Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C på Rigshospitalet søger en stud. med. til 1 års kandidatspeciale med forskning med start i efterårssemesteret 2017

Se ansøgningen på KU jobbank:
https://karriere.ku.dk/da/project/18087098/13

Jvf. opslaget er forløbet i overensstemmelse med KU’s nye regler for kandidatspeciale med forskning, og ansøgeren skal opfylde kravene hertil. Se reglerne her: http://ikm.ku.dk/uddannelse/projekt-speciale/vejleder/skal_du_vejlede/

Projektet
Den studerende forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med forskellige parter. Man vil få ansvar for sit eget projekt i ansættelsesperioden med udgangspunkt i en biobank og database på levertransplanterede. Man vil være med i processen fra studiedesign og udarbejdelse af protokol til det endelig resultat i form af én eller flere artikler.
Hovedopgaverne er, at man er medansvarlig for koordinering og drift af igangværende projekter samt indtastning i førnævnte database med henblik på indsamling af data til eget og andre projekter.

Forskergruppen og projektet
Den medicinstuderende vil arbejde tæt sammen med én PhD-studerende, én postdoc og én overlæge i en dynamisk forskningsgruppe som en del af en forskningsaktiv afdeling med et godt socialt netværk med andre unge forskere. Ydermere er gruppen del af et socialt netværk med andre studerende på afdelingen. Fokus for projektet er levertransplantation. Dataindsamling kan startes umiddelbart på baggrund af eksisterende hovedprotokol. Man vil få tilknyttet sit eget vejleder-team under projektet, der vil sikre at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og kan hjælpe og assistere med problemer, der måtte opstå undervejs.
Der forventes engagement og arbejdsiver fra ansøger, og det er et krav, at man er medicinstuderende på kandidatdelen. Vi forventer, at den medicinstuderende kan opnå to publikationer i løbet af perioden.

Ansøgning
Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til e-mail inden d. 15/5-2017. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere efter aftale hurtigst muligt efter.
Du forventes at kunne starte 1. september 2017.

Andreas Arendtsen Rostved, læge, PhD-studerende (andreas.arendtsen.rostved@regionh.dk)
Hans-Christian Pommergaard, læge, PhD (hcpommergaard@gmail.com)
Allan Rasmussen, overlæge (allan.rasmussen@dadlnet.dk)

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Stillingsopslag – PhD studerende

Ved Rigshospitalets Børnekræftlaboratorium, Bonkolab, opslås et 3-årigt ph.d.-studie til besættelse 1. august 2017 med en læge.

Projektet har til formål at videreføre Bonkolabs forskning indenfor bivirkninger til behandling af akut lymfoblastær leukæmi – med primært fokus på alvorlige bivirkninger der kan relateres til asparaginase behandling.

Asparaginase benyttes i behandlingen af såvel akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og Non-Hodgkins Lymfom. Størstedelen af børn med ALL behandles kontinuerligt med asparaginase i sammenlagt 30 uger.

Blandt de alvorligste toksiciteter når man behandler med asparaginase er allergiske reaktioner, akut pancreatitis (AAP), hepatotoxicitet (VOD), svær hyperlipidæmi, Osteonekrose (ON) og tromboser.

AAP er en af de hyppigste årsager til at standse behandling med asparaginase, mens ON er en af de alvorligste senfølger til ALL behandlingen.

Den Ph.D-studerende vil primært beskæftige sig med ON samt AAP og følger heraf. Den Ph.D studerende vil bl.a. få kendskab til statistik, spørgeskema-undersøgelser, klinisk forskning etc.

Den Ph.D-studerende vil indgå i en større forskergruppe med mangeårig erfaring indenfor klinisk forskning i bivirkninger til leukæmibehandling af børn – herunder asparagainase-bivirkninger. Dele af studiet gennemføres i samarbejde med andre af laboratoriets forskere, der er involveret i toxicitet. Desuden gennemføres studiet i samarbejde med børnekræftlæger i de nordiske og baltiske lande.

Løn i henhold til overenskomst – der er midler til opstart af PhD (½ år), men der skal ansøges om midler til fuldt Ph.D stipendiat til efterårets ansøgningsrunder. Skriftlig ansøgning med C.V. senest mandag d. 1. maj 2017 kl. 24.00 til thomas.leth.frandsen@regionh.dk. Ansættelsessamtaler afholdes efter ansøgningsfristen og påtænkes afsluttet senest ultimo uge 19.

Ved behov for yderligere information – (se bonkolabs hjemmeside –fremsøges i Google) eller ret henvendelse til overlæge, Ph.D. Thomas Frandsen 35458364/ 35455051.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Skolarstuderende med mod på 1/2 – 1 års forskning og med interesse for diabetes søges

Vi er to ph.d.-studerende på Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, der søger en studerende til et forskningsår gerne med start 15. august 2017 eller snarest herefter.

De to ph.d.’er omhandler hhv. inkretinbaseret behandling af arvelig diabetes og sammenhængen mellem type 2 diabetes og hjerterytmeforstyrelser. Du vil blive tilknyttet begge projekter. Vi tilbyder en god og bred indsigt i diabetes samt i videnskabelig metode og arbejde. Garanti for medforfatterskab på en publikation eller evt. egen publikation.  Forskningsåret kan evt. kombineres med en bachelor- el. kandidatopgave.

Center for Diabetesforskning er en stor og spændende forskningsafdeling bestående af mange post.doc’er, ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende. Afdelingen ledes af professor Tina Vilsbøll og professor Filip K. Knop.  Ansættelse gerne et helt år, men et halvt år kan også komme på tale. Løn 10.000 kr pr. måned. Ansøgningsfrist 18. april.

Kontakt endelig telefon 6167 1662 el. e-mail alexander.sidelmann.christensen@regionh.dk mhp. mere information og en rundvisning på stedet!

Vi glæder os til at høre fra dig.

Læge, ph.d.-studerende Andreas Andersen

Læge, ph.d.-studerende Alexander S. Christensen

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Prægraduat forskningsår i neuropsykiatri på PCK, Rigshospitalet

Vi søger en kandidatstuderende i medicin til et prægraduat forskningsår med start i september 2017.

Projektet: Via et randomiseret dobbelt-blændet klinisk studie, vil vi undersøge om behandling med en GLP-1-receptor-agonist (exenatid) kan påvirke hjernens belønningssystem og derved nedsætte lysten til at drikke alkohol hos patienter, som er kendt med alkoholafhængighed. Desuden vil vi forsøge at kortlægge hvor og hvordan GLP-1-receptor-stimulation eventuelt påvirker hjernen vha. fMRI- og SPECT skanning af patienterne.

Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) er et naturligt forekommende tarmhormon, der spiller en vigtig rolle i sænkningen og stabiliseringen af blodsukkeret. GLP-1 menes ydermere at have en effekt på hjernens dopamin-niveau, i områder, som er associerede med belønning. GLP-1-receptor-agonister bruges allerede i behandling af type 2 diabetes.

Baggrund: Godt 140.000 danskere er afhængige af alkohol, hvilket medfører forkortet levetid og en lang række af følgesygdomme. Efter behandling for alkoholafhængighed har to tredjedele tilbagefald inden for det første år, hvorfor der er brug for nye behandlingsmetoder. Dyreforsøg har vist en mulig sammenhæng mellem GLP-1 og drikketrang.

Arbejdsopgaver: Til dagligt vil du komme til at arbejde tæt sammen med 2 ph.d. studerende, der er projektets hovedforskere, og en medicinstuderende kollega, ud over projektets tilknyttede professorer. Vi går op i et hyggeligt arbejdsmiljø og god, faglig kommunikation. Vi arbejder dels på Rigshospitalet, og dels i Novavìs alkoholambulatorier, hvorfra vi rekrutterer vores patienter.

I løbet af året vil du få et unikt indblik i hvordan kliniske forsøg opbygges og udføres.

Du kan skrive din kandidat i relation til projektet.

Du får mulighed for at udbygge din teoretiske viden tværfagligt indenfor psykiatri, neurologi, endokrinologi og farmakologi, samtidig med at du får masser af kontakt med patienterne.

