovedtrauma påvirkes hjernen og neuropsykiatriske forstyrrelser som aggression, irritabilitet, impulsivitet og følelsesmæssig dyskontrol er almindelige. Især aggression er en problematisk efterfølge, da det kan forstyrre rehabiliteringsfasen efter TBI og er relateret til dysfunktionelt familieliv samt lidelse for både patient og familie. Aggression kan manifestere sig som eksternt rettede handlinger som fysisk vold mod objekter eller personer eller som vold rettet mod sig selv såsom selvmordsadfærd. I et registerbaseret studie undersøges om folk med hovedtraume er i større risiko for efterfølgende selvmordsforsøg eller domme for vold sammenlignet med folk uden hovedtraume.

Studiet vil blive udført med danske registerdata. Kendskab til statistiske analyser og software (gerne SAS) er en fordel, men ikke et krav.

Dine opgaver vil blive at lave litteratursøgning, data management, statistiske analyser, fortolkning af resultater og samskrivning til offentliggørelse. Projektet forventes at afslutte med en publikation i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift, gerne med dig som førsteforfatter. Du vil få kontorplads på Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København i et spændende psykiatrisk forskningsmiljø på Gentofte Hospital.

Vi vil i fællesskab udvikle ansøgning til Lundbeckfonden i løbet af april-maj 2020. Hvis bevillingen tildeles, vil du kunne påbegynde projektet til efteråret 2020 eller evt. januar 2021.

For yderligere information, kontakt venligst seniorforsker Trine Madsen PhD, Danish Research Institute for Suicide Prevention på Trine.Madsen@regionh.dk eller på mobil: 30291319.

Forskningsårs studerende søges til innovativt forskningsprojekt hvor der testes nye målemetoder

Vi søger en studerende til et projekt omhandlende sammenhængen mellem diurese og væskebalance hos patienter med hjertesygdom, og samtidig indgå i et tværfagligt innovationsprojekt som afprøver metoder til måling af diurese.

Dette innovationsprojekt vandt region Hovedstadens Innovationspris for et par år siden, og er nu klar til klinisk testning. Patienters væskebalance er en vigtig parameter i mange behandlingsforløb, hvor både over- og underhydrering kan have alvorlige følger. Det estimeres at 15 % af alle indlagte patienter, på tværs af specialer, monitoreres på væskebalance. Traditionelt måles patienters indtag af væske og den samlede kropsvægt. Dette studie ønsker at undersøge om diurese kan anvendes som måling i stedet for væskeindtaget. I projektet feasibility testes en ny målemetode til måling af diurese volumen, litteraturen på området afsøges, og patienten og sundhedspersonalets perspektiv udforskes.

Der vil være mulighed for at indgå i forskningsgruppe på Afdeling for Hjertesygdomme, i forskergruppen Kliniske Patientforløb og i deltage i samarbejdet med firmaet bag måleudstyret som har base på DTU.

Vi søger en studerende som har lyst til at arbejde i spændingsfeltet mellem forskning og innovation og som kan starte 1. august eller 1. september 2020. Ansættelse i projektet vil betyde deltagelse i flere delprojekter og dermed også mulighed for at lære forskellige forskningsmetoder. Arbejdet vil inkludere klinisk testning af måleudstyr, herunder inklusion af patienter, registrering og analyse af data. Søgning af litteratur på området, vurdering af litteratur og analyse. Interviews med patienter og sundhedspersonale, samt analyse af interviews. Der vil være mulighed for forfatterskab på de delstudier du indgår i, og god vejledning af erfarne forskere hvis du vil samle data til kandidatspeciale sideløbende.

Vi tilbyder 6 måneders betalt ansættelse, og at vi i samarbejde udarbejder ansøgning med henblik på yderligere 6 måneders ansættelse.

Yderligere oplysning om projektet kan fås ved at skrive til Professor Hanne Konradsen på hanne.konradsen@regionh.dk

Ansøgning og cv sendes til hanne.konradsen@regionh.dk senest 30. april.

Copenhagen Baby Heart Study søger medicinstuderende til forskningsprojekt.

I projektet Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) søger vi et antal medicinstuderende til at lave ekkokardiografier på børn i 1 til 3-års alderen sideløbende med forskning med selvstændigt forskningsprojekter f.eks som del af BA eller KA opgave.

CBHS er et stort klinisk forskningsprojekt, der er udført i Region Hovedstaden fra 2016 til 2018. I forskningsprojektet er alle nybagte forældre på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet blevet tilbudt at få lavet en hjertescanning (ekkokardiografi) samt elektrokardiogram (EKG) af deres nyfødte barns hjerte. Derudover er der taget blodprøve fra navlesnoren på alle de nyfødte. Der er i projektet inkluderet mere end 25.000 børn.

Projektet er ledet af en styregruppe bestående af professorer og overlæger fra de involverede hospitaler. Fem Ph.d.-studerende, 15 medicin-, og tre folkesundhedsvidenskabs studerende har allerede været i gang med at bearbejde de mange data fra det omfattende studie. En del af disse mange substudier indebærer, at en del børnene skal kaldes ind igen til en eller flere opfølgende skanninger. Dette for at følge barnets hjertes udvikling.

VI SØGER:
Studerende på bachelor- eller kandidatdelen af medicinstudiet til forskning kombineret med skanning i en 12-måneders periode. Vi skanner som udgangspunkt i dagtid i hverdage men der kan også forekomme enkelte aften- og weekendvagter.

VI TILBYDER:
At du bliver oplært i at udføre standardiseret ekkokardiografi på børn, og får grundigt kendskab til og fortrolighed med tolkning af ekkoer af børn. At du bliver ansvarlig for dit eget selvstændige projekt herunder udfærdigelse af protokol, og det forventes at din BA- eller KA- opgave munder ud i en videnskabelig artikel.

Du skal kunne binde dig til fuldtidsforskning i 12 måneder. Det forventes at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Til gengæld får du mulighed for klinisk forskningserfaring i nært samarbejde med gode kollegaer og indvielse i et stort og aktivt forskningsmiljø.

Løn: 10.000kr / måned

Start: Efterårssemestret 2020 eller hurtigst muligt

Ansøgningsfrist: 17. april 2020

Mail din ansøgning til jakob.boesgaard.norsk@regionh.dk, eller kamille.fogh.01@regionh.dk senest 17. april 2020. For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede

MVH
Jakob Norsk, MD, Ph.d-studerende
Christian Pihl, MD, Ph.d-studerende
Kamille Fogh, MD, Ph.d-studerende
Ottilia Vøgg, MD, Ph.d-studerende