Skolarstipendiat med interesse for pædiatrisk hæmatologi og pulmonologi søges

Medicinstuderende på kandidatdelen søges, til forskergruppe der arbejder med at afdække baggrunden for alvorlige lungekomplikationer efter stamcelletransplantation hos børn. Studiet består dels i at opgøre behandlingsresultater for de seneste 15 år, og dels i at gennemføre en prospektiv undersøgelse, hvor nye metoder for måling af lungefunktion bliver testet på børn der gennemgår en stamcelletransplantation. Målet er at udvikle metoder til tidligere og bedre diagnostik og behandling.
Studierne giver mulighed for indsigt i pædiatrisk immunologi og hæmatologi på højt specialiseret niveau, såvel som detaljeret kendskab til forskellige mål for lungefunktion hos børn. Der er mulighed for at skrive kandidatopgave og for selvstændig videnskabelig publikation.
Spørgsmål og ansøgninger kan sendes til hilde.hylland@gmail.com.
Ansøgningsfrist er d. 4.10.
Hilde Hylland Uhlving, læge PhD og Klaus Müller, professor, Dr.Med

Medicinstuderende søges til at indgå i vores forskningsenhed for avanceret hjertesvigt og hjertetransplantation

Til besættelse snarest søges medicinstuderende til Rigshospitalets enhed for avanceret hjertesvigt under Kardiologisk afdeling. Du vil arbejde tæt sammen med afdelingens læger og sygeplejersker med forskellige forskningsprojekter. Projekterne vil både være invasive studier med hjertekateterisation samt databasestudier. Afhængig af erfaring og evner, vil der være mulighed for at opnå forfatterskab på artikler. Stillingen er fuldt finansieret.

Vi forventer at
-du er engageret og vil lære at forske
-kan lægge 6-12 mdr. i dit forskningsophold
-kan starte snarest muligt, dette er dog ikke et krav

For yderligere information kan henvendelse rettes til;
Læge Emil Wolsk
Emil.wolsk@regionh.dk

DANSK BØRNELUNGECENTER OG CF-CENTER KØBENHAVN, RIGSHOSPITALET SØGER FORSKNINGSINTERESSERET STUD. MED.

Dansk BørneLunge Center (DBLC), BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet, varetager undersøgelse, kontrol og behandling af lunge- og astmasyge børn og unge samt voksne med arvelige lungesyg-domme fra hele Danmark. Dansk BørneRespirationsFysiologisk Laboratorium er en integreret del af DBLC og Laboratoriet fokuserer dels på at måle lungefunktion på alle patienter som led i den daglige klinik, dels på udvikling af nye metoder og tilpasning af gamle metoder til måling af især små børns og svært lungesyge børn og unges lungefunktion. Læs mere her: www.DBLC.dk

Vi søger en engageret og selvstændig forskningsinteresseret studerende til at varetage sit eget, af-grænsede forskningsprojekt samt til at medvirke i flere delstudier og efter behov og i samarbejde med laboratoriets øvrige ansatte, deltage i laboratoriets lungefunktionsmålinger på børn udenfor projekterne. Projektet vil være fuldt finansieret inkl. løn, med fleksible arbejdstider. Flere igangvæ-rende og kommende projekter fokuserer på diagnostik, behandling og monitorering af begyndende lungeskade hos børn i alle aldre. Laboratoriet behersker en lang række unikke og avancerede må-lemetoder, som er beskrevet her: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/boerne-unge-klinikken/dansk-boernelungecenter/undersoegelser/Sider/Hvilke-undersoegelser-foretages.aspx. Den viden der opnås kan få stor betydning for behandlingen af pati-enter med de arvelige, kroniske lungesygdomme Cystisk Fibrose (CF) og Primær CilieDyskinesi (PCD). Det forventes dit eget forskningsprojekt munder ud i en peer-reviewed publikation ved af-slutning af ansættelsen. Ansættelsen kræver fuldt engagement og vi forventer at du inden tiltrædel-sen sætter dig grundigt ind i projekter og metoder.

Udover oplæring i forskellige aspekter af klinisk forskning vil du blive grundigt oplært i metodologien i alle de forskellige lungefunktionsmetode, herunder specialiserede undersøgelse som kun vareta-ges på Rigshospitalet. Via supervision fra erfarne kollegaer vil du efterhånden selvstændigt skulle varetage målingerne. Ansættelsen giver selvsagt et grundigt kendskab til forskellige lungesygdom-me indenfor pædiatri. Du lærer om lungernes fysiologi og patofysiologi. Du bliver derudover med-lem af et tværfagligt team og veletableret forskningsmiljø som består af andre medicinstuderende, læger, sygeplejersker, humanbiologer, sekretærer, biologer og phd-studerende.

Ansættelsen er som udgangspunkt for et år med fleksibilitet i forhold til gældende regler under fremdriftsreformen og de tilhørende studieaktivitetsregler som du kan læse mere om her: http://healthsciences.ku.dk/phd/studentresearch/.

Stillingen er på fuld tid og til tiltrædelse allerede 1. Oktober 2017 eller snarest derefter. Stillingen er fuldt finansieret, men det forventes at du sideløbende søger relevante fonde mm.

Er det noget for dig? Hvis du er interesseret sender du en kort ansøgning på mail til nedenstående senest 31. September 2017. Samtaler med udvalgte finder sted primo september.

Kim G Nielsen
Klinisk forskningslektor, overlæge, dr. med.
Dansk BørneLungeCenter,
BørneUngeKlinikken, afsnit 5003
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: kgn@dadlnet.dk

Halvårs forskningsprojekt på Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet

Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet opslår et 6 mdr. forskningsprojekt med start 2. januar 2018. Du vil få ansvar for et projekt, som omhandler: Lugtesansen hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Bakteriologien i næse-bihuler og lunger hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom – et systematisk review.

Projektet er et samarbejde mellem øre-næse-hals kirurgisk klinik Rigshospitalet og Lungemedicinsk afdeling Bispebjerg.  Projektet vil blive tilknyttet en pågående PhD i rhinologi. Hovedvejleder. Progessor Christian von Buchwald. Daglig vejleder/bivejleder: læge phd studerende Elisabeth Arndal

Projektet vil være oplagt som halvårs kandidatspeciale med forskning på den nye studie ordning (25 ECTS).

Arbejdsopgaver vil omfatte:

Undersøge patienter (en gruppe med kronisk obstruktiv lungesygdom og en kontrol gruppe; klinisk undersøgelse af næsen samt test af lugtesansen ved brug af Sniffn’ Stiks) (primære opgave)

Litteratur søgning, systematisk review om bakteriologien i næse-bihuler og lunger hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.

Skrive tillægs protokol

Database indtastning og analyse

Statistik

Artikel skrivning

Hvad får du ud af forløbet:

Oplæring i objektiv undersøgelse af næsen

Del af en stor og meget aktive forskningsenhed

Forskningserfaring til dit CV

Forfatterskab ved en eller flere publikationer

Uddannelse i klinisk forskningsmetodologi og berøring med flere forskellige typer studier

Mulighed for at præsentere din forskning på kongresser og faglige møder

Ansøgningsfrist: 1. december  2017.

Kontaktoplysninger:

Kort motiveret ansøgning med CV (gerne med fokus på evt. tidligere forskningserfaring) og studiekarakterer fremsendes til læge, Ph.d.-studerende Elisabeth Arndal (elisabeth.arndal@regionh.dk) hvortil evt. spørgsmål også kan rettes på tlf. 35459786.

Forskningsprojekt omhandlende cystisk fibrose

Vi søger en motiveret lægestuderende til et forskningsprojekt omhandlende effekten af ny behandling af Cystisk Fibrose(CF) patienter.
Med udgangspunkt i CF Register Danmark vil projektet bestå i en landsdækkende opgørelse af behandlingsresultater for børn og voksne CF patienter behandlet med ny modulator terapi. Projektet vil være oplagt til en 5. semesters kandidatopgave, men vi ser gerne, du bliver ansat sv.t. et helt forskningsår.

Jobbeskrivelse.
Projektet er et registerstudie. Du vil skulle forestå dataindsamling og som del af projektet skulle vedligeholde CF databasen.
Du bliver tilknyttet CF Center København. CF Center København hører under Dansk Børne Lunge Center og Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet, hvor du vil få din daglige gang.
Den daglige vejledning vil foregå via CF Centerets faste læger samt phD studerende.

Vi forventer at du:
Kan ansættes fuldtid i minimum 6 mdr, gerne 12 måneder svarende til et forskningsår med start dec. 2017/jan 2018.
Er på i sidste halvdel af kandidatuddannelsen.
Er forskningsivrig, målrettet og struktureret.
Har et basalt kendskab til statistik.
Kan arbejde selvstændigt og har gå på mod.
At ansættelsen udmøntes i minimum et førsteforfatterskab i forbindelse med projektet.
Gerne har godt kendskab til excel og access (ikke et krav).

Til gengæld kan vi tilbyde:
Et aktivt forskningsmiljø med tilknytning til infektionsmedicin, pædiatri, mikrobiologi og inflammationsforskning.

Lønnen udgør 10.000 kr/måned.
Kort motiveret ansøgning (max 1 side) og CV sendes til Tania Pressler, ovl. dr.med. (tacjana.pressler@regionh.dk) og Inger Mathiesen, læge phDstud (ihm@dadlnet.dk).

Har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til ovenstående pr mail eller telefon:
Inger Mathiesen: 51528713
Tacjana Pressler: 35451298
Ansøgningsfrist: 15. november.

Hjerneforskning og Psykiatri ved Rigshospitalet; vi søger 1 forskningsårsstuderende

Vi søger en højt motiveret medicinstuderende med interesse for hjerneforskning, psykiatri og billeddiagnostik til kombineret forskningsår bestående af 5 mdrs forskningssemester (5 semester kandidatdelen) og 7 mdrs skolarstipendiat. Du skal gerne have klinisk erfaring indenfor psykiatri eller neurologi.

Baggrund:
Ved moderat til svær depression, er førstevalgsbehandlingen selektive serotonin re-uptake hæmmere (SSRI), men en stor del af patienterne responderer ikke tilstrækkeligt på behandlingen, uden at man i dag ved hvorfor. På Neurobiologisk Forskingsenhed (NRU) ved Rigshospitalet, har man udviklet en ny metode til billeddannende undersøgelser af hjernen der afspejler serotonin-niveauet, nemlig en afbildning af serotonin 4 receptoren med positron emissions tomografi (PET).
Psykiatrisk Center København undersøger i samarbejde med NRU om man ved disse hjerneskan før og efter behandling med SSRI kan forudsige variationen af behandlingseffekten. Der måles også inflammationsstatus og stresseksponering tidlig i livet belyst ved spørgeskemaer. Det overordnede mål er at få en bedre forståelse for de neurobiologiske mekanismer som ses ved depression.
Til undersøgelsen skal vi inkludere 100 patienter med moderat til svær depression. Dit skolar-projekt kommer at udgøre en del af dette større projekt, hvor du skal undersøge serotonin 4 receptoren ved baseline hos depressive sammenlignet med kontroller, og dets association med inflammation og oplevet stress i barndommen.

Periode:
Varighed et år fra januar/februar 2018
Løn: 10 000 DKK per måned i 7 mdr (søges fra fonde sammen med dig).

Dine arbejdsopgaver:
• Rekruttering af raske og depressive projektdeltagere.
• Gennemførelse af kliniske PET, MR og EEG- skanninger og blodprøvetagninger.
• Kvantificering af PET- og/eller MR-data.
• Kliniske psykiatriske interviews under behandlingsfasen.

Vi tilbyder:
• Mulighed for at skrive din kandidatopgave.
• Mulighed for forfatterskab(er) på videnskabelige artikler
• Indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam med meget erfarne forskere, Ph.d. -studerende og andre skolarstipendiater i et stimulerende internationalt miljø.
• Fremlæggelse af videnskabelige resultater ved afdelingsmøder.
• Selvstændigt arbejde i en lægefaglig rolle, og flere ansvarsområder.
• Vejledning under hele forløbet.

Som skolarstipendiat er der også god mulighed for at deltage i både nationale og international konferencer. Desuden tilbydes kurser ved PhD-skolen, til alle indskrevne forskningsårsstuderende ved KU.

Ansøgningsfrist: 17.9.2017
Hvis du er interesseret, bedes du straks sende dit CV (inkl. karakter), samt en begrundet ansøgning til Kristin Köhler-Forsberg, Email: kristin.forsberg@nru.dk
Fakultetsvejleder: Professor, MD Gitte Moos Knudsen, email: gitte@nru.dk

Novo Scholarship Call 2018 – OBS Kort ansøgninsfrist

Novo Nordisk and Novozymes invite master students at any Danish university or Lund University to apply for a Novo Scholarship. With these scholarships, we intend to support undergraduate talents within natural science in Denmark and southern Sweden. The scholarships are granted to support the students during their master thesis project.

Only applications for support of scientific projects that are relevant for Novozymes or Novo Nordisk will be considered. The applicant must be a master student enrolled at a Danish university or Lund University during the entire period of time of the scholarship. The university supervisor must be associated with the same institution. Marks for bachelor project, if part of the curriculum, must be at least 10, and the weighted average for the bachelor minimum 8.2. Master students conducting or having agreements to conduct their master thesis project at Novo Nordisk or Novozymes cannot apply. Owing to regulations regarding support of Health Care Professionals in Denmark, the scholarship cannot be granted to students who are training to become: medical doctors, dentists, veterinarians, pharmacists, nurses, veterinary nurses, pharmacists, midwives, biomedical laboratory technicians, clinical dieticians or radiographers.

The master thesis project must be of high scientific quality and include independent work by the student, potentially leading to at least one scientific publication. Written Consent from the university supervisor is a prerequisite for submission. The application must also be supported by a contact person from Novozymes or Novo Nordisk with scientific competences related to the project. It is the contact person’s responsibility to ensure that the project is of interest to the company that he or she represents. The contact person has no formal tutorial responsibilities, but would monitor project progress until completion. If you need help to identify a contact person, we will try to help you, please send an email no later than Monday 4 September 2017 at 12:00 (noon). For Novozymes related projects please contact Jens Tønne Andersen JTAn@novozymes.com and for Novo Nordisk related projects please contact Lise Brennum LTRB@novonordisk.com

The scholarship amounts to DKK 7,000 per month during the master thesis project, for up to 12 months between December 2017 and November 2018. The scholarship cannot be extended. Students with projects beginning before summer 2018 will be prioritised.

Recipients must dedicate their time to their thesis project and are expected to not take on paid work during the scholarship period. The Novo Scholarship cannot be granted if the applicant receives other grants in the same period of time, except grants for consumables, “Statens Uddannelsesstøtte” or if the applicant attends a summer school funded by the Novo Nordisk International Travel Programme.

Approved recipients can apply for additional support of max DKK 6,000 for participation in international meetings to present the results of the funded project. This allowance may be applied for conferences taking place up to 9 months after expiration of the scholarship.

Recipients are expected to join the Novo Science Ambassador programme. This programme is intended to boost the interest for natural science among students in 7th to 12th grade (3. g) via lectures at schools across Denmark. Ambassadors will be trained in communication and lectures are coordinated by ASTRA, the national Centre for Learning in Science, Technology and Health in Denmark.

Recipients will be invited, together with their supervisor and contact person, to a symposium at Novo Nordisk in November 2017 and again in late 2018. At the latter, they will be expected to present the results from their project.

How to apply
Application form can be requested from Rasmus Nielsen, R&D Academic Partnerships RSNL@novonordisk.com. Applications including appendices must be received electronically no later than

Monday 11 September 2017 at 12:00 (noon)

The application form must be submitted as Microsoft Word 97-2007(.doc) file. Appendices and the signed application must be submitted together in one single pdf file. Please send to RSNL@novonordisk.com.
Appendices:
• Applicant’s CV
• Description of project in English, maximum 1200 words. Please include background, aim and project plan
• A transcript from the university documenting status of education and marks
• Letter of recommendation from university supervisor (in English, signed and printed on letterhead)
• Letter of recommendation from Novozymes/Novo Nordisk contact person (in English, signed and printed on letterhead)

Questions regarding applications to Novo Nordisk can be addressed to Rasmus Nielsen (LTRB@novonordisk.com or phone: +45 30753337). For applications to Novozymes please contact Jens Tønne Andersen (JTAN@novozymes.com or phone +45 44461050).

Applicants will receive replies no later than 29 September 2017.

Er du interesseret i kardiologi og har du lyst til at lære at lave forskning og ekkokardiografi?

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår i projektet med titlen ”Myocardial Deformation by 2D and 3D Echocardiography Before and After Coronary Artery Bypass Graft Surgery and/or Aortic Stenosis”. Projektet går ud på at undersøge patienter med avanceret ekkokardiografi før, 4-6 dage og 3 måneder efter åben hjertekirurgi (koronar bypass med eller uden samtidig hjerteklapkirurgi). Den prægraduate forskningsårsstuderende vil blive lært op i ekkokardiografi og kliniske kardiologiske undersøgelsesmetoder. Selvom den studerende får sit eget selvstændige projekt som skal afsluttes med minimum 1 artikel vil den studerende blive en del af et større dobbeltblindet randomiseret forskningsprojekt med intervention på mere end 1.000 hjertepatienter sammen med andre prægraduate forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende, seniorforskere og professorer.

Ansættelsesperioden forløber fra 01.02.18 – 31.01.19 og kan kombineres med 11. semester forskningsophold (kan der startes før mhp. oplæring i ekkokardiografi, vil det kun være en fordel). Lønnen under et prægraduat forskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Der foreligger lønmidler, men det forventes at der søges om stipendium. Der skal fremsendes motiveret ansøgning svt. ½ A4 side, CV og karakterbevis til nedenstående mailadresser.

Ansøgningsfrist: 30. oktober 2017

Ved yderligere spørgsmål er man velkommen til at kontakte læge, ph.d.-studerende, Frederik Grund.

Kontakt:

Læge, ph.d.-studerende, Frederik Grund
Hjertemedicinsk Afdeling 2142
Rigshospitalet
Mail: frederikgrund@gmail.com

Overlæge, ph.d., Rasmus Møgelvang
Hjertemedicinsk Afdeling 2142
Rigshospitalet
Mail: rasmus.moegelvang.01@regionh.dk

Vil du skrive dit bachelor- eller kandidatprojekt på Endokrinologisk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital?

Vi søger en medicinstuderende som ønsker at skrive et bachelor- eller kandidatprojekt på Bispebjergs forskningsenhed med fokus på type 2 diabetes og kostbehandling med opstart i august eller september 2017. Der vil være mulighed for at forlænge perioden med 6 måneder, så man opnår et fuldt forskningsår.

På afdelingen kan vi tilbyde oplæring i de væsentligste endokrinologiske undersøgelser, herunder;

-intravenøs sukkerbelastningstest
-måltidstest
-clamp forsøg
-fedtbiopsier
-anlæggelse af intravenøse adgange
-almene blodprøver

Du vil indgå i et tæt samarbejde med afdelingens læger, herunder de forskningsansvarlige overlæger samt afdelingens 3 PhD-studerende.

Ønsker du mere information, så kontakt:

Amirsalar Samkani
amsam03@gmail.com
60104443

Eller

Mads Skytte
madsskytte@hotmail.com
51909461

To forskningsårs-studerende søges til kohorte studie om småbørns lungeudvikling – og lungesymptomer på Børne-og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, til efteråret 2017

Kandidatspeciale i pædiatriske lungesygdomme.

Vi søger to højt motiverede medicinstuderene med interesse for pædiatri til kombineret forskningsår og forskningssemester, 5 semester kandidatdelen ved Børne-og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital og PreventADAL studiet ved Oslo Universitets Hospital. Varighed et år fra september/oktober 2017 bestående af 6 mdrs. forskningsårs-stipendiat, studieophold mhp. metodeoplæring i Oslo og 5 mdrs. forskningssemester.

Projektet omhandler lungeudvikling og lunge-Health hos en kohorte af 3-4 årige tidligere præmature – og mature  børn.

Muligheder og forventninger:

Du/I bliver en del af forskningsgruppen og får dit/jeres eget projekt, der omhandler allerede foreliggende data fra 1 års opfølgningen af denne neonatale kohorte. Dvs. der forventes minimum et 1 forfatterskab og en kandidatopgave/25 ETCS point. Deltagelse i Videnskabelige kongresser er en mulighed.

Samtidig skal du hjælpe til med at indkalde og klinisk vurdere de nu 3-4 årige børn, ud fra symptomscoringsindeks, lungefunktionsundersøgelser etc. Du vil blive oplært og få vejledning i lungefunktionsundersøgelsesteknik, interview teknik og databasehåndtering og analyse i SPSS.

DU er:

På kandidatdelens sidste del.

Interesseret i klinisk forskning af børn

Struktureret, flittig og målrettet.

Interesseret i dataanalyser og statistik.

Har gode engelskkundskaber.

Tidligere forskningserfaring vil være en fordel, men ikke et krav.

Lønnen udgør 10.000 kr/måned (gældende aftale i 6 mdr.) og er allerede fuld finansieret.  Rejseomkostninger og ophold i Oslo dækkes af projektet. Der forventes, at det halve forskningsår forlænges med forskningssemester/5 semester mhp. udfærdigelse af publikationer.

Skriftlig motiveret ansøgning og CV sendes til: inger.merete.joergensen@regionh.dk , som kan kontaktes for yderligere information, alternativt tlf 48294308.

Ansøgningsfrist 15.9. 2017. Efterfølgende samtaler.