Vi lægger vægt på din evne til at arbejde selvstændigt inden for vores lille team, samt dit høje faglige engagement.

Som forskningsårsstuderende aflønnes du med 10.000 kr/måned.

Send en motiveret ansøgning sammen med dit CV til professor Anders Fink-Jensen: anders.fink-jensen@regionh.dk

Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte nuværende forskningsårsstuderende på projektet, Nina le Dous: nina.le.dous.01@regionh.dk eller på 50559908

Ansøgningsfrist: 01.06.2017

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Stud.med. søges til forskningsprojekter med MR-skanninger af hjernen

Vi søger to medicinstuderende til at assistere ved undersøgelse af hjernens blodkar og metabolisme vha. avancerede MR-skanninger.
Undersøgelserne foretages som led i forskningsprojekter, der udforsker de patofysiologiske mekanismer i hjernen ved migræne.
Arbejdet er ulønnet, men til gengæld vil du blive oplært i MR-skanninger og få erfaring med klinisk forskning. Projektet vil være ideelt at kombinere med skrivning af bachelor- eller kandidatopgave eller VKO.
Arbejdet vil foregå under vejledning i et internationalt anerkendt forskningsmiljø, hvor der er en stor gruppe af dedikerede forskere, ph.d. studerende og andre medicinstuderende.
Vi forventer, at du er forskningsinteresseret, fleksibel, omhyggelig og pligtopfyldende.
Arbejdet vil være i et sådant omfang, at det kan udføres sideløbende med studiet.

Ansøgningsfrist: 31-03-2017

For yderligere information kan du kontakte:

Samaira Younis, læge, ph.d.-studerende

Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik
Rigshospitalet Glostrup

samaira.younis.01@regionh.dk

Tlf.: 38 63 21 76

 

Casper Christensen, læge, ph.d.-studerende

Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik
Rigshospitalet Glostrup

casper.emil.christensen.03@regionh.dk

Tlf: 38 63 20 27

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsår om søvn og billeddannelse af hjernen

Er du interesseret i hjerneforskning og søvnens mysterier?
Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Righospitalet-Blegdamsvej søger stud.med til et prægraduat forskningsår med start 1. august 2017.

Baggrund: Vi står overfor at skulle gennemføre et banebrydende humant søvnstudie i København. Forskningsprojektet bærer titlen ”Effects of sleep deprivation and adrenergic inhibition on glymphatic flow in humans”, og det omfatter inklusion af 20 raske frivillige forsøgspersoner, som skal igennem et 2 ugers randomiseret og blindet forsøgsprogram med søvnmangel, kognitive tests, natlige EEG målinger, simultane EEG-MR skanninger og en adrenerg farmakologisk intervention. Projektet er organiseret af NRU sammen med Københavns Universitet, og det vil foregå både på Rigshospitalet-Blegdamsvej og Glostrup. Målet med studiet er at vise, at det såkaldte ’glymfatiske flow’ er til stede i menneskehjernen, mens vi sover.

Opgaver: Som fuldtids forskningsårsstuderende på projektet vil du blive involveret i en række kliniske forsøgsopgaver, herunder screening og overvågning af forsøgspersoner, opsætning og analyse af EEG målinger, gennemførelse af MR skanninger og den adrenerge behandling. Du vil indgå i det ambitiøse forskningsmiljø på NRU og blive grundigt oplært inden projektstart. Som forskningsårsstuderende vil du arbejde sammen med den projektansvarlige postdoc og få ansvar for deltagernes forløb og helbred gennem studiet. Forskningsåret vil give dig god erfaring med EEG og MR skanninger, søvnfysiologi og kliniske forskningsmetoder på højt internationalt niveau. Du vil få ansvar for en del af projektet og få adgang til relevante og allerede indsamlede data, som kan bruges som kandidatopgave og i bedste fald til en videnskabelig publikation med dig som førsteforfatter.

Hvornår: Tiltrædelse pr. 1. August 2017 eller efter aftale. Kan kombineres med 11. semester forskningsophold. Orlovsdelen er finansieret med løn iht. gældende standard: 10.000 kr. pr. md.

Ansøgning: Send motiveret ansøgning samt karakterblad og et kort CV til Peter Steen Jensen, Center Manager (peje@nru.dk). Ansøgningsfristen er den 20. marts 2017.

Spørgsmål: På vores hjemmeside (www.nru.dk) kan du finde information omkring den generelle forskning på Neurobiologisk Forskningsenhed. Hvis du har konkrete spørgsmål til opslaget her, er du velkommen til at kontakte Sebastian Holst, NRU forskningsansvarlig postdoc, ph.d. (holst@nru.dk, tlf.: 71 42 17 46).

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Prægraduat forskningsår i astma hos børn

Er du interesseret i pædiatri og astma?

Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte Hospital.

Omdrejningspunktet på DBAC er ”Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood” – COPSAC – fødselskohortestudierne, hvor vi følger ca. 1.100 børn. Vi har indsamlet data og biologisk materiale fra dem og deres mødre helt fra graviditeten og følger dem tæt primært for symptomer på astma, eksem og allergi; se mere på www.bornogastma.dk og www.copsac.com.

Et prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov fra studiet, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, gennemføre meritgivende forskningsår, skrive kandidatopgave samt få anledning til at deltage i videnskabelig publikation og mulighed for at forberede eget Ph.d. studium. Du vil undervejs indgå i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, der består af post docs, Ph.d.- studerende forskningsassistenter og datamanagers, statistikere, bioinformatikere, IT-support og administratorer, samt vores professor Hans Bisgaard. Dine arbejdsopgaver omfatter foruden din egen forskning deltagelse i det kliniske arbejde med vores børnekohorter.

Det forslåede projekt vil omhandle betydningen af vitamin D for spædbørns immunologiske modning, med udgangspunkt i data fra vores yngste kohorte, COPSAC2010, hvor mødrene fik ekstra vitamin D under graviditeten i et dobbelt-blindt randomiseret studie, der viste en mulig 25% reduktion af astma i 3-års alderen. Indeværende projekts formål er at undersøge om denne effekt kan tilskrives en ændring af barnets immunprofil i luftvejene ved hhv. 1 måned og 2 år.

Lønnen er 10.000 kr./mdr.  Tiltrædelse 1. august 2017.

Ansøgningsfrist er d. 28. marts 2017

Kontakt:

Send din ansøgning og eventuelle spørgsmål til: job@dbac.dk

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Medicinstuderende søges til timelønnet forskningsarbejde på Bispebjerg Hospital

Vi søger 2-3 medicinstuderende med interesse for forskning til timelønnet forskningsarbejde på Lungemedicinsk Forskningsenhed. Det drejer sig om ca. 10 timer ugentligt pr. studerende, med start snarest muligt.

Om Lungemedicinsk Forskningsenhed

Vores enhed arbejder primært med forskning indenfor astma og KOL. Vi har tætte internationale kontakter, og vi har tilknyttet 10 ph.d.-studerende, 4-5 prægraduate forskere, 2 post-doc forskere læger og 5-10 timeansatte stud.med.’er.

 Om Studiet:

I vores projekt, kaldet PEACE (=Prognose of Eosinophilic Asthma and COPD Excerbation), undersøger vi om forværring af KOL og astma hos patienter med forhøjet eosinofile i blodet er associeret med en øget risiko for genindlæggelser og mortalitet. Du vil sammen med andre stud. med’er tage del i dataindsamlingen ved at indhente data fra patienternes journaler og indtaste det i SPSS. Dataindtastning forventes at være færdigt 31. april 2017.

Dine arbejdsopgaver:  

– Fleksibelt arbejde med daglig mødetid ca. fra kl. 8.00 – 15.30. Andre mødetid og/eller arbejdsdage kan også planlægges i fællesskab.

– Indtastning af oplysninger, så som svar på blodprøver m.m. fra journaler i databasen.

Vi søger medicinstuderende:

 • som er ansvarlige og er glade for praktisk arbejde
 • som kan arbejde i et team med flere medicinstuderende

Det er en fordel at have kendskab til dataindtastning, fx i excel eller SPSS, men ikke et krav. Der prioriteres studerende, som har mulighed for at starte snarest.

Interesserede bedes rette henvendelse til

Ajmal Jabarkhil

Klinisk Assistent, MD, MSc.PH

 Mail: ajmal.jabarkhil@regionh.dk

Mobil: 53 33 33 36

Lungemedicinsk Forskningsenhed

Bispebjerg Hospital


 

 

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Anæstesiologisk forskningsår!

Baggrund: Et stort internationalt randomiseret perioperativt forsøg ”Hip fracture accelerated surgical care and treatment track (HIP ATTACK forsøget)” er i gang og forventes at inkludere 3.000 patienter i 15 lande, blandt andet på Bispebjerg Hospital i Danmark. Forsøget undersøger effekten af ultrahurtigt operationsforløb hos patienter med hoftefraktur.

Stud.med. søges: Til et prægraduat forskningsår, hvor du på Bispebjerg Hospital deltager i en række kliniske forsøgsopgaver, herunder screening af patienter, optimering af intervention og postoperativ opfølgning. Du får grundig superviseret oplæring inden start og indgår i en ambitiøs forskningsgruppe. Der vil være god mulighed for sideløbende at udføre kandidatopgave og publicere egne selvstændige forskningsprojekter i tilknytning til. Forskningsåret vil give god erfaring med anæstesi og klinisk forskningsmetode på højt internationalt niveau. Det er en fordel, hvis du har gennemført anæstesiologisk klinikophold og hvis du kan tage orlov så opholdet bliver et år i alt.

Hvornår: Tiltrædelse pr. 1. september 2017 eller efter aftale. Kan kombineres med 11. semester forskningsophold. Orlovsdelen er finansieret med løn iht. gældende standard: 10.000 kr. pr. md.

Kontakt: Christian S. Meyhoff, forskningsansvarlig overlæge, ph.d. (christianmeyhoff@gmail.com, tlf.: 22 98 50 42) eller Cecilie Petersen, klinisk assistent (50 13 69 09), anæstesiologisk afd., Bispebjerg Hospital og hør nærmere, hvis du er interesseret.

Ansøgningsfrist: 15. marts 2017, vedlæg kort CV og karakterudskrift.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Vinterbadere og ikke-vinterbadere søges til forsøg om brune fedt og vinterbadning!

Kære Vinterbadere og ikke-vinterbadere!

Du skal være:

Rask

– Ikke ryger

18-35 år.

Normal BMI ml. 19-25

Vinterbader min. 2 gange/uge.

– Eller være ikke-vinterbader.

”Det er sundt at vinterbade!” – det siger man. Men har du også undret dig over hvorfor det er sundt at vinterbade? Det ved vi desværre stadig ikke så meget om. Vi mener en af årsagerne kan skyldes de sundhedsgavnende egenskaber vi ser ved aktivering af vores sunde brune fedt. Dette fedtvæv sidder i vores halskrave område og aktiveres ved kulde.

Vi vil gerne undersøge om vores brune fedt aktiveres mere hos vinterbadere og dermed får en masse sundhedsgavnende faktorer udskilt fra dette væv i blodet. Med dette forsøg vil vi derfor både undersøge funktionen af brunt fedt og dermed også undersøge hvorfor vinterbadning siges at være sundt. Dette er ikke vist før – vi håber du har lyst til at være med til at løse mysteriet om den sunde vinterbader og koplingen med brunt fedt!

Forsøgene skal laves nu mens vejret stadig er koldt og du stadig vinterbader så ring til mig hurtigst muligt for at få mere information!

Hvad går forsøget ud på?
Vinterbaderne: Der vil være 1 forundersøgelsesdag og 1 køle-forsøgsdag, af ca. 6 timer for vinterbaderne. Forundersøgelsen omfatter en grundig helbredsundersøgelse, blodprøver, konditest og en dexa-scanning der viser fedtprocent i kroppen. På selve forsøgsdagen vil du blive udsat for mild køling på kroppen vha. køle-tæpper mens du ligger i en seng. Vi tager blodprøver og giver du os lov vil vi gerne tage to fedt-biopsier fra dit mavefedt. Efter forsøgsdagene er slut får du mad og drikke før du går hjem. Ikke-Vinterbadere skal deltage i en forundersøgelse og 3 forsøgsdage med 2 PET/MR scanninger i alt.

Vederlag:
Vinterbader: Der udbetales en kompensation på 1800 kr. og 2.800 kr. hvis vi må tage 2 fedtbiopsier fra maven. Ikke-vinterbadere: Der udbetales en kompensation på 2500 kr. og 3500 kr. hvis vi må tage 2 fedtbiopsier fra maven. Udtræder du fra studiet før forsøget er slut vil du blive honoreret i forhold til den del du har deltaget i. Vederlaget beskattes som B-indkomst. Projektet er godkendt af Videnskabsetisk komité med protokol nr. H 16038581.

Kom frisk og vær med til at undersøge hvorfor vinterbadning er sundt!

Ring til mig og hør mere:

Susanna Søberg, Forskningsassistent, MSc Health Science,

Center for aktiv sundhed (CFAS). Rigshospitalet. Tlf: 93 56 52 34  Email: mitsamtykke@gmail.com

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Stud. med. søges til 6 måneders prægraduat forskningsprojekt om KOL og Astma på Bispebjerg Hospital

Som led i et projekt på Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, søger vi en medicinstuderende til 6 måneders prægraduat forskning med start hurtigst muligt. Stillingen kræver 6 måneders orlov fra studiet, og er fuldt finansieret med en løn på 10.000 kr/mdr. Stud. i folkesundhedsvidenskab kan også søge stillingen.

Om projektet:

I det aktuelle projekt undersøger vi om forværring af KOL og astma hos patienter med forhøjet eosinofile i blodet er associeret med en øget risiko for genindlæggelser og mortalitet. Datamaterialet kommer fra registre, journaler og databaser, hvor du vil tage del i dataindsamlingen ved at indhente data fra patienternes journaler og indtaste det i SPSS. Der er tale om et studie med stor klinisk relevans, hvor data indtastning forventes at være færdigt 31. april 2017. Herefter følger artikelskrivning.
Du vil få mulighed for at stifte bekendtskab med en lang række forskellige forskningsmetoder, herunder registerforskning og retrospektive kohorte studier. Du vil få dit eget emne at arbejde med indenfor projektet, som skal resultere i en videnskabelig publikation, hvor du har førsteforfatterskab. Artiklen vil også kunne anvendes til dit kandidatspeciale. Der er desuden mulighed for deltagelse i videnskabelige kongresser. Forskningsåret kan også være en forberedelse til et evt. senere ph.d.

Om Lungemedicinsk Forskningsenhed
Vores enhed arbejder primært med forskning indenfor astma og KOL. Vi har tætte internationale kontakter, og vi har tilknyttet 10 ph.d.-studerende, 4-5 prægraduate forskere, 2 post-doc forskere læger og 5-10 timeansatte stud.med.’er.

Med venlig hilsen
Overlæge, ph.d., klinisk forskningslektor Celeste Porsbjerg

Brug for mere information?
Kontakt projektsansvarlig læge:
Ajmal Jabarkhil
MD, MSc.PH, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital, KBH NV
Mail: ajmal.jabarkhil@regionh.dk
Mobil: 53 33 33 36
Ansøgningsfrist
Ansøgning pr. mail inden 28 februar 2017
Vi ser frem til at høre fra dig!

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

PUFF afholder årets ordinære generalforsamling tirsdag d. 21 februar

Overvejer du at engagere dig mere i en basisgruppe? Synes du, forskning er spændende? Hvis ja til begge, så skal du komme til PUFF’s næste generalforsamling, hvor du blandt andet har mulighed for at blive en del af bestyrelsen. Det kan være som enten menigt bestyrelsesmedlem eller som tillidspost. Medlemskab af bestyrelsen er en fremragende mulighed for at få erfaring med at arrangere foredrag, kurser og bestyrelsesarbejde generelt. Desuden er det en mulighed for at blive en del af et hyggeligt fællesskab med andre studerende, der brænder for forskning, og så er PUFF en af de få basisgrupper, der spænder over alle specialer. Til generalforsamlingen kan du også høre om, hvad PUFF har lavet det seneste år, og hvordan foråret kommer til at se ud.
Alle er velkomne, om det blot er for at høre, hvad PUFF har lavet eller for at indtage en mere aktiv rolle i foreningen. Der kommer tilmed til at være kaffe og kage, da vi traditionen tro fejrer PUFF’s fødselsdag oveni.
Tid: tirsdag d. 21. februar 2016 kl. 17.15.
Sted/lokale: Lokale 31.01.60a på Panum
Dagsorden bliver som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning fra bestyrelsesåret 2016.
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg til tillidsposter:
• Formand
• Næstformand
• Sekretær
• Kasserer
• Medlemsansvarlig
• MOK-ansvarlig
• Webmaster
• Revisor
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kassereren
7. Eventuelt

Venlig hilsen og på vegne af,
PUFF’s bestyrelse

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsinteresseret medicinstuderende søges til forskningsprojekt om tuberkulose blandt asylansøgere

Er du interesseret i forskning? Infektions- eller lungemedicin? Har du overvejet et forskningsår (/deltid)? Vi søger en energisk medicinstuderende som del af forskningsprojektet ”Tuberkulose blandt asylansøgere i Danmark” med start snarest muligt ved Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød.

Om projektet
Formålet med studiet er, at beskrive omfanget af tuberkulose og risiko for sygdom blandt flygtninge og indvandrere i Danmark, at undersøge omfanget af det nuværende helbredstilbud til nyankomne asylansøgere og, gennem en systematisk aktiv screening for tuberkulose blandt nyankomne asylansøgere, at identificere den bedst mulige screening.

Som forskningsmedarbejder vil du arbejde sammen med den projektansvarlige og ph.d.studerende og herunder få ansvar for inklusion af deltagere i asylcentre, dataindsamling og databehandling. Du vil få ansvar for dit eget projekt under studiet, som kan bruges som kandidatopgave og stiles mod videnskabelig publikation med dig som førsteforfatter, og der er mulighed for kongresdeltagelse.

Lyder det som noget for dig? Eller har du spørgsmål?
Vi ser frem til at høre fra dig!

Kontakt os

Projektansvarlig
Kristina Langholz Kristensen, læge, ph.d. studerende
kristina.langholz.kristensen@regionh.dk tlf: +45 24426970
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital, og
Nationalt Ref. Laboratorium for TB og Mykobakterier, Statens Serum Institut

Overordnet projektansvarlig
Pernille Ravn, overlæge, ph.d., klinisk lektor
Pernille.ravn@regionh.dk
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Mulighed for forskningsår, med start 1. marts og forløbende 12 måneder derefter

Kunne du tænke dig et forskningsår før/i forbindelse med dit speciale?

Adskillige undersøgelser viser at vi kender til effektive metoder til vægttab, men at de fleste tager de tabte kilo på igen i årene efter. Forskningsudfordringen i dag er derfor ikke nye metoder til vægttab, men metoder til at holde vægten på lang sigt.

Enheden for Epidemiologisk Kostforskning (EEK) ved Parker instituttet på Frederiksberg Hospital er i gang med et spændende nyt forskningsprojekt kaldet NoHoW (for mere information se: www.nohow.eu), som undersøger om man efter et succesfuldt vægttab kan anvende en IT-baseret intervention med fokus på motivation, selvregulering og stresshåndtering til at vedligeholde vægten på lang sigt. Vi søger i den forbindelse en forskningsårs studerende der kunne tænke sig erfaring med store intervention projekter og forskning i data fra samme.

Generelle opgaver:

Som forskningsårsstuderende vil du, i samarbejde med det øvrige team, hjælpe til med at foretage undersøgelser på deltagerne i interventionen, bl.a., måling af antropometri (vægt, livvide og hofteomkreds), kropssammensætning, blodmarkører (kapillærblod fra et fingerprik) samt undervisning i brug af projektets IT teknologi.

Hvad kan vi tilbyde?

Et spændende forskningsår, hvor du får erfaring med gennemførelse af en stor europæisk intervention i samarbejde med et dynamisk internationalt team, der spænder over mange forskellige kompetencer, herunder naturvidenskab, psykologi, statistik, IT og projektmanagement. Du vil få mulighed for at anvende data fra projektet til egen forskning evt. som led i dit speciale samt i forbindelse med videnskabelig artikel

Vi forestiller os, at du er i gang med en kandidat indenfor sygepleje, folkesundhed, ernæring, eller lignende. Flair for IT vil være en fordel da interventionen er IT baseret

Arbejdstiden vil være på 37 timer om ugen, med tiltrædelse d. 01.03.2017 eller snarrest derefter. Stipendiet vil være på 120.000 kr. svarende til 10.000 kr./md. i 12 måneder.

Er du interesseret?

Så send en motiveret ansøgning samt dit CV til Berit.Lilienthal.Heitmann@regionh.dk

Vil du vide mere?

EEK er en forskningsenhed med primært fokus på kostrelaterede sygdommes årsager og konsekvenser. Forskningsenheden er beliggende på Parker Instituttet ved Frederiksberg Hospital.

NoHoW er et Horizon2020 forskningsprogram (projektnummer 643309)

Generel information:

http://www.kostforskning.dk/

http://www.parkerinst.dk/

http://nohow.eu/

Yderligere oplysninger om stillingen og Enheden for Epidemiologisk Kostforskning kan fås hos professor Berit L. Heitmann Telefon på telefon: 3816 3070, E-mail: Berit.Lilienthal.Heitmann@regionh.dk eller Sofus.Larsen@regionh.dk

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Læge til kliniske forskningsprojekter

Biomedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet søger en læge som videnskabelig assistent pr. 1. April 2017 eller snarest herefter.

Forskningsprojekterne
Du vil blive tilknyttet flere kliniske projekter.

Projekterne omhandler bl.a. behandling og forebyggelse af fedme hvor fysisk træning og behandling med appetithormonet GLP-1 (liraglutide) spiller en vigtig rolle. Begge disse behandlingsmuligheder har vist sig gunstigt hver især ift. vægttabsvedligeholdelse, ”metabolisk sundhed”, appetitregulering og systemisk inflammation – men kan vi opnå en synergieffekt ved at kombinere dem?

Et andet projekt beskæftiger sig med basal receptologi i forhold til behandling med antibiotika og ændringer i sukkerstofskiftet og GLP-1 samt elektrisk hjerteaktivitet.

Du vil blive en del af en større forskningsgruppe, hvor forskningsområderne er fokuseret omkring klinisk behandling af fedme og diabetes samt klinisk forskning inden for hjertearytmi. Se mere på http://bmi.ku.dk/english/research/endocrinology_research_section/clinical-translational-metabolism/ samt http://bmi.ku.dk/english/research/Endocrinology_Research_Section/translational_metabolic_physiology/
Projekterne kræver gode evner til at samarbejde, men bestemt også evne til at arbejde selvstændigt. Vi ønsker en klinisk assistent der har stor interesse for forskning og kliniske studier.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.
• Først og fremmest udarbejdning af din egen Ph.d.-plan, herunder ansøgning (og indskrivning) af Ph.d.
• Styring af stort klinisk lægemiddelstudiestudie (i samarbejde med 2 andre ph.d.-studerende), overholdelse af GCP-regler og
inklusion af og samtale med forsøgsdeltagere på Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital
• Styring af klinisk studie på Endokrinologisk afdeling, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
• Udførelse af måltidstest, oral glukose belastningstest, blodprøvetagning, fedtbiopsi, Flow Mediated Dilation test mm.

Vi søger en kandidat, der
• Har en kandidatuddannelse i Medicin
• Har lidt forskningserfaring
• Har lidt erfaring med kliniske studier
• Gerne erfaring med endokrinologi og/eller kardiologi
• Har god statistisk forståelse
• Kan udføre selvstændigt eksperimentelt arbejde, samt efterfølgende analyse og fortolkning af opnåede resultater
• Er flydende i mundlig og skriftlig engelsk og god til at skrive artikler
• Er selvstændig, god til at samarbejde, iderig og kan bidrage med nye vinkler på forskningsprojekter

Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde:
• Motiveret ansøgning med en redegørelse for opfyldning af kvalifikationer
• CV
• Evt. publikationsliste
• Kandidatbevis og karakterudskrift
• Evt. udtalelser

Løn og ansættelsesforhold
Videnskabelig assistent, 1 år.

Ansøgningsfrist
22. februar, samtaler afholdes så vidt muligt i uge 9.

Hvis du vil vide mere
Kontakt gerne Lektor, forskningsgruppegruppeleder Signe Torekov Torekov@sund.ku.dk, tlf 22983827

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsårsstuderende søges til stort og spændende klinisk projekt

Vi søger 1 skolar med interesse for endokrinologi, træning og metabolisk sundhed til et prægraduat forskningsår.

Projektet
Den konstante stigning i prævalens af både fedme og type 2 diabetes har alvorlige konsekvenser – både for den individuelle i form af følgesygdomme og samfundsøkonomisk. Mere og bedre viden omkring forebyggelse og behandling er derfor yderst vigtigt. Både fysisk træning og behandling med appetithormonet GLP-1 har vist sig gunstigt hver især ift. vægttabsvedligeholdelse, ”metabolisk sundhed”, appetitregulering og systemisk inflammation – men kan vi opnå en synergieffekt ved at kombinere dem?

Periode
Opstart snarest muligt. Ansættelse med løn i 12 måneder, 37 timer om ugen.

Dine arbejdsopgaver

 • inklusion af forsøgsdeltagere på Hvidovre Hospital
 • udføre måltidstest, blodprøvetagning og fedtbiopsi
 • udføre træningstests (VO2 max test, styrketest, gangtest)
 • stå for den strukturerede holdtræning

Vi tilbyder

 • forfatterskab(er) på videnskabelige artikler
 • indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam
 • selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder
 • vejledning under hele forløbet
 • mulighed for at skrive din kandidatopgave

Du har desuden mulighed for at deltage i nationale og internationale konferencer.

For yderligere information kan du kontakte:

Lektor Signe Torekov, (torekov@sund.ku.dk eller tlf 22983827),

Biomedicinsk Instiut og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet – Glostrup søger klinisk assistent til nyt forskningsprojekt om migrænens sygdomsmekanismer

Vores dynamiske forskningsgruppe, Human Migraine Research Unit (HMRU), søger en engageret, nyuddannet læge med interesse for det neurologiske forskningsfelt til udførelse af et PhD projekt.

Om projektet
PhD projektet fokuserer på undersøgelse af patofysiologiske mekanismer ved migræne. Ved hjælp af videreudvikling og anvendelse af avancerede PET og MR skanninger undersøges inflammation og metabolisme i ekstra- og intra- kra-nielle strukturer hos migrænepatienter under og udenfor anfald.
HMRU har et unikt setup og årelang erfaring med denne type forsøg og har de seneste år publiceret resultater i højt rangerede tidsskrifter. Vi har desuden et tæt samarbejde med både Funktionel Imaging Unit, Klinisk Fysiologisk, Nu-klearmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet – Glostrup, og projektet udføres i samarbejde med disse partnere. Der kan også blive mulighed for kortere ophold hos vores internationale samarbejdspartnere i Europa og USA.

Om stillingen
Den kliniske assistent får en central og selvstændig rolle i planlægning og udførelse af projektet, herunder protokol-skrivning, fondsansøgninger og publikation af resultater i internationale peer-reviewed tidsskrifter. Stillingen er vagt-fri, og arbejdsugen kan delvist tilrettelægges efter individuelle behov. Det vil dog være en stor fordel, at ansøgeren er fleksibel i forhold til vekslende arbejdstider. PhD projektet vil give en bred indføring i klinisk forskning, og vil være anvendelig på tværs af de medicinske specialer. Udover projektet forventes også deltagelse i kliniske trials.
Om dig
Du er (ny)uddannet læge med interesse for klinisk forskning. Du er engageret og har gode samarbejdsevner, men arbejder også godt selvstændigt. Det er desuden en stor fordel, hvis du har forskningserfaring fra tidligere, samt har gode færdigheder i mundtlig og skriftlig engelsk.

Om os
HMRU består aktuelt af 20 forskere, herunder 1 professor, 5 seniorforskere, 8 kliniske assistenter (ph.d. studerende), 4 forskningsassistenter (medicinstuderende) og 2 forskningsbioanalytikere, som har et godt samarbejde både på tværs af faggrupper og projekter (https://twitter.com/hmru_cph). Gruppens fokus er på biomarkører for migræne og mi-grænens sygdomsmekanismer, ligesom vi er involveret i afprøvning af nye forebyggende lægemidler mod migræne. Dansk Hovedpinecenter er internationalt førende inden for klinisk hovedpineforskning, hvilket giver rig mulighed for at præsentere resultater ved årlige nationale og internationale konferencer.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker hos Neurologisk klinik, Rigshospitalet Glostrup, og løn- og ansættelsesforhold er i henhold til overens-komst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Vi sikrer finansiering til projektet, men det forventes, at den ansatte søger ph.d. stipendiater. Tiltrædelse pr. 1. august 2017 eller efter nærmere aftale. Du kan søge stillingen ved at sende en ansøgning vedlagt CV og anbefaling direkte til professor Messoud Ashina, ph.d., dr.med., Neurologisk Klinik, Rigshospitalet – Glostrup, E-mail: meas@regionh.dk, Tel: 38633267, hvorfra der også kan indhentes yderligere oplysninger.

Ansøgningen skal være os i hænde senest tirsdag den 1. februar 2017.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Børne-og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital søger forskningsinteresserede studentermedhjælpere til projekt vedrørende svær overvægt hos børn og unge ca. 8 timer pr. uge

Børne- og ungeafdelingen har siden 2010 arbejdet med behandling af overvægt hos børn og unge. I samarbejde med børnenes og de unges familier fokuserer vi på at vægten står stille, mens barnet vokser eller et egentlig vægttab, samt på håndtering af overvægt. Indsatsen er tværfaglig mellem læge, sygeplejerske, diætist, pædagog og psykolog.

Der søges studentermedhjælpere, der skal varetage flere funktioner i relation til projektet, primært dataindtastning og indsamling af spørgeskema-data fra børn og unge i forbindelse med undersøgelse på hospitalet. Opgaven omfatter også samarbejde med de øvrige personalegrupper i projektet (læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, sekretær, pædagog og psykolog). Der vil være mulighed for at indgå i forskning i relation til projektet, hvis det har din interesse.

Kvalifikationer
• Gerne erfaring med projektarbejde og dermed kendskab til forskning metodologi
• Har erfaring og/eller lyst til at arbejde med børn- og unge med overvægt og deres familier
• Kan arbejde selvstændigt
• Har organisatorisk talent
• Kan have mange bolde i luften
• Kan samarbejde tværfagligt
• Er fleksibel

Ansøgningen stiles til projektleder afdelingslæge Grete Teilmann, Børne-og unge afdelingen Nordsjællands Hospital, Dyrehavevej 29 3400 Hillerød, gerne via mail, grete.teilmann@regionh.dk senest d. 6/2-2017

Løn: 137,40 kr/time

Eventuelle spørgsmål til stillingen eller projektbeskrivelsen for forskningsprojektet: henvendelse til projektleder Grete Teilmann, mail grete.katrine.teilmann@regionh.dk eller telefon 48494240

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Prægraduat forskningsår indenfor neurologi på hukommelsesklinikken, Rigshospitalet

Vi søger en medicinstuderende med interesse indenfor neurologi til et klinisk forskningsprojekt på hukommelsesklinikken, Rigshospitalet (www.videnscenterfordemens.dk).

Differential diagnostik af demenssygdomme kan være udfordrende, specielt i tidlige stadier af den kognitive svækkelse. I dette forskningsprojekt afprøver vi brugen af et machine learning program i den diagnostiske proces mhp. at se om der en add-value af nøjagtighed og sikkerhed ved differentiering af vaskulær demens og de tre neurodegenerative sygdomme; Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og Frontotemporal demens.

Projektet er et europæisk multicenter studie, som har kørt siden 2014 på 4 forskellige hukommelsesklinikker. Der er indsamlet baseline data på 795 patienter, som aktuelt følges op med en klinisk 1-årskontrol. Som del af forskningsåret vil der indgå årskontroller med udførelse af simple neuropsykologiske test og en klinisk vurdering, hvor der udover forskningserfaring også vil være mulighed for at opnå flere kliniske kompetencer. Der kan forventes førsteforfatterskab på publikationen for et individuelt projekt og evt. involvering i andre publikationer.

Som forskningsårsstuderende bliver du del af et aktivt forskningsmiljø bestående af bl.a. ph.d.-studerende og klinikkens overlæger. Vi søger en engageret og selvstændig person med interesse for forskning og det neurologiske speciale. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden med ansættelse for en 1 årig periode fra februar 2017.

Ansøgningsfristen på stillingen er fredag d. 20. januar 2017, men pga. eksamensperiode vil senere henvendelser også kunne komme i betragtning. Der forventes ansættelsessamtaler indenfor 7 dage herefter.
Ved interesse sendes motiveret ansøgning og CV til professor overlæge dr.med. Steen G. Hasselbalch: steen.gregers.hasselbalch@regionh.dk, der også kan kontaktes for eventuelle spørgsmål.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

MEDICINSTUDERENDE TIL FORSKNINGSEMESTER I EVIDENSBASERET PSYKIATRI VED PSYKIATRISK FORSKNINGSENHED I REGION SJÆLLAND

Vi søger en medicinstuderende, der kan tilknyttes vores arbejde med evidensbaseret behandling i et forskningssemester fra 01.02.2017 til 31.07.2017. Vi har i samarbejde med Cochrane Developmental and Psychosocial Learning Problems Group (CDPLPG) ansvaret for flere Cochrane Systematiske Reviews indenfor ADHD og personlighedsforstyrrelser. Arbejdet vil dreje sig om vurdering af forskningsartikler, dataekstraktion, udførelse af meta-analyser og skrivning. Der vil være mulighed for at du kan bruge vores materiale som udgangspunkt for dit kandidatspeciale. Medforfatterskab på flere af vores kommende publikationer inden for områder som du involveres i er også en mulighed. Du kan også være med til udvikling af kurser og workshops i evidensbaseret behandling og undervisningsopgaver i vores nye udviklingsprojekt: Center for Evidensbaseret Psykiatri (CEBP).

Selve arbejdet er fuldtid og foregår i Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisygehuset i Slagelse, Region Sjælland. Du vil få en grundig introduktion og oplæring i arbejdet.

Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer, at du er struktureret, har gode engelskkundskaber og trives i et tæt samarbejde med andre forskere.

Finansiering: Aflønning er 10.000/måned

Yderligere oplysninger kan fås psykolog, Phd. og seniorforsker Ole Jakob Storebø ojst@regionsjaelland.dk, tlf. 24965917 eller professor og forskningschef Erik Simonsen, es@regionsjaelland.dk, tlf 20108293

Ansøgningfrist torsdag den 12. Januar kl.12.00

Opstart 1. februar 2017 eller snarest derefter.

Ansøgning inkl. CV sendes til psykforsk@regionsjaelland.dk (samt cc til ojst@regionsjaelland.dk)

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Lundbeck Foundation Clinical Research Fellowship Program: Call for applications

Are you up for a challenge?

Accelerate your career in clinical research and expand your
professional network by applying to the Lundbeck Foundation
Clinical Research Fellowship Program. Our exclusive 10 – month
fellowship offers comprehensive training in clinical research with ready
access to the insights and experience of internationally recognized
scientists at the University of California, San Francisco and Stanford
University. We are seeking five talented and energetic fellows from
August 1st 2017 to June 1st, 2018.

Our program based at Innovation Centre Denmark in California’s
Silicon Valley offers:

 • Hands – on training in clinical research combined with small –
  group teaching in research ethics, clinical study design,
  biostatistics, epidemiology, and research presentation;
 • Infrastructure that allows yo u to ‘hit the ground running’ and
  focus on your research project;
 • Access to an international and interdisciplinary student and
  mentor environment in one of the most stimulating and fast –
  paced business ecosystems worldwide.

We look for students with:

 • Excellent communication skills (oral and written) in Danish and
  English;
 • A desire to move the field of clinical and translational research
  through innovative and entrepreneurial thinking;
 • A creative mind and a strong drive to complete your project on
  time and be part of our team.

For more information please contact Thomas Mortensen at
thomor@um.dk or Kala Mehta at kala.mehta@ucsf.edu or
visit our website at: www.lfcrf.org

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

PUFF afholder mini-kongres – præsenter din forskning!

Vil du gerne blive bedre til at præsentere din forskning?
Så prøv kræfter med PUFF’s mini-kongres.

Arrangement vil foregå d. 8. februar fra kl 16 – 19 på Panum.
Vi har fundet 4 fremragende chair-men til at bedømme præsentationerne, heriblandt Britt Wray der skriver Ph.d i scientific communication.

Du har 4 min til at præsentere din forskning, hvorefter der vil være 4 min til dialog. Under dialogen vil chair-men, en kommunikationsekspert og publikum spørge ind til dit projekt og komme med fremadrettede råd.

For at deltage:

 • Indsend abstract på engelsk (max 250 ord) inden den 5. februar til kontakt@puffnet.dk med opbygningen:
  • Background
  • Methods
  • Results
  • Conclusions
 • Der er 16 pladser til arrangementet.
 • Man vil få besked pr. mail om man er udtaget til at deltage d. 5. februar.
 • Abstracts med forskningsresultater vil blive prioriteret, men er IKKE et krav.
 • Medbring min. én ledsager d. 8. februar til arrangementet

Puff vil sørge for kaffe og andre forfriskninger og sidst i arrangementet vil den bedste præsentation bliv kåret.

Arrangementet er tiltænkt som en mulighed for at øve videnskabelige fremlæggelser til fremtidige præsentationer på kongresser og lignende. Man kan således sagtens se det som en mulighed for at få kompetente menneskers syn og råd til din forskning samt kommunikation.

Så vil du prøve at præsentere din forskning eller øve dig til en forestående kongress, så gør sammen med PUFF.
Vi glæder os til at se dig!

 

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsår ved Indvandrermedicinsk Klinik, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Forskelle i forekomsten og multiresistente bakterier blandt indlagte patienter med flygtninge og indvandrere baggrund sammenlignet med danskfødte

Projektets formål er at undersøge forskelle i forekomsten og multiresistente bakterier blandt indlagte patienter med flygtninge og indvandrere baggrund sammenlignet med danskfødte. Der er tale om registerforskning, hvor du kan opnå god erfaring med epidemiologiske grundbegreber i et inspirerende forskningsmiljø.

Vi søger en engageret, selvstændig og energisk person. Det er bestemt ikke en nødvendighed, men det vil være godt hvis du har erfaring med statistik/epidemiologi og arbejdet med registerdata eller surveys. Vi forventer at du står for en publikation hvor du er første forfatter og eventuelt bidrager til flere.

Skolarstipendiatet er af  ca. 1- års varighed med start snarest muligt (gerne 1 marts 2017 og senest 1 august 2017). Projektet er fuldt finansieret.

IMK varetager somatisk udredning af patienter med anden etnisk baggrund i et tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejerser, socialrådgiver og farmaceuter. Samtidigt har IMK funktion som videnscenter, hvor der satses på både undervisning og forskning.

Hvis du er interesseret skal du sende en mail til læge, lektor, dr.med. Marie Nørredam: mano@sund.ku.dk med en kort motivation i mailen og et CV på max 1 side vedhæftet.  Du er også velkommen til at ringe på 25219925 og høre nærmere. Deadline 15.01.2017.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Ledige pladser til PUFF’s kursus i basal statistik.

PUFF inviterer til kursus i basal statistik.

Kurset foregår over 6 eftermiddage à 2 timer hver. Der undervises i basal statistik med brug af Microsoft Excel til de statistiske beregninger. Kurset er opgavebaseret og der vil være nogle hjemmeopgaver fra gang til gang, så du bliver trænet i at bruge funktionerne i Excel. Der vil ligeledes være et antal sider i statistikbogen, som skal læses til hver gang.

Du skal medbringe din egen computer med Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 eller 2016 (da ældre versioner af Excel, Open Office og Mac-programmer har andre funktioner end de nyere Excel). Mac-computere kan benyttes, men der vil blive undervist ud fra Windows-udgaven af Excel, hvorfor det vil være nemmest at følge med, hvis en Windows-computer benyttes.

Tid:
Uge 6: Onsdag d. 08/02 Fredag d. 10/02
Uge 8: Onsdag d. 22/02 Fredag d. 24/02
Uge 9: Mandag d. 27/02 Fredag d. 03/03

Alle dage fra 13.00-15.00

Sted:
Bispebjerg Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, bygning 6, konferencerummet på 2. sal

Underviser:
Henrik Jørgensen, Overlæge, ph.d., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Deltagergebyr: 150 kr.

Maksimale antal deltagere: 20

Tilmelding: Senest mandag d. 20/01/17, først-til-mølle!

Som medlem af PUFF tilmelder du dig ved at sende en e-mail til helenetrankjaer@gmail.com og nanna_thurmann@hotmail.com med emnet ”statistikkursus”, hvor du oplyser dit fornavn og efternavn.

Når vi bekræfter e-mailen, skal du indbetale 150 kr. til:

Reg.: 6610 Konto: 2830440

Du er først endeligt tilmeldt, når pengene er gået ind på kontoen, så det skal ske umiddelbart efter du har fået en bekræftende e-mail, ellers kan din plads gå til et andet PUFF-medlem.

Husk at skrive dit FORNAVN + EFTERNAVN på indbetalingen.
Pengene går til køb af statistikbog, som du modtager på første kursusdag, samt kaffe, te og frugt til pauserne.

Ikke PUFF medlem: Du kan også melde dig til, hvis du ikke er medlem af PUFF endnu. Så skal du bare i forbindelse med tilmeldingen til kurset melde dig ind i PUFF.
Du bliver medlem af PUFF ved at sende en e-mail til indmeldelse@puffnet.dk med dit navn og kontaktinformationer samt indbetale et årskontingent på 50 kr til:

Reg: 6610 Konto: 2830440

Du er først endeligt tilmeldt, når pengene er gået ind på kontoen, så det skal ske umiddelbart efter du har fået en bekræftende e-mail, ellers kan din plads gå til et andet PUFF-medlem.

Husk at skrive dit FORNAVN + EFTERNAVN på indbetalingen.

På vegne af PUFF,
Nanna Thurmann Jørgensen
Helene Trankjær

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

FORSKNINGSSTUDERENDE søges til projekt om AKUTTE KIRURGISKE PATIENTER med ansættelse fra d. 20.02.2017

Vil du være med til at undersøge de primære årsager til død efter akut operation? Er du nysgerrig efter at belyse sammenhængen mellem væskebehandling og komplikationer for akutte kirurgiske patienter?

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen, som brænder for det kirurgiske eller anæstesiologiske speciale. Vi søger en person der arbejder selvstændigt og ihærdigt for at afslutte opgaver, og samtidig bidrager med et positivt og socialt engagement på arbejdspladsen. Hvis du har erfaring inden for det kirurgiske, anæstesiologiske eller akutmedicinske område er det et plus, men ingen forudsætning.

Forskningsspørgsmål
Som forskningsstuderende på dette projekt, er du med til at undersøge:

 1. Hvilke alvorlige postoperative komplikationer er primært årsag til død efter akut operation for ileus eller tarmperforation?
 2. Afhænger den perioperative intravenøse væsketerapi af hvilket tidspunkt på dagen patienten opereres for ileus eller tarmperforation?

Spørgsmålene afdækkes, som en del af et PhD-forløb ved et prospektivt RCT og en retrospektiv opgørelse baseret på journalgennemgang.

Du vil indgå i et forskningsmiljø med professorer, overlæger og Ph.D.-studerende fra Holbæk og Herlev hospitaler.

Det praktiske
Din ansættelse starter 20.02.2017 og varer et halvt år med mulighed for forlængelse. Projektbeskrivelsen ligger klar med alle godkendelser, og arbejdet kan blive til et afsluttende kandidat projekt.
Lønnen er 10.000 kr. pr måned og arbejdstiden 37 timer om ugen, som fordeles fleksibelt mellem dag og aftentid.
Arbejdet består af dataindsamling og –registrering, ajourføring af ”Trial profile” og hjælp til inklusion og opfølgning af projektpatienter ved Herlev og Holbæk hospitaler.

Ansøgningen sendes til Birgitte Brandstrup bbrn@regionsjaelland.dk og Anders Winther Voldby på anwv@regionsjaelland.dk senest d. 02.02.2016.
Samtaler forventes afholdt d. 08.02.2016.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Studerende med mod på et forskningsår og med interesse for diabetes søges!

Vi er to ph.d.-studerende på Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, der søger en studerende til et forskningsår gerne med start 1. februar 2017 eller snarest herefter. De to ph.d.’er omhandler hhv. inkretinbaseret behandling af arvelig diabetes og sammenhængen mellem type 2 diabetes og hjerterytmeforstyrelser. Du vil blive tilknyttet begge projekter. Vi tilbyder en god og bred indsigt i diabetes samt i videnskabelig metode og arbejde. Garanti for medforfatterskab på en publikation eller evt. egen publikation.  Forskningsåret kan evt. kombineres med en bachelor- el. kandidatopgave. Center for Diabetesforskning er en stor og spændende forskningsafdeling bestående af mange post.doc’er, ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende. Afdelingen ledes af professor Tina Vilsbøll og professor Filip K. Knop.  Ansættelse i et halvt til et helt år. Løn 10.000 kr pr. måned. Ansøgningsfrist 2. januar.

Kontakt endelig telefon 6167 1662 el. e-mail: alexander.sidelmann.christensen@regionh.dk eller mhp. mere information.

Læge, ph.d.-studerende Andreas Andersen

Læge, ph.d.-studerende Alexander S. Christensen

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C på Rigshospitalet søger en stud. med. til 1 års kandidatspeciale med forskning med start i forårssemesteret 2017

Se ansøgningen på KU jobbank:
http://jobbank.ku.dk/job/939618/kirurgisk-gastroente/1-ars-ka-speciale-i-kirurgisk

Jvf. opslaget er forløbet i overensstemmelse med KU’s nye regler for kandidatspeciale med forskning, og ansøgeren skal opfylde kravene hertil. Se reglerne her: http://ikm.ku.dk/uddannelse/projekt-speciale/vejleder/skal_du_vejlede/

Projektet
Den studerende forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med forskellige parter. Man vil få ansvar for sit eget projekt i ansættelsesperioden med udgangspunkt i en biobank og database på levertransplanterede. Man vil være med i processen fra studiedesign og udarbejdelse af protokol til det endelig resultat i form af én eller flere artikler.

Hovedopgaverne er, at man er medansvarlig for koordinering og drift af igangværende projekter samt indtastning i førnævnte database med henblik på indsamling af data til eget og andre projekter.

Forskergruppen og projektet
Den medicinstuderende vil arbejde tæt sammen med én PhD-studerende, én postdoc og én overlæge i en dynamisk forskningsgruppe som en del af en forskningsaktiv afdeling med et godt socialt netværk med andre unge forskere. Ydermere er gruppen del af et socialt netværk med andre studerende på afdelingen. Fokus for projektet er levertransplantation. Dataindsamling kan startes umiddelbart på baggrund af eksisterende hovedprotokol. Man vil få tilknyttet sit eget vejleder-team under projektet, der vil sikre at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og kan hjælpe og assistere med problemer, der måtte opstå undervejs.

Der forventes engagement og arbejdsiver fra ansøger, og det er et krav, at man er medicinstuderende på kandidatdelen. Vi forventer, at den medicinstuderende kan opnå to publikationer i løbet af perioden.

Ansøgning 
Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til e-mail inden d. 31/12-2016. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere efter aftale hurtigst muligt efter.

Du forventes at kunne starte 1. februar 2017.

Andreas Arendtsen Rostved, læge, PhD-studerende (andreas.arendtsen.rostved@regionh.dk)

Hans-Christian Pommergaard, læge, PhD (hcpommergaard@gmail.com)

Allan Rasmussen, overlæge (allan.rasmussen@dadlnet.dk)

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Prægraduat forskningssemester forår 2017 på Gentofte Hospital

Er du stud.med. med et højt fagligt niveau? Ønsker du at styrke dine forskningsmæssige kompetencer i et klinisk studie?

Lungemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital søger nu en forskningsårsstuderende, som kan tiltræde snarest muligt. Stillingen er af 6 måneders varighed med mulighed for forlængelse, og du vil indgå som lønnet i fuldtids skolearstipendidat.

En unik mulighed for at få din teori i spil
Du vil blive tilknyttet et større klinisk studie på Forskningsenheden, der undersøger effekten af biomarkørvejledt prednisolon behandling til patienter med indlæggelseskrævende exacerbation af KOL. Projektet er et multicenter-center-studie, der er planlagt at køre over flere hospitaler i Region Hovedstaden.

Som forskningsstuderende vil du blive oplært i

 • Rekruttering af patienter til studiet, herunder varetage ambulante opfølgninger med mulighed for forfatterskab
 • Indsamling af data og databehandling
 • Håndtering af patientprøver
 • Udføre forsøgsspecifikke opgaver
 • varetage koordinerings- og dokumentationsopgaver

Ud over at hjælpe til med hovedprojektet, vil der være mulighed for eget projekt, hvor du vil komme til at udarbejde et systematisk review inden for emnet. Artiklen vil kunne anvendes til kandidatspeciale.

Kvalifikationer
Vi forestiller os, at du er på kandidaten og har stor interesse for forskning. Vi forventer, at du er ambitiøs og ansvarsbevidst i forhold til dine arbejdsopgaver. Vi forventer således, at du kan arbejde selvstændigt under supervision. Derudover er det vigtigt, at du er fleksibel, idet inkludering af patienter vil kunne forekomme på skæve tidspunkter.

Løn og ansættelse
Stipendiet vil være på 10.000 kr/md i 6 måneder (fuldt finansieret). Der er mulighed for at forlænge stillingen med yderligere 6 mdr. Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer pr uge, som primært finder sted på Gentofte Hospital. Der kan også blive behov for sporadisk arbejde på et af de øvrige centre.

Overordnet projektansvarlig
Jens-Ulrik Jensen, MD, PhD. Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

CV og motiveret ansøgning sendes til pradeesh.sivapalan@regionh.dk senest d. 20.12.2016. Samtaler afholdes løbende herefter. For yderligere oplysninger om stillingens indhold og omfang kan undertegnede kontaktes.

Pradeesh Sivapalan, Læge, Ph.d.-studerende, Herlev og Gentofte Hospital,
Lungemedicinsk forskningsenhed, telefon 29 88 06 01

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Prægraduat forskningsprojekt på Center for Surgical Science, Sjællands Universitet

Vi søger 2 scholarer med interesse for mave-tarm kirurgi, peri-operativ forskning, genetik og biomarkører til et prægraduat forskningsprojekt i forskningsenheden.

Start pr. 1/2-17.

Varighed: 12 måneder.

Projekterne: Du vil blive tilknyttet forskellige projekter som inkluderer patienter med colo-rectal cancer, og som opereres på Roskilde sygehus. Fælles for projekterne er, at de omhandler undersøgelse af peri-operativ stress. Projekterne udføres som en del af PhD-projekter udgående fra Center for Surgical Science. Du vil få ansvaret for praktisk gennemførsel af kliniske studier med inklusion af patienter, håndtering af patientprøver samt opdatering af vores forskningsdatabaser. Du vil desuden få mulighed for at arbejde på et database baseret forskningsprojekt af eget valg, indenfor samme emne.

Dine daglige arbejdsopgaver vil for eksempel være

 • Inklusion af projektpatienter
 • Prøvetagning
 • Prøvepræparering
 • Laboratorieanalyser
 • Udarbejdning af projektdatabase
 • Håndtering af daglige opgaver mhp. praktisk udførelse af de kliniske studier

Vi tilbyder i den forbindelse

 • Grundig indføring i den videnskabelige proces omkring opstart af kliniske studier
 • Praktisk håndtering af et klinisk studie
 • Oplæring i prøvepræparering og laboratoriearbejde
 • Førsteforfatterskab på 2-3 artikler inden for området
 • Mulighed for medforfatterskab på efterfølgende artikler (1-3)
 • Kursus i artikelskrivning med forskningsgruppen i Tyrkiet
 • Selvstændigt arbejde
 • Vejledning i formidling af videnskabeligt arbejde samt artikelskrivning

Forskergruppen: Som scholar vil du være en del af Center for Surgical Science, bestående af Professor Ismail Gögenur samt PhD-studerende og scholarstuderende. Vi har et super godt samarbejde på tværs af gruppen, og forventer at du deltager i morgenkonferencer i klinikken samt den ugentlige undervisning og forskermøder.

Dine kompetencer: Du skal have bestået bachelor delen af lægestudiet. Vi lægger meget vægt på, at du kan arbejde selvstændig.

Løn og ansøgning: Du aflønnes med 10.000,- pr måned og vi forventer ansættelse i 12 måneder. Send kort, motiveret ansøgning og CV til sakw@regionsjaelland.dk hurtigst muligt, og senest 15/12-16. For yderlige oplysninger kan du kontakte Sara på ovenstående mail eller tlf. 22471921.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsinteresseret medicinstuderende søges til prægraduat forskningsprojekt om tuberkulose ved Nordsjællands Hospital – Hillerød.

Er du interesseret i forskning? Infektions- eller lungemedicin? Har du overvejet et forskningsår (/delår)? Vi søger en medicinstuderende som del af forskningsprojektet ”Tuberkulose blandt asylansøgere i Danmark” til et 6 eller 12 måneders forskningsprojekt med start januar 2017 ved Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling på Nordsjællands Hospital, Hillerød,

Om projektet
Formålet med studiet er, at beskrive omfanget af tuberkulose og risiko for sygdom blandt flygtninge og indvandrere i Danmark, at undersøge omfanget af det nuværende helbredstilbud til nyankomne asylansøgere og, gennem en systematisk aktiv screening for tuberkulose blandt nyankomne asylansøgere, at identificere den bedst mulige screening.

Som forskningsårsstuderende vil du arbejde sammen med den projektansvarlige og ph.d.studerende og herunder få ansvar for inklusion af deltagere i asylcentre, dataindsamling og databehandling. Din daglige gang vil derfor være delt mellem Nordsjællands Hospital og Center Sandholm. Du vil få ansvar for dit eget projekt under studiet, som kan bruges som kandidatopgave og stiles mod videnskabelig publikation med dig som førsteforfatter, og der er mulighed for kongresdeltagelse.

Lyder det som noget for dig? Eller har du spørgsmål?
Vi ser frem til at høre fra dig!

Kontakt os

Projektansvarlig
Kristina Langholz Kristensen, læge, ph.d. studerende
kristina.langholz.kristensen@regionh.dk tlf: +45 24426970
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital
Nationalt Ref. Laboratorium for TB og Mykobakterier, Statens Serum Institut

Overordnet projektansvarlig
Pernille Ravn, overlæge, ph.d., klinisk lektor
Pernille.ravn@regionh.dk
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar