Er du interesseret i præ-hospital forskning? – Studerende søges til 1-2 anden forfatterskaber samt mulighed for kandidatspeciale og videre forskning. Opstart: hurtigst muligt.

Herlev hospital, Anæstesiologisk afdeling forskningsenhed søger en medicinstuderende til at indgå som anden forfatter til to projekter med titlerne:

”Precision of Pre-hospital General Triage Systems for Mass Casualty Incidents in Live Simulations – A Systematic Review”

Samt

”Precision of Pre-hospital General Triage Systems for Mass Casualty Incidents in Retrospective Cohorts – A Systematic Review”

Vi ønsker at finde ud af, hvilket præhospitalt triageringssystem til masseulykker der leder til de bedste udfald for patienterne. Aktuelt er ingen officiel konsensus om valg af præhospitalt triageringssystem hverken nationalt eller internationalt.

Det vil være muligt at aflevere studiet omkring retrospektive kohorter som sit kandidatspeciale eller bachelorprojekt. Hvis det har din interesse, vil det også være muligt at forske videre inden for dette emne med førsteforfatterskaber.

Fremtidsperspektiver for dette områder er, at der skal laves et stort internationalt samarbejde om at vedtage en standardiseret protokol for beredskabsulykker. Herefter skal der udføres prospektive studier i beredskabsøvelser for at fastslå, hvilket præhospitalt triageringssystem til masseulykker er det mest præcise.

Vi stiler på længere sigt mod at kunne fremlægge vores forskning som oplæg til vedtagelse af guidelines for nationalt præhospitalt triageringssystem.

Vi er en afdeling med godt sammenhold, der laver sociale fællesarrangementer to gange om året. Herudover er der månedligt sparingsmøde for hele afdelingen. Du vil få stillet en arbejdsplads til rådighed, så længe du er tilknyttet afdelingen. I forskningsenheden er vi 8 medicinstuderende, 1 Ph.D. studerende, 2 seniore forskere og 1 forskningskoordinator der ledes af Professor Ann Merete Møller.
Du vil få Ann Møller som vejleder og løbende mulighed for vejledning.
Nuværende projektleder er medicinstuderende Christian Elleby Marcussen.

Hvad vi forventer af dig:
– Stort engagement
– at du er indstillet på at løse følgende opgaver:

 • Screening af titel og abstrakt for 2000 artikler (ca. 20-25 timer)
 • Screening af fuldtekst artikler (ca. 35-40 timer)
 • Dataekstraktion (ca. 40 timer)
 • Korrekturlæsning af artikler
 • skrivning af kandidatspeciale/bacheloropgave

Hvis du løser disse opgaver vil du komme på som anden forfatter til begge artikler samt have skrevet dit kandidatspeciale eller bacheloropgave.

Mulighed for hurtig opstart er ikke et krav men en fordel.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Stud. med. til Copenhagen Neuromuscular Center, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet 2019

Du har mulighed for at få delt førsteforfatterskab på en forskningsartikel om balance på en balanceplatform for raske kontroller tilknyttet et ph.d.-projekt. Din kontaktperson er ph.d.-studerende Kirsten Lykke Knak, og din vejleder er professor, dr. med. John Vissing.

Forskningen er klinisk og indebærer kontakt til voksne, raske forsøgspersoner.

Du får mulighed for:

 • Delt førsteforfatterskab på forskningsartiklen om normativ data for balance
 • At blive oplært i objektiv måling af balance (balance platform) og fysisk aktivitet (accelerometer)
 • At få forskningserfaring (rekruttering, testning, databehandling, artikelskrivning)
 • At blive medforfatter på andre projekter som udføres på neuromuskulære sygdomme

Kontakt:  Kirsten Lykke Knak, PT, MSc, Ph.d.-studerende
E-mail:  kirsten.lykke.knak@regionh.dk
Skriv gerne lidt information om dig, og hvad du kan   tilbyde til projektet:
www.neuromuscular.dk

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Anæstesiologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital søger medicinstuderende til forskningssemester

Vi søger en medicinstuderende på kandidatuddannelsen med interesse for forskning til et forskningssemester med start i forårssemesteret 2019 (og helst et helt år frem, hvis du har lysten og orlov eller opsparet studieaktivitet til det).

Projektet

Du bliver tilknyttet et igangværende projekt: “Autonomic Sympathetic Nervous Function and Delirium in the ICU Study (ASNFD-ICU Study)”. I projektet undersøges forskellige neurofysiologiske metoders plads i diagnostikken af delirium blandt patienter på intensiv afdeling. En bedre forståelse af de tidlige mekanismer, som er involverede i udviklingen af delirium, kan gøre det muligt at gribe ind med tidligere behandling, når en patient er ved at udvikle delirium. Projektet er et samarbejde mellem Anæstesiologisk afd. og Neurologisk afd.

Arbejdsopgaver

Dine primære arbejdsopgaver vil være at inkludere indlagte patienter til projektet og dagligt udføre forskellige neurofysiologiske undersøgelser (f.eks. termografi og pupillometri) efter grundig oplæring på projekt-patienterne. Dataindsamlingen foregår i dagtiden, weekendarbejde vil kun forekomme efter aftale. Herudover skal din tid bruges på arbejde med kandidatspecialet, dataanalyse og artikelskrivning. Det forventes, at du får ansvar for dit eget sideprojekt til hovedprojektet og at dette udmunder i en artikel med dig som førsteforfatter.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte forskningsansvarlig overlæge Morten Bestle på morten.bestle@regionh.dk eller på telefon 48 29 20 17.

Motiveret ansøgning inklusiv CV bedes sendt pr. mail direkte til Morten Bestle på morten.bestle@regionh.dk senest 7. januar 2019

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Medicinstuderende søges til forskningsophold (5. sem. forskerperspektivet) på Infektionsmedicinsk Klinik Rigshospitalet

Er du interesseret i infektionsmedicin/immunologi, og vil du gerne prøve kræfter med forskning på dit 5. kandidatsemester (forskerperspektivet)?

Viroimmunologisk forskningsenhed på Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet søger en 5.semesters (kandidat) medicinstuderende til halvårlig ansættelse på forskningsprojekt med mulighed for forlængelse i yderligere 6 måneder. Forskningsfeltet er primært sygdomme hos patienter med HIV, men enheden forsker bredt i infektionsmedicin og immunologi, hvorfor der i høj grad er mulighed for selv at definere sit forskningsprojekt. Enheden er professionelt drevet, produktiv og med god mulighed for supervision og personlig udvikling.

Vi kan tilbyde

 • Træning i formidling af forskning samt deltagelse i konferencer.
 • Statistikkurser samt nationale og internationale samarbejdsmuligheder.
 • Engageret, stimulerende og hyggeligt forskningsmiljø med 5 Ph.D-studerende og 3 medicinstuderende.
 • Nærværende og kompetent vejledning i god forskningsskik – og etik.
 • Problemorienteret arbejde med selvstændigt projekt og målsætning om en førsteforfatterpublikation / kandidatspeciale (25 ECTS) samt eventuelt medforfatterskaber i de projekter du tager del.
 • Mulighed for at arbejde med selvstændigt indsamlet datamateriale (laboratorieforskning eller klinisk indsamlet data) eller allerede indsamlet data efter eget ønske.
 • Mulighed for forlængelse til helt ’forskningsår ’for studerende med akkumuleret studieaktivitet ved at kombinere opholdet med at tage semesterfri (særlige regler for studerende optaget på kandidatuddannelsen før 1. september 2016).

 

Vi forventer at

 • Du er selvstændig, ambitiøs og har mod på at bidrage til at opretholde et højt forskningsmæssigt niveau i forskningsgruppen.
 • Du er omgængelig og god til mennesker, da patientkontakt vil indgå som integreret del af din hverdag.
 • Du starter dit 5. semester på kandidaten eller har mulighed for semesterorlov fra foråret 2019.

Studerende der ønsker (og har mulighed for) at afsætte et helt år til forskning vil blive prioriteret, idet det er vores erfaring, at udbyttet for begge parter er størst herved. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at tage kontakt på nedenstående mail eller tlf.

Lyder det som noget for dig, skal du sende en motiveret ansøgning (max 1 side) + CV og karakterudskrift til

Læge og PhD-studerende

Andreas Dehlbæk Knudsen

Infektionsmedicinsk Klinik, 8632

aknu0050@regionh.dk

Tlf: +45 3545 7565 / +45 3545 7726

Frist for ansøgning er 25. november 2018

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsenheden Clinical Metabolic Physiology (CMP) søger medicinstuderende til forskning på Gentofte Hospital

Vi søger en frisk medicinstuderende, der ønsker at prøve kræfter med klinisk forskning fra forår/efterår 2019 (2 semestre)

Vi forsker i mavetarmkanalens involvering i glukosestofskifte og appetitregulering og dens betydning for udvikling af metaboliske sygdomme som svær overvægt og type 2-diabetes. Hos professor Filip Krag Knop er vi lige nu 15 ph.d.-studerende, 6 forskningsårsstuderende, én fuldtidspostdoc, flere deltidsforskere, to projektsygeplejersker og to bioanalytikere, så der er mange gode hoveder og hænder til hjælp.

Vi kan tilbyde: • Primær og daglig vejledning fra en ph.d.-studerende • Mulighed for at skrive bachelor- eller kandidatopgave eller tage 11. semester med forskningsperspektiv • Hjælp til at designe, udføre og sammenskrive (førsteforfatterskab) eget forskningsprojekt • En spændende og travl hverdag blandt gode kollegaer i en moderne dynamisk afdeling i udvikling • Selvstændigt og udfordrende arbejde, hvor patienten er i fokus • Oplæring i alle arbejdsfunktioner Vi ønsker os en god kollega, som • arbejder positivt og humoristisk i en tværfaglig gruppe • er god til at sætte sig ind i en problemstilling og selvstændigt løse opgaven • arbejder struktureret og dynamisk

Hvis du har lyst til at høre nærmere, er du meget velkommen til at kontakte ph.d.-studerende Sebastian Møller Heimbürger (sebastian.moeller.heimbuerger@regionh.dk).

Ansøgningsfrist: d. 15. december 2018

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Anæstesiologisk forskningsenhed søger medicinstuderende til kandidatspeciale inden for akut mave-tarm kirurgi på Herlev-Gentofte Hospital

Patienter som gennemgår en stor akut mave-tarm kirurgi, har en høj risiko for at udvikle komplikationer, ligesom der er en høj dødelighed efter operation. I vores forskningsenhed har vi i de sidste 10 år beskæftiget os med denne patientgruppe med fokus på optimering af deres patientforløb. Dette har været afsøgt med blandt andet randomiserede forsøg, kohortestudier, databasestudier og interviewbaserede undersøgelser.

Vi arbejder aktuelt med data som allerede er indsamlet i vores tidligere undersøgelser, hvilket er ideelt for dig, som ønsker et 6 måneder kandidatspeciale. Du vil indgå i vores forskningsteam omkring disse meget syge kirurgiske patienter. Aktuelt er der en studerende, som arbejder med dette område, og vi ønsker 2 mere.

Ydermere planlægger vi at oprette en prospektiv database med akutte mave-tarm kirurgiske patienter med det formål at validere kendte risiko scorer og opnå deskriptive data til planlægning af fremtidige projekter. Arbejdet er relevant for dig som vil have et 12 måneders kandidatspeciale. Du vil indgå i vores forskningsteam omkring disse meget syge kirurgiske patienter.

I vores enhed er der aktuelt i alt 8 kandidatspeciale studerende. Vi går meget op i at tilbyde sparring på tværs af enhedens aktiviteter og igangværende forskningsprojekter.

Hvem søger vi:

Vi søger 2 medicinstuderende til et 25 ECTS kandidatspeciale med forskning med start 1. februar 2019, 1 studerende der vil bruge 1 semester på projektet og 1 studerende, der har mulighed for at kombinere 5. semester kandidat med et halvt års opsparede ECTS eller orlov og bruge sammenlagt 1 år på projektet.

Send ansøgning til:

Ansøgning skal ske pr. mail direkte MD, Ph.d. Morten Vester-Andersen, morten.vester-andersen@regionh.dk, eller klinisk professor og overlæge Ann Møller, ann.moeller@regionh.dk, senest 1. november. Samtaler vil blive holdt løbende

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsår om immunsystemet og risikoen for udvikling af psykisk sygdom

Vi har flere spændende psykiatriske forskningsprojekter der er velegnede til et forskningsår – vi mangler blot en egnet forskningsårs-kandidat. Mere og mere forskning tyder på, at immunsystemet spiller en rolle for udviklingen af psykisk sygdom. Vores forskningsgruppe har bidraget til feltet med vigtige studier, der bekræfter denne sammenhæng. Bl.a. har vi fundet, at hospitalskontakt med infektioner øger risikoen for udvikling af skizofreni og depression, særligt hos personer, som i forvejen har en autoimmun sygdom og dermed et forstyrret immunrespons. Men der mangler stadig meget viden på området, så som microbiomets betydning, og vi søger en forskningsårsstuderende, som er interesseret i at blive en del af vores gruppe og forske inden for området. Forskningsprojektet vil være baseret på de danske landsdækkende registre og studiet forventes publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift med dig som førsteforfatter. Ud over dette projekt tilbydes der også tid til, at du kan få erfaring i et klinisk studie, hvor to af vores ph.d.-studerende tager lumbalpunktur på patienter med debuterende psykose eller førstegangs depression. Under forskningsåret vil opnås kendskab til statistiske analyser og software. Dine opgaver vil bl.a. være litteratursøgning, fortolkning af statistiske analyser og samskrivning til offentliggørelse. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, Gentofte, under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning, og der er adskillige andre forskningsårs- og ph.d.-studerende. Starttidspunkt er tænkt at være 1. februar 2019 og er finansieret, men det forventes, at man også bidrager til yderligere fondsansøgninger som en del af den videnskabelige proces. For yderligere information, kontakt venligst læge og ph.d.-studerende Sonja Orlovska-Waast (sonja.orlovska-waast@regionh.dk) og forskningsleder, læge og ph.d. Michael Eriksen Benros (michael.eriksen.benros@regionh.dk).

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Studerende søges til plastikkirurgisk forskningsenhed på Rigshospitalet

Hvem er vi?

Vi er en dynamisk forskningsgruppe på Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling på Rigshospitalet, som søger én eller to nye medlemmer. Gruppen består af tre læger, tre forskningsårsstuderende på fuldtid og to medicinstuderende på deltid.

Vi arbejder inden for flere plastikkirurgiske felter heriblandt fedttransplantation og stamceller, bestemmelse af fedttransplantaters overlevelse i brystet med MR, subkliniske infektioner på brystimplanter samt kosmetisk plastikkirurgi. Vi har et tæt samarbejde med flere afdelinger på Rigshospitalet herunder radiologisk afdeling, mikrobiologisk afdeling og stamcellesektionen i blodbanken.

De studerende i gruppen har forsket flere år sideløbende med studiet og flere er nu i gang med at planlægge deres Ph.D.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi fokuserer på at have et tæt samarbejde i gruppen. Som en del af gruppen vil du få vejledning og sparring med læger såvel som andre forskningsårsstuderende. Du vil få mulighed for at blive involveret i mange forskellige projekter og dermed opnå flere medforfatterskaber.

Efter grundig oplæring vil du kunne varetage forskellige forskningsopgaver såsom at inkludere patienter, selvstændigt foretage MR-skanninger, tage prøver på operationsstuen, analysere data og skrive artikler. Oplæringen vil give dig kompetencer til selv at designe og styre projekter med vores støtte i et forskningsår eller senere som Ph.D. studerende.

 

Hvem søger vi?

Vi søger en engageret medicinstuderende, som er interesseret i et forskningssamarbejde over længere tid. Der er intet semesterkrav. Vi søger en studerende, der vil forske ved siden af studiet, og gerne en som påtænker at tage et forskningsår eller en Ph.D. på sigt.

 

Ansættelsesforløb

Oplæringsperioden kan starte, når det passer dig. I takt med at du får erfaring, kan vi planlægge et fremtidigt forskningsår med skolarstipendium. Vi søger løbende fondsmidler til finansiering af skolarstipendiater. Hvis du er interesseret, kan du sende motiveret ansøgning med angivelse af hvornår, du kan starte, CV og karakterudskrift (intet minimumskrav til karakterer).

ansøgningsfrist  d. 20/11.

Mail: mikkel.herly@regionh.dk

Forskningsgruppen:

Professor emeritus, Krzysztof T. Drzewiecki

Læge, Ph.D., Ekstern lektor Peter Vester-Glowinski

Læge, Ph.D.-studerende Mikkel Herly

Stud.med., Mathias Ørholt, Andreas Larsen, Mathilde Hemmingsen, Joachim Hansen og Sophie Sværke

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsår på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med start forår 2019

Vi søger en dygtig og engageret medicinstuderende til ansættelse i forskningsår fra foråret 2019. Vi er en forskningsgruppe på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med stor erfaring inden for epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os med forskellige aspekter af årsager til og forebyggelse af pludselig hjertedød, og vi arbejder bl.a. med regionale/nationale registre og egne indsamlede materialer. Derudover er vi kommet med i et større EU-samarbejde omhandlende bl.a. de sjældne arvelige ionkanalsygdomme og har nogle spændende projekter i gang om netop disse sygdomme. Vi søger en forskningsårsstuderende som primært vil få ansvar for et selvstændigt forskningsprojekt indenfor de arvelige hjertesygdomme og arytmier med udgangspunkt i de danske registre. Derudover kommer du til at hjælpe en ph.d.-studerende med bl.a. dataindsamling, og kommer også til at indgå i projekt relateret hertil.

Du vil komme til at indgå i en erfaren forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende og postdocs fra Danmark og udland. Vi afholder to forskningsmøder hver måned for alle i gruppen, og du vil have mulighed for at få personlig daglig vejledning og hjælp.

Du vil i forbindelse med forskningsåret blive introduceret til videnskabelig forskning i form af både dataindsamling, statistisk programmering, at lære at skrive videnskabelige artikler og præsentere forskningsresultater på både dansk og engelsk. Det er vigtigt for os, at du får skrevet mindst én artikel som førsteforfatter, og kandidatopgave naturligvis kan indgå som en del af projektet.

 

Vi forventer, at du er nysgerrig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi. Orlov fra studiet i 12 måneder det optimale (evt som en del af 5. semester kandidat), og vi har god erfaring med, at man efter forskningsårets udløb forbliver tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt samt opstart af andre projekter.

På længere sigt kan der være mulighed for at fortsætte som ph.d.-studerende i forskningsgruppen.

 

Vi er fleksible i forhold til starttidspunkt, men regner med at det bliver ca. 1/2-2019.

Du tilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned og skal ikke selv søge om midler til aflønning.

 

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side, CV og kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet til camilla.helene.bang.jespersen@regionh.dk. Vi vil gerne høre fra dig senest 15/11-2018, og du vil blive indkaldt til en samtale inden evt opstart. Hvis du har spørgsmål til noget er du også meget velkommen til at tage kontakt.

 

Med venlig hilsen

Professor, overlæge, dr med Jacob Tfelt-Hansen (hovedvejleder)

Læge, ph.d.-studerende Camilla H B Jespersen og læge, ph.d.-studerende Charlotte Glinge (medvejledere)

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142

Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Copenhagen Neuromuscular Center søger ét-årig forskningsårsstuderende fra jan/feb 2019

Copenhagen Neuromuscular Center er en forskningsenhed under Neurologisk Klinik på Rigshospitalet. Vi beskæftiger os primært med patienter med forskellige muskelsygdomme, herunder muskelsvind og metaboliske muskelsygdomme. Vi varetager klinisk og basal forskning samt gennemfører kliniske afprøvninger af patientbehandlinger. Vi undersøger patienter ved hjælp af avanceret MR teknik og udfører en række arbejdsfysiologiske tests samt såsom cykeltests på ergometercykler. Yderligere foregår forskning på histologisk og biokemisk niveau med muskelbiopsi og genetiske undersøgelser.

Du vil indgå i et rigt forskningsmiljø bestående af 3 andre forskningsårsstuderende, 5 phd-studerende, fysioterapeuter, bioanalytikere, sygeplejersker, lægesekretærer, senior forskere, under ledelse af overlæge og professor John Vissing.

 

Vi søger én studerende, der skal medvirke på et behandlingsstudie hos patienter med metaboliske defekter i skeletmuskulaturen, som starter op i januar 2019. Du vil her få en unik mulighed for at blive oplært i metaboliske muskelsygdomme, i exercise fysiologi og exercise fysiologiske test samt en unik mulighed for at blive involveret i et behandlingsstudie. De vil desuden være mulighed for at blive involveret i MR forskning.

 

Som udgangspunkt søger vi en studerende til ét fuldt forskningsår med start jan/feb 2019

 • På kandidaten ved at kombinere fri-semester med forskningssporet på 5. semester
 • På bacheloren ved at kombinere fri-semester med et halvt års orlov

 

Ved 1 års orlov får du mulighed for at:

 • Blive ansvarlig for dit eget projekt
 • Blive førsteforfatter på mindst en artikel
 • Blive medforfatter på mindst en artikel
 • Blive oplært i afdelingens metoder, kliniske færdigheder, forskningsmetodik, artikelskrivning, statistik, konference deltagelse og posterfremstilling

Fondsstøtte vil i samarbejde med dig blive søgt til aflønning under forskningsåret.

 

Ved ½ års orlov får du mulighed for at:

 • Blive medforfatter på mindst en artikel
 • Blive oplært i adelingens metoder, kliniske færdigheder, forskningsmetodik, artikelskrivning, statistik og posterfremstilling

 

Alle ansøgninger inklusiv CV skal være modtaget 08.11.2018

 

Ved interesse eller ved spørgsmål kan du kontakte:

 

Nicoline Løkken, læge, phd.-studerende

Email: Nicoline.Loekken@regionh.dk

Tlf: 3545 6135

 

Du kan læse mere om afdelingen på www.neuromuscular.dk

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningssemester-studerende søges projekt hos patienter med operabel ikke-småcellet lungekræft (NSCLC)

Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Projektets titel: TNM-immunoscore og liquid biopsies i tidlige stadier af NSCLC

Projektets formål:

Forsøget består af to studier, Studie I (TNM-immunoscore) og Studie II (liquid biopsies). Formålet med Studie I er at vurdere, hvorvidt infiltration af forskellige immunceller i kræftknuden kan bidrage til at vurdere risikoen for tilbagefald af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) hos patienter med operabel sygdom. Dette sker ved etablering af såkaldt TNM-immunoscore (TNM-I), hvor infiltrationen af forskellige immunceller graderes og supplerer den traditionelle stadieinddeling af NSCLC. Studie II består af udtagning af såkaldte ’liquid biopsies’, som er blodprøver på få milliliter. Blodprøverne undersøges i forhold til cirkulerende cellefrit tumor DNA (ctDNA) – dvs. ”cirkulerende DNA fra kræftknuden” – analyseres i blodet for genetiske mutationer for at undersøge, om der er sammenhæng mellem typen af immunceller i kræftknuden og bestemte genetiske mutationer i cirkulerende tumor DNA. Nye fund viser at immunforsvaret er i stand til at genkende kræftceller, der har mange og bestemte typer af genetiske mutationer. Dette kan give information om immunsystemet er aktiveret eller ej.  Studiet er et nordisk samarbejde med flere involverende centre i Norge og Danmark.

 

Primære samarbejdspartnere:

Onkologisk Klinik: Mette Pøhl, Seppo W. Langer, Malene Martini Clausen, Gitte Persson

Thoraxkirurgisk Klinik: Jesper Ravn, René Horsleben Petersen

Klinik for Klin. Fysiologi, Nuklearmedicin & PET: Barbera Malene Fischer, Andreas Kjær,

Center for Genomisk Medicin: Ane Yde Schmidt, Olga Østrup

Universitetssygehuset i Tromsø, Norge: Tom Dønnem, Sigve Andersen

 

Praktisk og løn:

Studiet er godkendt af VEK og datatilsyn og har inkluderet patienter siden oktober 2018. Vi er i øjeblikket tilknyttet to medicinstuderende på fuld tid: Thomas Lacoppidan som holder forskningssemester efter 5. semester på bacheloren og Malene Strange, som er på 11. semester på kandidaten. Da vi begge skal videre med studiet, søges to nye studerende, som har lyst til at forske fuld tid. Man skal rent praktisk stå for at screene nye patienter til projektet, stå for inklusionssamtale og tage blodprøver på de fremmødte patienter. Det er en fordel, hvis man har taget blodprøver før, men det er absolut ikke et krav. Det er vigtigt at man kan arbejde selvstændigt (i samarbejde med hinanden) og har lyst til at tale med patienter i krise, som netop har fået dignosen lungekræft. Det er utroligt lærerigt og de fleste patienter er engagerede og vil meget gerne være en del af vores projekt.

Der er mulighed for forfatterskab omkring NSCLC og behandling med immunterapi.

Månedlig aflønning er svarende til et scholarstipendiat. Perioden er forår 2019 med opstart i januar/februar. Det vil være optimalt, hvis man har bestået 5 semester på bachelordelen.

 

Kontakt:

Mette Pøhl: mette.poehl@regionh.dk (Tlf 35451824)

Malene Strange: malene.strange.02@regionh.dk

Thomas.Vejen.Lacoppidan.01@regionh.dk

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsår på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med start forår 2019

Vi søger en dygtig og engageret medicinstuderende på kandidatdelen til ansættelse i forskningsår fra foråret 2019. Du bliver en del af en forskningsgruppe på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med stor erfaring inden for epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os primært med forskellige aspekter af årsager til og forebyggelse af pludselig hjertedød, og vi arbejder bl.a. med både regionale og nationale registre og egne indsamlede materialer. Som led i forskningen af pludselig hjertedød undersøger vi hjertestopsoverlevere, hvilket er det område, som du primært skal beskæftige dig inden for. Du vil som forskningsårsstuderende, under supervision, få ansvar for et selvstændigt forskningsprojekt, hvor der både skal indsamles og analyseres data.

 

Du vil indgå i en erfaren, hjælpsom og social forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende og postdocs fra Danmark og udland. Du tilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned, og du skal derfor ikke selv søge om midler til aflønning. Du vil deltage i to forskningsmøder hver måned med hele gruppen og vil have mulighed for at modtage personlig daglig vejledning samt at blive en del af et større forskningsfællesskab, der favner hele hjertecenteret på Rigshospitalet. Din kandidatopgave kan indgå som en del af projektet, og du vil få mulighed for at præsentere dine resultater i ind- og udland. Du vil i forbindelse med forskningsåret blive indført i epidemiologisk forskningsteknik, lære avanceret statistik og databehandling, opnå erfaring med at præsentere forskningsresultater på både dansk og engelsk samt lære at skrive videnskabelige artikler.

 

Vi forventer, at du er nysgerrig, dygtig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi. Det er afgørende for os, at du får skrevet mindst en artikel som førsteforfatter. Derfor er orlov fra studiet i 12 måneder det optimale, og vi har god erfaring med, at man efter forskningsårets udløb forbliver tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt samt opstart af andre projekter.

På længere sigt er der mulighed for at fortsætte som ph.d.-studerende i forskningsgruppen.

 

Hvis du er interesseret så send venligst en motiveret ansøgning på ca. en side, CV og kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet. Vi vil gerne høre fra dig senest 11-11-2018. Vi er fleksible i forhold til, hvornår du gerne vil starte, men vi regner med start omkring 01-02-2019. Inden du eventuelt tilbydes et skolarstipendiat bliver du indkaldt til samtale.

 

 

 

Med venlig hilsen

Bo Gregers Winkel                                                                               Niels Kjær Stampe

Ph.d., Læge                                                                                            Læge, klinisk assistent

 

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142

Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

E-mail: niels.kjaer.stampe@regionh.dk

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Vil du lære mere om genetik og epilepsi?

På afdeling for Epilepsigenetik og Personlig medicin på Epilepsiospitalet Filadelfia har vi et godt fagligt miljø, hvor du vil få mulighed for at lære mere om genetik, epilepsi, pædiatri og nerulogi. Du vil få mulighed for at møde patienter og familier med genetiske epilepsisygdomme, og sammen med de andre forskere skrive og udgive artikler om epilepsigenetik, pædiatri og neurologi. Vi har både store og små opgaver, så skriv eller ring, hvis du er interesseret i at høre mere:

Katrine, kamaa@filadelfia.dk, tlf. 27281073 og Rikke, rimo@filadelfia.dk, tlf. 61208636

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Center for Kræftforskning på Herlev-Gentofte Universitetshospital søger en Forskningsårsstuderende til forskning indenfor lungekræft med start d. 1. februar 2019

 

Center for Kræftforskning søger en medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år fra 1. februar 2019. Det kan evt. kombineres med 5. semester kandidat forskningsspor til et 25 ECTS kandidatspeciale hvis det ønskes.

 

Center for Kræftforskning har bl.a. fokus på eksperimentel kræftforskning, og aktuelle projekt vil have primært fokus på biomarkører, biologiske kræftbehandlingsformer og immunterapi hos patienter med lungekræft.

 

Dine arbejdsopgaver vil bestå i dataindtastning, planlægning og bestilling af blodprøver, databearbejdning og statistik samt artikelskrivning.

 

Vi tilbyder:

– Oplæring i forskningsmetode og artikelskrivning

– Et førsteforfatterskab på artikel om eget projekt

– Erfaring med klinisk forskning

– Et aktivt, men også hyggeligt og kollegialt forskningsmiljø

– Mulighed for involvering i flere projekter med medforfatterskaber til følge

– Mulighed for deltagelse i international kongres

– Løn: 10.000,- pr måned i op til 12 måneder

 

Vi forventer at ansøgeren:

– Er driftig, engageret og med gode samarbejdsevner

– Er struktureret, dedikeret og flittig

– Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden

– Er medicinstuderende på kandidatdelen

 

Ansøgning og kort CV (1 A4-side) sendes til Jakob S. Johansen inden den 1. december 2018 på jakob.sidenius.johansen@regionh.dk. Samtaler holdes i december måned.

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Hjertemedicinsk Klinik Rigshospitalet søger forskningsårsstuderende til fuldt finansieret projekt om pludselig hjertedød i Østerbroundersøgelsen med start februar 2019

Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, med fokus på pludselig hjertedød med stor erfaring inden for epidemiologisk forskning af forekomst, risikofaktorer og forebyggelse.

Vi søger en engageret medicinstuderende med interesse for kardiologien til et selvstændigt projekt som en del af et større forskningsprojekt om pludselig hjertedød i Østerbroundersøgelsen, hvilket indeholder et helt unikt datasæt med mange muligheder for videre forskning.

Du vil blive introduceret til den praktiske del af videnskabelig forskning, hvor du vil få opbygget kompetencer inden for dataindsamling, statistisk programmering, videnskabelig skrivning og præsentation af forskningsresultater. Vi afholder to forskningsmøder om måneden, og du vil altid have mulighed for at få individuel vejledning af dine to vejledere.

For at få mest ud af forløbet, skal du sammenlagt tage et helt år, fx som del af 5. semester kandidat eller i forbindelse med bacheloropgave, hvor du efterfølgende vil have tilknytning til forskningsgruppen og -miljøet. Vi forventer, at du kan formulere dig både skriftligt og mundtligt på engelsk, kan arbejde selvstændigt med vejledning fra vejledere og får lavet et evt. bachelor- eller kandidatspeciale, der ender i en videnskabelig udgivelse med dig som førsteforfatter.

Hovedvejleder: Professor og overlæge Jacob Tfelt-Hansen. Projektvejleder: Ph.d.-studerende og læge Frederik Nybye Ågesen.

Start: februar 2019. Vi er fleksible i forhold til din opstart, der også kan ligge før februar 2019.

Løn: 10.000 kroner månedligt. Hele året er fuldt finansieret, så du skal ikke bruge tid på at søge midler.

Kontakt os for en uforpligtende samtale for at høre, hvad et forskningsår kan gøre for dig og din fremtid. Ved interesse, skriv da til ph.d.-studerende læge Frederik Ågesen på Frederik.nybye.aagesen@regionh.dk og vedhæft et CV, en motiveret ansøgning og en kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet.

Med venlig hilsen

Professor og overlæge Jacob Tfelt-Hansen

Læge og ph.d.-studerende Frederik Nybye Ågesen

Hjertemedicinsk Klinik, Hjertecentret, 2142, Rigshospitalet

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

11.-semesterstuderende søges til klinisk forskningsprojekt om klyngehovedpine i foråret 2019 på Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup.

Mekanismerne bag den yderst smertefulde lidelse klyngehovedpine er endnu ikke fuldt klarlagt. Lidelsen kendetegnes ved korte men voldsomme, nærmest uudholdelige smerteanfald ledsaget af samsidige symptomer som tåreflåd, næseflåd, hægende øjenlåg og motorisk uro.
Formålet med studiet, som på nuværende tidspunkt er igangværende, er at undersøge mekanismerne bag anfald på klyngehovedpinepatienter ved at forsøge at udløse anfald, for potentielt at åbne for muligheden for mere målrettet behandling af denne meget alvorlige smertelidelse.
Periode Opstart forårssemesteret 2019 og cirka seks måneder frem. Ansøgere med mulighed for at starte oplæring hurtigst muligt vil blive prioriteret.

Dine opgaver:

Patientrekruttering Udføre forundersøgelser Køre forsøg inkl. blodprøvetagning og EKG Dataindtastning

Vi tilbyder:

Grundig oplæring Klinisk forskningserfaring i en stor og aktiv forskningsgruppe Mulighed for medforfatterskab på studiet Mulighed for at skrive kandidatopgave

Vi forventer at du:

Er interesseret i neurologi og forskning Er fleksibel, pligtopfyldende og kan arbejde selvstændigt og struktureret Kan arbejde fuldtid under hele perioden

Spørgsmål kan rettes til læge, ph.d.-studerende Luise Vollesen (telefon 3863 3557 eller email). Interesserede bedes sendes CV, karakterudskrift samt kortfattet motiveret ansøgning til Luise Vollesen luisevollesen@gmail.com
Ansøgningsfrist: 19. oktober 2018. Samtaler afholdes i uge 43.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til forskning til start d. 1. februar 2019

Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO).

Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få tilknyttet et vejlederteam, der sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs.

Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år, eksempelvis kombineret med forskningssemesteret.

 

Vi tilbyder:

– Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode

– Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i maj 2019

– 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe

– Minimum tre artikler som førsteforfatter og muligvis et eller flere medforfatterskaber i løbet af ansættelsen

– Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale

– Erfaring med klinisk forskning

 

Vi forventer at ansøgeren:

– Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner

– Er struktureret, dedikeret og flittig

– Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden

– Er medicinstuderende på kandidatdelen

 

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

 

Om CPO:

CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital (www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø.

 

Ansøgning:

Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.com inden:

 

 1. november 2018

 

Herefter afholdes samtaler i uge 45-46 efter nærmere aftale.

 

Yderligere information:

Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:

 • Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (zetner@gmail.com)
 • Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)
Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsår på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med start forår 2019

Vi søger en dygtig og engageret medicinstuderende til ansættelse i forskningsår fra foråret 2019. Vi er en forskningsgruppe på kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, med stor erfaring inden for epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os med forskellige aspekter af årsager til og forebyggelse af pludselig hjertedød, og vi arbejder bl.a. med regionale/nationale registre og egne indsamlede materialer. Derudover er vi kommet med i et større EU-samarbejde omhandlende bl.a. de sjældne arvelige ionkanalsygdomme og har nogle spændende projekter i gang om netop disse sygdomme. Vi søger en forskningsårsstuderende som primært vil få ansvar for et selvstændigt forskningsprojekt indenfor de arvelige hjertesygdomme og arytmier med udgangspunkt i de danske registre. Derudover kommer du til at hjælpe en ph.d.-studerende med bl.a. dataindsamling, og kommer også til at indgå i projekt relateret hertil.

Du vil komme til at indgå i en erfaren forskningsgruppe med flere andre forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende og postdocs fra Danmark og udland. Vi afholder to forskningsmøder hver måned for alle i gruppen, og du vil have mulighed for at få personlig daglig vejledning og hjælp.

Du vil i forbindelse med forskningsåret blive introduceret til videnskabelig forskning i form af både dataindsamling, statistisk programmering, at lære at skrive videnskabelige artikler og præsentere forskningsresultater på både dansk og engelsk. Det er vigtigt for os, at du får skrevet mindst én artikel som førsteforfatter, og kandidatopgave naturligvis kan indgå som en del af projektet.

 

Vi forventer, at du er nysgerrig, hårdtarbejdende og har stor interesse for kardiologi. Orlov fra studiet i 12 måneder det optimale (evt som en del af 5. semester kandidat), og vi har god erfaring med, at man efter forskningsårets udløb forbliver tilknyttet forskningsgruppen med eventuel færdiggørelse af det oprindelige projekt samt opstart af andre projekter.

På længere sigt kan der være mulighed for at fortsætte som ph.d.-studerende i forskningsgruppen.

 

Vi er fleksible i forhold til starttidspunkt, men regner med at det bliver ca. 1/2-2019.

Du tilbydes et skolarstipendiat på kr. 10.000 per måned og skal ikke selv søge om midler til aflønning.

 

Hvis du er interesseret, så send venligst en motiveret ansøgning på ca. 1 side, CV og kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet til camilla.helene.bang.jespersen@regionh.dk. Vi vil gerne høre fra dig senest 15/11-2018, og du vil blive indkaldt til en samtale inden evt opstart. Hvis du har spørgsmål til noget er du også meget velkommen til at tage kontakt.

 

Med venlig hilsen

Professor, overlæge, dr med Jacob Tfelt-Hansen (hovedvejleder)

Læge, ph.d.-studerende Camilla H B Jespersen og læge, ph.d.-studerende Charlotte Glinge (medvejledere)

Hjertemedicinsk afdeling B, Hjertecentret, 2142

Københavns Universitet Rigshospitalet. Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Hjertemedicinsk Klinik Rigshospitalet søger forskningsårsstuderende til fuldt finansieret projekt om pludselig hjertedød i Østerbroundersøgelsen med start februar 2019.

Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, med fokus på pludselig hjertedød med stor erfaring inden for epidemiologisk forskning af forekomst, risikofaktorer og forebyggelse.

Vi søger en engageret medicinstuderende med interesse for kardiologien til et selvstændigt projekt som en del af et større forskningsprojekt om pludselig hjertedød i Østerbroundersøgelsen, hvilket indeholder et helt unikt datasæt med mange muligheder for videre forskning.

Du vil blive introduceret til den praktiske del af videnskabelig forskning, hvor du vil få opbygget kompetencer inden for dataindsamling, statistisk programmering, videnskabelig skrivning og præsentation af forskningsresultater. Vi afholder to forskningsmøder om måneden, og du vil altid have mulighed for at få individuel vejledning af dine to vejledere.

For at få mest ud af forløbet, skal du sammenlagt tage et helt år, fx som del af 5. semester kandidat eller i forbindelse med bacheloropgave, hvor du efterfølgende vil have tilknytning til forskningsgruppen og -miljøet. Vi forventer, at du kan formulere dig både skriftligt og mundtligt på engelsk, kan arbejde selvstændigt med vejledning fra vejledere og får lavet et evt. bachelor- eller kandidatspeciale, der ender i en videnskabelig udgivelse med dig som førsteforfatter.

Hovedvejleder: Professor og overlæge Jacob Tfelt-Hansen. Projektvejleder: Ph.d.-studerende og læge Frederik Nybye Ågesen.

Start: februar 2019. Vi er fleksible i forhold til din opstart, der også kan ligge før februar 2019.

Løn: 10.000 kroner månedligt. Hele året er fuldt finansieret, så du skal ikke bruge tid på at søge midler.

Kontakt os for en uforpligtende samtale for at høre, hvad et forskningsår kan gøre for dig og din fremtid. Ved interesse, skriv da til ph.d.-studerende læge Frederik Ågesen på Frederik.nybye.aagesen@regionh.dk og vedhæft et CV, en motiveret ansøgning og en kopi af hidtil opnåede eksamenskarakterer på medicinstudiet.

Med venlig hilsen

Professor og overlæge Jacob Tfelt-Hansen

Læge og ph.d.-studerende Frederik Nybye Ågesen

Hjertemedicinsk Klinik, Hjertecentret, 2142, Rigshospitalet

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsår i pædiatri, hæmatologi og immunologi på Bonkolab, Rigshospitalet

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et forskningsår om knoglemarvstransplantation og leukæmi hos børn med start 1. februar 2019

Projektet indebærer:

 • Kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af blodprøver
 • Oplæring i immunologi
 • Laboratoriearbejde
 • Bearbejdning af data og udarbejdelse af videnskabelig artikel
 • Mulighed for at skrive kandidatspeciale

Forskningsåret kan være en forberedelse til et ph.d.studium.

Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Løn (10.000 kr./måned) søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller. Det er for os vigtigt med fuldt engagement, så du kan ikke påregne at have væsentligt erhvervsarbejde parallelt med dette eller at tage kurser på studiet.

Ansøgningsfrist er 19 /10; samtaler afholdes i uge 44. Ansøgning, inkl. CV og karakterudskrift sendes til professor Klaus Müller på muller@rh.dk.

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Herlev ACES – Anaesthesia, Critical and Emergency Care Science unit –  søger medicinstuderende til medforfatterskab på systematisk review omkring præhospital triagering i masseulykker.

Formålet med projektet er at finde ud af, hvilket triageringssystem til mass casualty incidents er det mest præcise. Det igangværende review omhandler evidensen fra øvelsesstudier, og der vil desuden foretages et systematisk review mere omkring evidensen fra retrospektive kohortestudier.

 Vi søger en studerende til at gennemgå den fremsøgte litteratur og databehandle disse. Det meste af forarbejdet er gjort, så data ligger klar til at gå i gang med. Du vil i første omgang komme på som 2. forfatter på det igangværende review, og hvis det har interesse, er der mulighed for at blive medforfatter på et studie mere.

 Du vil blive tilknyttet anæstesiologisk forskningsenhed på Herlev Hospital. Vi er en enhed med 8 studerende, 1 ph.d. studerende, 2 seniorforskere, 1 professor samt administrativt personale.

 Hvis det har vagt din interesse må du meget gerne sende en mail med lidt om dig selv, og evt. erfaring med systematiske reviews. Mailen skal sendes til

Professor Ann Merete Møllerann.moeller@regionh.dk

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

1-årigt research fellowship på Harvard University Kandidatspeciale i traumatologi

Højt motiveret medicinstuderende med interesse for traumatologi søges til forskningsår ved Harvard University og Rigshospitalet med start i begyndelsen af juli 2019. Forskningsåret består af 10 måneders ophold i Boston på Massachusetts General Hospital/Harvard University og 2 måneder i Danmark på Rigshospitalet. Ansættelsen er fra sommeren 2019, og fondsmidler til løn totalt 120.000 kr. forefindes. Yderligere finansiering skal den studerende selv søge ved fonde

Muligheden:

Du vil arbejde sammen med førende forskere i et anderledes og udfordrende arbejdsmiljø. Der er stor sandsynlighed for, at der kan komme publikationer ud af dit arbejde samt aktiv deltagelse med abstracts på internationale konferencer. Du vil få værdifulde erfaringer og et nyt perspektiv på forskning og traumatologi, som vil gavne dig resten af din karriere.

Krav

Fra Københavns Universitet & Harvard’s side, forventes der dedikeret, hårdt og målrettet arbejde af dig. Du vil arbejde som del af forskningsgruppen, måske inkl. aften/nat og weekender. Der er derfor ikke tale om en ferie i USA. Du skal desuden deltage i kurser, skrive fondsansøgninger og protokol før og under opholdet i USA.

Personligt:

Du har gerne afsluttet 2. semester, kandidat, er interesseret i forskning og det traumatologiske område og har mod på at prøve kræfter med et hårdt internationalt forskningsmiljø. Ligeledes forventes det, at dine engelskkundskaber er gode og at du er i stand til at sige til og fra. Vores erfaringer er, at det er en stor fordel ikke at have for mange forpligtigelser i Danmark. Skriftlig, motiveret ansøgning på engelsk (max. 1 side) samt CV sendes til: jacob.steinmetz@regionh.dk

Ansøgningsfristen for forskningsåret er d. 2. december 2018 og samtaler forventes afholdt om formiddagen d. 12. december 2018 på Rigshospitalet. Ved eventuelle spørgsmål kan du skrive til ovenstående mail.

Vi glæder os til at høre fra dig.

De venligste hilsner

På vegne af Martin Sillesen, George Velmahos, Lars S. Rasmussen og Jacob Steinmetz.

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Centre for Anaesthesiological Research, Sjællands Universitetshospital Køge søger 1-2 Forskningsårsstuderende

Centre for Anaesthesiological Research (CAR) på Anæstesiafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Køge tilbyder mulighed for at udføre kandidatspeciale (25 ECTS), hvor man dels har sit eget forskningsprojekt (1. forfatterskab), dels indgår i nogle af afdelingens forskellige kliniske projekter.

Forskningsenheden har omkring 10 ansatte ph.d.- og forskningsårsstuderende, som udfører forskning inden for enten postoperativ smertebehandling, perioperativ medicin, eller intensiv medicin.

Vi har en række muligheder for forskningsprojekter inden for vore hovedforskningsområder, som vil være egnede til et kandidatspeciale og med mulig publikation. Dette inkluderer både systematiske reviews og kliniske undersøgelser, og vil afhænge af den studerendes interesse og ambitioner. Derudover vil den kandidatstuderende indgå i afdelingens forskning på Intensiv området, som en del af den daglige styringsgruppe omkring multicenter-undersøgelserne AID-ICU og HOT-ICU. (www.cric.nu)

Som kandidatstuderende vil du få en bred uddannelse og viden omkring udførelsen af kliniske forskningsstudier, inklusive protokolskrivning, anmeldelse af projekter, tilladelser, GCP, statistik, kliniske procedurer m.m., ligesom der forgår fast undervisning i forskningsenheden i samarbejde med andre forskningsgrupper på hospitalet. Der planlægges også deltagelse i kongresser eller årsmøder med præsentation af forskningsresultater. Tidligere studerende har typisk opnået 2-4 publikationer under opholdet.

Vi søger en medicinstuderende til et 25 ECTS kandidatspeciale med start senest fra 1. februar 2019, gerne før. Hvis den studerende har mulighed for at kombinere sit 5. semester kandidat forskningsspor med opsparet mulighed for orlov, til samlet 1 års ophold, vil dette blive foretrukket. Vi har fondsdækning (10.000 kr/md) af den del af perioden som ikke dækkes af SU.

Hvis du har interesse i ovenstående, behov for yderligere information/spørgsmål, så kontakt overlæge og klinisk forskningslektor Ole Mathiesen (omat@regionsjaelland.dk) (frem til 20. oktober, derefter kontaktes Afd. Læge Jakob Hessel Andersen, (jahea@regionsjaelland.dk ). Send CV og kort motiveret ansøgning. Ansøgningsfrist: Senest 1. november 2018.

 

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Er du interesseret i at arbejde med og forske i børn og unge med overvægt?

Baggrund:

Overvægt blandt børn og unge er et stigende globalt problem. Dette er derfor en unik mulighed for at tilegne sig viden inden for dette spændende felt – og ja, det er os fra Generation XL.

På Holbæk Sygehus ligger Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, hvor vi i et tværfagligt team behandler børn og unge med overvægt. Enheden for Overvægtige Børn og Unge er en af verdens største behandlingsklinikker for overvægtige børn, hvor der sideløbende med behandlingen udføres nytænkende forskning i årsagerne til, udviklingen af og behandling for overvægt hos børn og unge. Vi søger en forskningsårsstuderende, der har lyst til et relevant og praktisk forskningsår. Forløbet er fuldt finansieret. Arbejdet foregår på Holbæk Sygehus samt i Mærsktårnet på Panum.

Periode:

 • Fra d. 01.02.19 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år. Det er for os lige meget, om du er på bachelordelen eller kandidatdelen. I øvrigt kan det placeres på forskersporet på 11. semester eller kombineres med bachelorprojektet på 6. semester.

Arbejdsopgaver:

 • Kommunikation med børn og unge, der deltager i forskningsprojekterne
 • Tovholder på kliniske projekter
 • Blodprøvetagning
 • Fondssøgninger
 • Diverse ad hoc-opgaver

 

Vi tilbyder:

 • Et spændende arbejdsmiljø, hvor du får lov til at få hands-on erfaring
 • Oplæring i blodprøvetagning
 • Forskning / artikelskrivning

Vi forventer af dig:

 • Du kan indgå i et team, såvel som arbejde selvstændigt
 • Du har gåpåmod og er imødekommende

 

Send ansøgning samt CV senest 1. november til athos@regionsjaelland.dk

 

Jens-Christian Holm

Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor,

Forskningsleder Leder af Enheden for Overvægtige Børn og Unge

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsårsstuderende søges til projekt om træning som medicin for type 2 diabetes

På Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet ønsker vi at undersøge hvilke underlæggende sygdomsmekanismer der er ansvarlige for det nedsatte behov for farmakologisk behandling hos T2DM der modtaget fysisk træning. Desuden ønsker vi at undersøge om intensiv livsstilsintervention normaliserer de mekanismer, som tænkes er årsagen til udviklingen af sendiabetiske komplikationer.

Vi tilbyder

 • Et fagligt dynamisk miljø (se mere på www.aktivsundhed.dk)
 • Deltagelse og oplæring i at skrive videnskabelige publikationer og fondsansøgninger
 • Forskningsårsstipendium(løn under forskningsår)

Vi søger

 • 2 Stud.med. på kandidatdelen med interesse for forskning
 • En person der skal kunne arbejde fuld tid på afdelingen i 12 mdr.

Er du interesseret, så send dit CV og en kort ansøgning hurtigst muligt til mark.lyngbaek@regionh.dk. Samtaler vil blive afholdt løbende. Start tidligst december 2018 eller efter aftale.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskelle i forekomsten af hudinfektioner med multiresistente bakterier blandt indlagte patienter med flygtninge og indvandrere baggrund sammenlignet med danskfødte

Projektets formål er at undersøge forskelle i forekomsten og multiresistente bakterier blandt indlagte patienter med flygtninge og indvandrere baggrund sammenlignet med danskfødte. Der er tale om registerforskning, hvor du kan opnå god erfaring med epidemiologiske grundbegreber i et inspirerende forskningsmiljø.

Skolarstipendiatet er af  6 måneders varighed med start snarest 1 januar 2019 (eller deromkring). Projektet er fuldt finansieret.

IMK varetager somatisk udredning af patienter med anden etnisk baggrund i et tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejerser, socialrådgiver og farmaceuter. Samtidigt har IMK funktion som videnscenter, hvor der satses på både undervisning og forskning.

Hvis du er interesseret skal du sende en mail til læge, lektor, dr.med. Marie Nørredam: mano@sund.ku.dk med en kort motivation i mailen og et CV på max 1 side vedhæftet.  Du er også velkommen til at ringe på 25219925 og høre nærmere. Deadline 12.10.2015.

 

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Resultater fra den kommunale helbredsscreening af nyankomne flygtninge i Danmark

Skolarstipendiat ved Indvandrermedicinsk Klinik, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital

I 2016 oplevede Danmark en øget tilstrømning af flygtninge, især fra Syrien. Som en af få kommuner tilbyder København systematisk helbredsmæssig undersøgelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Projektet er baseret på gennemgang af journal og paraklinik som indtastes database. formål er at beskrive populationen  af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Københavns Kommune i helbredsundersøgelser ved IMK i perioden2017-18 Følgende forskningsspørgsmål belyses:

 • Hvad er de anamnestiske og objektive fund?
 • Hvad er de parakliniske fund herunder mikrobiologi ?
 • Anvendelsen af helbredsundersøgelserne i almen praksis og kommune, herunder socialpædagogiske og integrationsmæssige tiltag

 

Vi søger en engageret, selvstændig og energisk person. Det er bestemt ikke en nødvendighed, men det vil være godt hvis du har erfaring med statistik/epidemiologi og arbejdet med registerdata eller surveys. Vi forventer at du står for en publikation hvor du er første forfatter og eventuelt bidrager til flere.

Skolarstipendiatet er af  6 måneders varighed med start snarest 1 januar 2019 (eller deromkring). Projektet er fuldt finansieret. Det er fordelagtigt hvis det planlægges som led i forskningsår.

IMK varetager somatisk udredning af patienter med anden etnisk baggrund i et tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejerser, socialrådgiver og farmaceuter. Samtidigt har IMK funktion som videnscenter, hvor der satses på både undervisning og forskning.

Hvis du er interesseret skal du sende en mail til læge, lektor, dr.med. Marie Nørredam: mano@sund.ku.dk med en kort motivation i mailen og et CV på max 1 side vedhæftet.  Du er også velkommen til at ringe på 25219925 og høre nærmere. Deadline fredag d.12.10.2018.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Project proposal: Nutrient status prior to birth and during childhood among young adult patients with Inflammatory Bowel Disease (IBD); a candidate/research year study in order to explore the feasibility for a PhD project

Background. Micronutrient status has been reported to be disturbed among patients with chronic diseases such as inflammatory bowel disease (IBD). However, reports are conflicting and the extent to which any changes results from the disease or is involved in disease development is uncertain. Children may be more affected than adults due to higher demand during growth

Aim. Describe micronutrient status in IBD among children and young adults and investigate the role of micronutrient status prior to birth and during childhood/adolescence in disease development using the Copenhagen Primary Care Laboratory (CopLab) database and the Danish Medical Birth Register (MBR)/CopLab Pregnancy database (CopLabPreg)

1. Review current literature on micronutrient status and risk-factors among IBD adult/children (literature review)1 ‘

2. Describe disease micronutrient status among IBD adult/children

3. Describe pre-disease micronutrient status among IBD adult/children

4. Describe maternal/paternal micronutrient status and risk of IBD among the offspring

Methods. The Copenhagen Primary Care Laboratory (CopLab) database contains all test analyses results (n=176,000,000) from 2000 to 2015 from the Copenhagen General Practitioners’ Laboratory (CGPL) covering the Copenhagen area. During 2017 we have merged data from the CopLab Database with the Danish Medical Birth Register (MBR) from Sundhedsdatastyrelsen and formed the CopLab Pregnancy (CopLabPreg) database which contains pregnancies, their offspring and the fathers, with clinical test results from the CopLab database and pregnancy and birth outcome information from MBR. The MBR contains data on all live and stillbirths by women with residence in Denmark and giving birth in Denmark. These include pregnancy health information, maternal characteristics and health status, delivery and birth outcomes and characteristics of the newborn

Mentors. Berit L. Heitmann, Professor, Section for General medicine, Department of Public Health, University of Copenhagen and Leader of the Research Unit for Dietary Studies, the Parker Institute, Frederiksberg Hospital, +45 3816 3070, Berit.lilienthal.heitmann@regionh.dk, and Vibeke Andersen, professor, Leader of Focused Research Unit for Molecular Diagnostics and Clinical Research, University Hospital of Southern Jutland, Åbenrå, +45 21157790, Vibeke.andersen1@rsyd.dk

Practical Information. The study can be performed as a candidate/research year study (followed by PhD) and/or PhD. A candidate/student with interest for nutrition and statistics is preferred (e.g. Health Research (Folkesundhedsvidenskab), Medicine, or Nutrition). You will be involved in describing the study, applying for relevant permissions and expenses/economy. The study may be performed at KU and/or SDU. Data access and analyses will take place at KU

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Copenhagen Baby Heart Study søger medicinstuderende

I forbindelse med projektet Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) søges et antal medicinstuderende til kvalitetsvalidering, datahåndtering og forskning i CBHS med selvstændige forskningsprojekter f.eks som del af BA eller KA opgave.

Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) er et stort forskningsprojekt, der udføres i Region Hovedstaden mellem april 2016 t.o.m oktober 2018. I forskningsprojektet tilbydes alle nybagte forældre på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet at få lavet en hjertescanning (ekkokardiografi) samt EKG af deres nyfødte barns hjerte. Derudover tages der blodprøve fra navlesnoren, til analyse kort efter prøvetagning samt lagring af restblod i en biobank til senere forskning. Projektet er ledet af en styregruppe bestående af professorer og overlæger fra de involverede hospitaler.

VI SØGER STUDERENDE TIL:

Forskning kombineret med datahåndtering og kvalitetsvalidering, i en 6-12 måneders periode. Ved endt inklusionsperiode forventer vi at have inkluderet over 25.000 børn i projektet. Herved står vi også overfor den vigtige opgave, at sikre en ensartet opmåling og kvalitet af de indsamlede kliniske data, og at håndtering og opmålinger sker på standardiseret vis

Aktuelt skal vi have besat to specifikke forskningsprojekter der omhandler hhv. hjertets aorta- og mitral klap, med fokus på normalmateriale, afvigelser herfra og klappatologi. Projekterne tager udgangspunkt i de ekkokardiografiske data fra de nyfødte

Du vil blive oplært i vurdering og standardiseret opmåling af ekkokardiografier, og få grundigt kendskab til og fortrolighed med tolkning af ekkoer af nyfødte. Du bliver ansvarlig for dit eget selvstændige projekt under CBHS, der forventes at munde ud i en videnskabelig artikel. Du skal kunne binde dig til fuldtids forskning i 6-12 måneder. Det forventes at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Til gengæld får du mulighed for klinisk forskningserfaring, gode kollegaer og deltagelse i et stort og aktivt forskningsmiljø

Løn: 10.000 mdl. Start: Fra forårssemestret 2019 – har du mulighed for at starte allerede i efteråret 2018, hører vi også meget gerne fra dig. Ansøgningsfrist: 1. Oktober 2018

Mail din ansøgning til ruth.ottilia.birgitta.voegg@regionh.dk eller anne-sophie.sillesen@regionh.dk senest 1. Oktober 2018. For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede

MVH Ottilia Vøgg, MD, Ph.d-studerende Anne-Sophie Sillesen, MD, Ph.d-studerende Tlf: 6146 8830 / 3868 6432

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Studentermedhjælper til Komplikationsforskningen på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)

Stillingen

Arbejdsopgaverne består i at hjælpe med kliniske forskningsprojekter indenfor diabetiske komplikationer. I starten vil der være behov for indtastning af data i en forskningsdatabase. Senere vil man blive involveret i andre projekter, med behov for at sende breve, ringe til patienter mv.

Kvalifikationer

Du læser medicin (minimum på 8.semester).

Du er systematisk, ambitiøs og en god kollega.

Du kan arbejde selvstændigt og i et tæt samarbejde i en tværfaglig gruppe.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn følger regionens overenskomst med HK.
Arbejdstiden vil være ca. 8-10 timer ugentligt (efter aftale).

Stillingen er et barselsvikariat, der ønskes besat i perioden 1/10-18 til 31/8-19.

 

Ansøgning

Kort ansøgning samt CV.

Ansøgningen sendes elektronisk senest 20/9-18 via Regionh.dk/job  jobnr. 213829.

Ved spørgsmål kontakt seniorforsker Marie Frimodt-Møller. Telefon 30913042.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar