Projekttitel: CNS infektioner

Kontakt: Elisa Skovgaard, læge, ph.d.-studerende, tlf.: 30 30 09 69, elisa.skovgaard.jensen@regionh.dk, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Har du interesse for CNS infektioner?
Vi søger en motiveret og forskningsinteresseret medicinstuderende til deltagelse i et projekt om CNS infektioner og skade på indre øre i vores forskningsklynge på Nordsjællands Hospital. Dine arbejdsopgaver bliver delt mellem dit eget projekt (litteratursøgning, statistik, artikelskrivning mm.) og vedligeholdelse af vores fælles kohorte (patientbesøg, dataindsamling mm.). Vi har en del idéer til gode projekter baserede på CNS kohorten, der ville kunne passe en forskningsårs-studerende, men vi er også åbne overfor dine idéer! Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6 til 12 måneder. Stillingen er fuldt finansieret med start i efteråret 2018.  Vi samarbejder i en stor og meget aktiv forskningsklynge på Nordsjællands Hospital. Vores del af forskningsklyngen arbejder med patienter med CNS infektioner i et unikt samarbejde på tværs af afdelinger. Projektet er tilknyttet Øre-Næse-Hals afdelingen i et tæt samarbejde med Infektionsmedicinsk afdeling, Klinisk Biokemisk afdelingen og Anæstesiologisk afdeling.

Vi tilbyder
Dit eget forskningsprojekt
Løn
Unikt netværk på tværs af afdelinger
 
Baggrund for projektet
Infektioner i central nerve systemet (CNS) er fortsat sygdomme med en høj dødelighed. Blandt de overlevende efter bakteriel meningitis vil 30% have høretab eller døvhed på baggrund af skader på det indre øre – cochlea.
Dette projekt har til formål at forbedre outcome hos patienter efter infektion i CNS.  Det skal ske ved at øge forståelsen af, hvornår og hvorfor patienterne udvikler skader på hørelsen samt andre neurologiske følgetilstande.

Primære projekt ansvarlige
Christian Brandt, ph.d., lektor, overlæge, Infektionsmedicinsk afdeling, NOH
Malene Kirchmann, ph.d., overlæge, Øre-Næse-Hals afdelingen, NOH
Per Cayé-Tomassen, dr.med., professor, overlæge, Øre-Næse-Hals afdelingen, RH
Elisa Skovgaard, ph.d.-studerende, læge, Øre-Næse-Hals afdelingen, NOH

 

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Projekttitel: Hyperglykæmi ved lungebetændelse – præeksiterende insulin resistens eller stress hyperglykæmi

Kontakt: Birgitte Lindegaard Madsen, forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, ph.d. birgitte.lindegaard.madsen@regionh.dk, Nordsjællands Hospital, Hillerød

Speciale: Infektionsmedicin

Kort information om projekt

Baggrund: Lungebetændelse er den i antal største og i sværhedsgrad farligste af de almindelige infektionssygdomme, der fører til indlæggelse. Dødeligheden er 14% for patienter indlagt med lungebetændelse, og sygdommen rammer i høj grad svækkede, ældre medborgere, samt patienter som også har anden kronisk sygdom som fx diabetes. Mange, men ikke alle har forhøjet blodsukker ved indlæggelsen. Mere end 30% har prædiabetes ved indlæggelsen. Forhøjet blodsukker er en stærk prædiktor for mortalitet samt sværhedsgrad. Årsagen til dette er ikke klarlagt. Muligheden er, at det skyldes insulin resistens, nedsat inkretin respons m.m.

Formålet med nærværende projekt er at undersøge sukkeromsætningen hos patienter med pneumoni vha. en sukkerbelastningstest. Projektet er en del at et større forskningsprogram om pneumoni.

Projektstadie

Ansøgning til De Videnskabsetiske Komiteer er indsendt, afventer godkendelse før igangsættelse af projektet. Projektet opstartes omkring juni 2018

Målgruppe (deltid, bachelor- eller kandidatprojekt, forsknings år, forskningshalvår)

Kandidatprojekt

Arbejdsopgaver

Inklusion af pneumoni

Gennemførsel af oral glukose belastningstest

Indgå i forskningsgruppen

Muligheden for medforfatterskaber/førsteforfatterskaber

Mulighed for medforfatterskab, evt. førsteforfatter

Løn eller interessetimer

Ingen løn, men som en del af studiet

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Medicinstuderende søges til projekt omhandlende hæmodynamisk monitorering på Anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital.

Vi søger en motiveret og ambitiøs medicinstuderende til et forskningsprojekt omhandlende hæmodynamisk monitorering med fokus på perifer perfusion. Du vil få dit eget selvstændige projekt som del af et større forskningsprojekt, som du også vil være involveret i. Med den rette arbejdsindsats vil projektet udgøre kandidatopgave og med mulighed for efterfølgende publikationer.

Projektet du vil blive tilknyttet omhandler sammenhængen med centrale variable som hjertets minutvolumen og den perifere perfusion, samt sidstnævntes betydning for komplikationer og dødelighed.
Du vil blive en aktiv del af forskningsgruppen, og få ansvaret for dit eget projekt, inklusiv protokolskrivning, databehandling og manuskriptudformning under daglig vejledning. Der vil desuden være mulighed for at præsentere egne resultater på videnskabelige kongresser og det forventes, at du tager aktiv del i fondsansøgninger.
Den daglige vejledning vil foregå via afdelingens læge og ph.d. studerende Marianne Agerskov samt forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, dr.med. Nicolai Bang Foss, og supervision fra professor, dr.med. Niels H. Secher. Desuden vil du få samarbejdspartnere inden for anæstesiologi, abdominalkirurgi og ortopædkirurgi.
Du vil have din daglige gang på Anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital, der varetager anæstesi og postoperativ behandling af abdominalkirurgiske, ortopædkirurgiske og gynækologiske patienter.

Du skal have mulighed for at arbejde minimum 6 måneder (evt. som del af 5.semester kandidat), men 12 måneders ansættelse er også en mulighed.
Ansættelsesstart 01.09.18 eller efter aftale.
Du er
• Medicinstuderende på kandidatdelen
• Interesseret i klinisk forskning/anæstesi/kirurgi
• Struktureret og flittig
• Selvstændigt tænkende og arbejdende
• Gerne tidligere forskningserfaring, men ikke et krav
Ansøgning:
CV. og kort motiveret ansøgning sendes til Marianne Agerskov, reservelæge, ph.d. stud. (marianne.agerskov@regionh.dk).
Ved spørgsmål omkring projektet, kontakt Marianne på tlf. 24793147.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Er du interesseret i at arbejde og forske i børn og unge med overvægt?

Baggrund:

Overvægt blandt børn og unge er et stigende globalt problem. Dette er derfor en unik mulighed for at tilegne sig viden inden for dette spændende felt – og ja, det er os fra Generation XL.

På Holbæk Sygehus ligger Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, hvor vi i et tværfagligt team behandler børn og unge med overvægt. Enheden for Overvægtige Børn og Unge er en af verdens største behandlingsklinikker for overvægtige børn, hvor der sideløbende med behandlingen udføres nytænkende forskning i årsagerne til, udviklingen af og behandling for overvægt hos børn og unge. Vi søger en forskningsårsstuderende, der har lyst til et relevant og praktisk forskningsår. Forløbet er fuldt finansieret.

Periode:

 • Fra d. 01.09.18 – et halvt til et helt år frem. Vi ser gerne, at du bliver et helt år. Det er for os lige meget, om du er på bachelordelen eller kandidatdelen. I øvrigt kan det placeres på forskersporet på 11. semester eller kombineres med bachelorprojektet på 6. semester.

Arbejdsopgaver:

 • Kommunikation med børn og unge, der deltager i forskningsprojekt
 • Tovholder på kliniske projekter
 • Blodprøvetagning
 • Fondssøgninger
 • Diverse ad hoc-opgaver

Vi tilbyder:

 • Et spændende arbejdsmiljø, hvor du får lov til at få hands-on erfaring
 • Oplæring i blodprøvetagning
 • Forskning / artikelskrivning

Vi forventer af dig:

 • Du kan indgå i et team, såvel som arbejde selvstændigt
 • Du har gåpåmod og er imødekommende

Du kan møde os d. 19. april til Forskerdating på Panum og stille os de spørgsmål du måtte have, og blive klogere på hvad i laver i Enheden for Overvægtige Børn og Unge.

Send ansøgning samt CV senest 11. maj til jgade@regionsjaelland.dk

Jens-Christian Holm

Overlæge, PhD, Klinisk Ekstern Lektor,

Forskningsleder Leder af Enheden for Overvægtige Børn og Unge

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Stud. med. søges til fuldtidsforskning på Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital

Vi søger en medicinstuderende, der vil tage et halvt eller helt forskningsår til at gennemføre flere studier om ventralhernier. Fokus vil være på et stort registerstudie kombineret med kliniske undersøgelser. Det forventes, at projektet kan danne basis for et fremtidigt ph.d.-projekt, såfremt det har interesse. Projekterne vil blive vejledt af professor, overlæge, dr.med. Lars Nannestad Jørgensen, læge, ph.d. Kristian Kiim Jensen og læge, ph.d.-studerende Erling Oma.

Du er som ansøger udadvendt, flittig og organiseret. Du trives ved selvstændigt og superviseret arbejde. Ambition om karriere inden for kirurgi er et plus, men ikke en nødvendighed. Du vil lære at forske, skrive videnskabelige artikler og evt. kandidatspeciale. Der er mulighed for kongresdeltagelse med henblik på præsentation af egen forskning. Forskningsåret kan kombineres med 11. semester forskningsophold. Eventuel orlovsdel vil blive finansieret med skolarstipendium á 10.000 kr. pr. måned.

Tiltrædelse pr. 1 august 2018 eller efter aftale. Interesserede bedes sende ansøgning (max én side) samt CV inklusiv karakterblad til kristian.kiim.jensen@regionh.dk. For nærmere information mail ovenstående adresse. Ansøgningsfrist d. 25. april 2018.

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Fem medicinstuderende søges til prægraduat forskningsår indenfor kardiologi

Vi søger fem medicinstuderende til deltagelse i flere større registerbaserede undersøgelser på Rigshospitalet. Formålet med projekterne er at undersøge sammenhænge mellem forskellige hjertesygdomme, medicinindtag og prognose over tid.

Du vil få tildelt et eget projekt indenfor kardiologi, som du har selvstændigt ansvar for, samtidig med at du vil indgå i en gruppe, som laver lignende projekter. Det videnskabelige udbytte vil være et førsteforfatterskab på det individuelle projekt og et medforfatterskab på mindst en anden publikation.

Du forventes at starte August 2018.

Arbejdet vil foregå på Kardiologisk afdeling B Rigshospitalet.

Arbejdstiden vil være ca. 35 timer ugentligt. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden.

Vi vil gerne have at du:

 • Er fleksibel og kan tage ansvar
 • Er interesseret i forskning
 • Kan arbejde både selvstændigt og som del af en større gruppe
 • Er indstillet på at arbejde på projektet fuldtid i 7-12 mdr (helst 12 mdr.

Vi kan tilbyde:

 • Vejledning af erfarne speciallæger indenfor Kardiologi
 • Forskningserfaring inden for både store og små projekter
 • Deltagelse i aktivt forskningsmiljø
 • To forfatterskaber på to artikler, som også kan bruges til kandidat/bachelor opgaven.

Med indførslen af nye studieregler kan der herske tvivl om hvilke muligheder man har for at udføre fuldtidsforskning under studiet. Ved tvivl kontakt da SUND studie- og karrierevejledning. Dertil kan man læse mere om mulighederne her: http://puffnet.dk/vejledning-mulighed-for-fuldtidsforskning-nye-orlovsregler-og-studieaktivitetskrav/

Ansøgningsfristen er 30/5 inden klokken 12. Der afholdes ansættelsessamtaler den 14/5.

Du bedes sende en mail med en kort motiveret ansøgning inklusiv CV til kirsten.arnaa@regionh.dk

Projektgruppen består bl.a. af Professor Dr.Med Lars Køber, Rigshospitalet. Læge, Ph.d Emil Fosbøl

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Studerende til 11. semester-opgave eller forskningsår søges til forskningsprojekt omhandlende hvorvidt veteraner med mentale problemer efter mission søger psykiatrisk hjælp.

Hvor: Psykiatrisk Center København, forskningsenheden ved Gentofte Hospital.         

Hvornår: 1.9.2018 – 31.1.19 (evt. 31.8.2019 – hvis forskningsår)

Ansøgningsfrist: onsdag d. 18.4.18

Projektet kort: I Danmark har vi i mange år udsendt soldater til internationale fredsbevarende missioner såvel som til krigsmissioner. De fleste soldater klarer sig godt efter en mission, men nogle kommer hjem med psykiske ar på sjælen. Vores viden om disse soldater med psykiske problemer efter de har været udsendt er manglende, specielt i forhold til deres brug af sundhedsvæsenets tilbud om behandling for dette. Nogle opsøger hjælp til behandling, mens andre ikke gør. I dette projekt vil vi gerne blive klogere på netop dette.
I samarbejde med ViVe (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) som har udført en stor spørgeskemaundersøgelse iblandt tidligere udsendte veteraner har vi mulighed for at uddybe vores viden om hvorvidt veteraner med psykiske problemer modtager behandling/opsøger hjælp for dette. Vi vil undersøge, hvor mange af soldaterne med psykiske problemer, der har modtaget behandling fra militærpsykologerne ved Veterancentret, modtaget behandling i det offentlige psykiatriske sundhedssystem eller har indløst recepter på psykofarmaka efter deres udsendelse. Herudover er formålet at karakterisere soldaterne (med rapporterede psykiske problemer), der valgte at opsøge hjælp sammenlignet med dem der ikke valgte dette. At få en større forståelse for hvor mange og en beskrivelse af hvilke soldater, der ikke modtager hjælp efter hjemkomst fra mission på trods af psykiske problemer kan bidrage til at vi kan udforme en bedre og mere målrettet opsøgende indsats med fokus på at skaffe psykiatrisk/psykologisk behandling til dem med behov for dette.

Dine opgaver: Du vil få selvstændigt projektansvar i perioden – naturligvis med assistance. Din primære opgave vil blive litteratursøgning samt videnskabelig artikelskrivning. Den statistiske analysedel udføres konkret på ViVe under seniorforsker Trine Madsens vejledning, men du forventes at have en interesse for forståelsen af analyserne, da din artikel vil være bygget op omkring disse.

Hvad kan vi tilbyde dig

 • Dejligt forskningsmiljø med masser af kollegaer, og tæt samarbejde med seniorforsker Trine Madsen, læge og Ph.D. Stud. Ole Köhler-Forsberg og Overlæge og Lektor Holger Jelling Sørensen. På afdelingen, som ledes af professor Merete Nordentoft, udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning og der er adskillige andre forskningsårs- og Ph.d.-studerende.
 • Forskningsår eller 11. semester projekt, afhængigt af hvad der passer bedst.
 • Evt. kandidatopgave indenfor emnet
 • Forfatterskab på videnskabelig artikel.
 • Evt. KU statistik/epidemiologi kursus og andre kurser

Vi forventer

 • At du er systematisk, god til engelsk og har et godt overblik
 • At du har lyst til at prøve kræfter med forskning

Interesseret? Har du spørgsmål? Ring/skriv ved spg. Send en ganske kort motiveret ansøgning (1 side) med et kort CV (max 1 side). Frist 18.04.18. Samtaler afholdes i uge 17.

Trine Madsen
Seniorforsker,
Psykiatrisk Center København, Forskningsenheden, Gentofte Hospital

Trine.Madsen@regionh.dk, Tlf. 30291319

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til forskning til start d. 1. september 2018

 

dd

Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til forskning til start d. 1. september 2018

Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO).

Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få tilknyttet et vejlederteam, der sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs.

Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år, eksempelvis kombineret med forskningssemesteret.

Vi tilbyder:

– Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode

– Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i maj 2019

– 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe

– Minimum tre artikler som førsteforfatter og muligvis et eller flere medforfatterskaber i løbet af ansættelsen

– Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale

– Erfaring med klinisk forskning

Vi forventer at ansøgeren:

– Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner

– Er struktureret, dedikeret og flittig

– Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden

– Er medicinstuderende på kandidatdelen

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

Om CPO:

CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital (www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø.

Ansøgning:

Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.com inden:

 1. april 2018

Herefter afholdes samtaler i uge 18-19 efter nærmere aftale.

Yderligere information:

Interesserede kan møde os til PUFFs Forskerdating d. 19. april på Panum, eller kontakte os på nedenstående mails:

 • Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (zetner@gmail.com)
 • Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)
Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Skolarstipendiat søges til klinisk forsøg: Effekter af psilocybin på klyngehovedpine

Klyngehovedpine, også kaldet Hortons Hovedpine, er en af de mest smertefulde lidelser der findes, og tilstanden omtales til tider som ”selvmordshovedpine. ” Patienter oplever voldsomt smertefulde halvsidige hovedpineanfald med autonome symptomer flere gange dagligt. Desværre responderer en gruppe af patienter dårligt på gængs behandling, hvorfor ny behandling er velkommen.

Psilocybin er den aktive substans i magic mushrooms, og der findes talrige patienthistorier om, at lave doser af psilocybin kan være en effektiv behandling mod klyngehovedpine. Dette er dog aldrig blevet undersøgt i et prospektivt klinisk forsøg.

I et relateret projekt er vi færd med at undersøge sammenhænge mellem blodkoncentrationen af psilocybin og graden af påvirkning af serotonin 2A receptoren, en neuronal receptor som er af afgørende betydning for psilocybins effekt. Dette vil tillade, at man vha. en blodprøve vil kunne estimere i hvilken udstrækning hjernens receptorer påvirkes af psilocybin.

I dette kliniske forsøg ønsker vi at undersøge effekten af psilocybin på anfaldsfrekvensen hos patienter med kronisk klyngehovedpine. Vi ønsker yderligere ved hjælp af funktionel MRI at undersøge mulige hjernemekanismer der er impliceret i klyngehovedpine samt det eventuelle behandlingsrespons. Vi håber yderligere, at vi vil kunne estimere gaden af receptorpåvirkning og herefter sammenholde dette med graden af anfaldsfrekvens og ændringer i hjernefunktion.

Vi søger derfor en ambitiøs og ansvarlig skolarstipendiat til at være primus motor i projektet.
Den studerende vil drive projektet i samarbejde med professor Rigmor Højland Jensen, professor Gitte Moos Knudsen og PhD-studerende og læge Martin K. Madsen. Projektopgaverne inkluderer rekruttering, lægeundersøgelser, indsamling og håndtering af biologiske prøver (fx blodprøver), administration af psilocybin, samt indsamling af MR-data. Det er vores forventning, at den studerende skal analysere og fortolke data og sammenskrive en artikel om de kliniske effekter som kandidatopgave.

Således er nærværende projekt en helt unik mulighed for at få erfaring med klinisk forskning og teste en ny behandling for en svær hovedpinesygdom.

Start: sommer-efterår 2018
Varighed: ½-1 år, og der kan være mulighed for yderligere tilknytning
Ansøgningsfrist: 1. april.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Martin K. Madsen, læge, PhD-studerende, (3545 6708, martin@nru.dk)

Rigmor Højland Jensen, Professor, overlæge, dr.med, KU-vejleder
Gitte Moos Knudsen, Professor, overlæge, dr.med.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Clinical assistant and PhD fellowship at Functional Imaging Unit, Rigshospitalet, Glostrup, University of Copenhagen

Functional Imaging Unit invites applications for a clinical research assistant with the possibility to apply for a 3-year co-financed PhD fellowship with the research project “Quantification of permeability of the blood-brain barrier and brain metabolism by magnetic resonance imaging in multiple sclerosis” from medical doctors that hold – or expect to hold – a Medical Doctor’s degree in September 2018 at the latest.

The position is open from the earliest convenience and until June 1st 2018 at the latest. Enrolment at the Copenhagen Graduate School of Health Sciences within 6 to 12 months from employment is a prerequisite (referring to the Ministerial Order on the PhD Program at Universities, no. 1039, 27. August 2013).

Functional Imaging Unit

Functional Imaging Unit (FIU) was established at Rigshospitalet, Glostrup in 2004 and is headed by Professor Henrik BW Larsson. FIU is part of Dept. of Clinical Physiology, Nuclear Medicine and PET, Rigshospitalet headed by Professor Liselotte Højgaard. The general scientific aim is to bring advanced physiological or multi-modal MRI methods into clinical research based on physiological insight. Senior researchers at FIU have for more than 15 years investigated neuroscience and neural diseases using MRI and functional MRI.

 

The PhD project

We have recently published results showing that permeability of the blood-brain barrier as measured by dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI) is a novel in-vivo marker of neuroinflammation in the brain and may be a highly useful tool in the clinical setting in early detection of inadequate treatment response and relapses in relapsing-remitting multiple sclerosis patients. The project consists of two separate parts:

 • Investigate if DCE-MRI can predict treatment response to the newest and most efficacious MS treatment regimes (Natalizumab, Fingolimod and Alemtuzumab). We also wish to characterize pathological changes in brain perfusion and metabolism during the course of treatment and correlate these to blood and urine biomarkers of inflammation, through our ongoing research collaboration with MS neuroimmunologists from Southampton University, Great Britain.
 • This part of the project tests the hypothesis that a Gluten restrictive diet can reduce brain neuroinflammation and improve MS outcome (https://www.on-projekt.com/). This part of the study is a collaboration with the Bartholin Institute which have recently shown that a Gluten restrictive diet improves the outcome in type I diabetes.

Patients for both projects will be recruited in collaboration with the MS clinics at Rigshospitalet Glostrup and Blegdamsvej, and thus the project will have a great interdisciplinary aspect, specifically within the fields of Neurology and Multiple Sclerosis.

Supervisor: Professor Henrik BW Larsson, MD, DMSc

 • invented the DCE-MRI method in 1990, supervisor for 26 PhD and Master Students since 1995)

Co-supervisor: Postdoc Stig P. Cramer, MD, PhD

 • practical experience with the DCE-MRI method since 2011)

 

Further information: stig.praestekjaer.cramer@regionh.dk

PhD qualifications, conditions and procedure

 

The successful applicant must hold a Medical Doctors degree (before internship (KBU) is preferred due to the time constraints of the Danish 5–year rule), which should be approved before employment. Relevant course work, previous research and practical experience should be described. The applicant should have a high level of academic interest in the field and should possess the ability to work in a multi-disciplinary team.

 

The grant is a 1-year clinical assistant position with the possibility for extension into a 4-year PhD position under the conditions that the project is accepted by Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen.

Applications (in English or Danish) should include a short description of motivation (max. 2 pages), academic achievements, copies of degrees, and a CV.

Deadline and Submission

Deadline is 28th of March 2018. Material received after this deadline will not be considered.

Applications should be submitted by e-mail only and in a single file to:

Stig Præstekjær Cramer, MD, PhD Postdoc

Functional Imaging Unit www.fiunit.dk Dept. of Clinical Physiology, Nuclear Medicine and PET Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital Nordre Ringvej 57

2600 Glostrup

stig.praestekjaer.cramer@regionh.dk

All interested parties are encouraged to apply fro the position, regardless of age, sex, race, religion or ethnicity.

 

University of Copenhagen (UC) is Denmark’s oldest university, founded in 1479. With approximately 40,000 students and 9,000 employees as well as a annual turnover of 5.3 billion, UC is the largest university in the Nordic countries. UC ranks as number 30 in the world and is the only Nordic university among the world’s top 100.

www.ku.dk

 

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet – Glostrup søger klinisk assistent til nyt forskningsprojekt om migrænens sygdomsmekanismer

Vores dynamiske forskningsgruppe, Human Migraine Research Unit (HMRU), søger en engageret, nyuddannet læge med interesse for det neurologiske forskningsfelt til udførelse af et PhD projekt

Om projektet

PhD projektet fokuserer på undersøgelse af migrænens patofysiologiske mekanismer og det banebrydende nye migrænebehandling ved brug af anti-CGRP monoklonale antistoffer. HMRU har et unikt setup og årelang erfaring med denne type forsøg og har de seneste år publiceret resultater i højt rangerede tidsskrifter. Vi har desuden et tæt samarbejdsnetværk, og der kan også blive mulighed for kortere ophold hos vores internationale samarbejdspartnere i Europa og USA.

Om stillingen
Den kliniske assistent får en central og selvstændig rolle i planlægning og udførelse af projektet, herunder protokolskrivning, fondsansøgninger og publikation af resultater i internationale peer-reviewed tidsskrifter. Stillingen er vagtfri, og arbejdsugen kan delvist tilrettelægges efter individuelle behov. Det vil dog være en stor fordel, at ansøgeren er fleksible i forhold til vekslende arbejdstider. PhD projektet vil give en bred indføring i klinisk forskning, og vil være anvendelig på tværs af de medicinske specialer. Udover projektet forventes også deltagelse i kliniske trials.

Om dig

Du er (ny)uddannet læge med interesse for klinisk forskning. Du er engageret og har gode samarbejdsevner, men arbejder også godt selvstændigt. Det er desuden en stor fordel, hvis du har forskningserfaring fra tidligere, samt har gode færdigheder i mundtlig og skriftlig engelsk.

Om os

HMRU består aktuelt af 20 forskere, herunder 1 professor, 5 seniorforskere, 8 kliniske assistenter (ph.d. studerende), 4 forskningsassistenter (medicinstuderende) og 2 forskningsbioanalytikere, som har et godt samarbejde både på tværs af faggrupper og projekter(https://twitter.com/hmru_cph). Gruppens fokus er på biomarkører for migræne og migrænens sygdomsmekanismer, ligesom vi er involveret i afprøvning af nye forebyggende lægemidler mod migræne. Dansk Hovedpinecenter er internationalt førende inden for klinisk hovedpineforskning, hvilket giver rig mulighed for at præsentere resultater ved årlige nationale og internationale konferencer.
Om løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker hos Neurologisk klinik, Rigshospitalet Glostrup, og løn- og ansættelsesforhold er i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Vi sikrer finansiering til projektet, men det forventes, at den ansatte søger ph.d. stipendiater. Tiltrædelse pr. 1. juli 2018 eller efter nærmere aftale.
Du kan søge stillingen ved at sende en ansøgning vedlagt CV og anbefaling direkte til professor Messoud Ashina, ph.d., dr.med., Neurologisk Klinik, Rigshospitalet – Glostrup, E-mail: meas@regionh.dk, Tel: 38633267, hvorfra der også kan indhentes yderligere oplysninger.
Ansøgningen skal være os i hænde senest torsdag den 29. marts 2018.
 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsårsstuderende på kandidatdel/11. semestersstuderende søges til stort klinisk projekt omhandlende fedme og fedtleversygdom.

Hvor: Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital.         

Hvornår: 15.8.18 – 1.2.19 (evt. 1.4.19)

Aflønning baseret på individuel aftale                                              

Ansøgningsfrist: 23.03.18

Projektet kort: Fedtleversygdom (NAFLD) skyldes overvægt og er endvidere tæt forbundet med de andre komplikationer (ex. type-2 diabetes, hypertension, søvnapnø), der ses ved overvægt/fedme. Ved BMI> 35 har > 90 % fedtlever. Af disse udvikler godt 40 % fedtleverbetændelse (NASH), der medfører varierende grader af leverfibrose og risiko for udvikling af skrumpelever, leversvigt og primær leverkræft. Hvorfor nogle patienter ’blot’ har fedtlever imens andre udvikler NASH og fibrose er fortsat dårligt belyst.

I dette projekt undersøger vi forskellige patofysiologiske mekanismer ved NASH/fibrose i patienter med svær overvægt, der gennemgår fedmeoperation. Under denne operation udtager opererende kirurg levervæv, omentfedtvæv og subcutant fedtvæv til analyse. Vi har primært fokus på 1) tarmfloraens betydning for udvikling af NASH 2) Fedtvævsbetændelse og dennes betydning for NASH og 3) Mitochondriedysfunktion ved NASH. Projektet omfatter 3 protokoller, hver med 2 patientbesøg. Projektet er herudover del af et meget stort dansk-international forskningsprojekt.

Dine opgaver: Du vil få selvstændigt projektansvar i perioden – naturligvis med assistance J

 • Screening, identificering og inklusion af forsøgsdeltagere
 • Vedligeholdelse af kontakt til alle inkluderede forsøgsdeltagere
 • Koordinering af projektbesøg, bookinger, bestilling og koordinering af forskningsundersøgelser
 • Varetage urin, spyt, blodprøveindsamling samt generelle patientprojektbesøg
 • Vævshåndtering, vævsforsendelse, vævsregistrering
 • Kommunikation og koordinering til og med de diverse samarbejdspartnere.
 • Registrering og indtastning af data

Hvad kan vi tilbyde dig

 • Veldrevet, spændende projekt med masser af patientkontakt og samtidig rig mulighed for at snuse til de nyeste analytiske teknikker (sekventering, metabolomics, proteomics).
 • Dejligt forskningsmiljø med masser af kage og tæt samarbejde med forskningssygeplejerske Karen Lisa, professor og vejleder Flemming Bendtsen, ph.d. studerende og forskningsårsstuderende.
 • Kandidatopgave indenfor emnet og evt. mindre artikel med dig som førsteforfatter
 • Medforfatterskab på videnskabelig artikel i henhold til arbejdsindsats.

Vi forventer

 • At du er systematisk og har et godt overblik
 • Har lyst til patientkontakt og har gode kommunikationsevner
 • At du har lyst til at prøve kræfter med forskning og projektledelse

Interesseret? Har du spørgsmål? Ring/skriv ved spg. Send en ganske kort motiveret ansøgning (1/2 side) med et kort CV (max 1 side). Frist 23.03.18. Samtaler afholdes i uge 14/15.

Julie Steen Pedersen

Læge, ph.d. studerende

Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital

julie.steen.pedersen@regionh.dk, Tlf. 20862065/40130062

 

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsårsstuderende søges til lungefibrose-projekt

Forskningsårsstuderende søges til lungefibrose-projekt

Er du forskningsinteresseret, og kunne du tænke dig at lære mere om sjældne lungesygdomme og klinisk databaseforskning?

På Lungemedicinsk forskningsenhed, Gentofte Hospital, leder vi efter en engageret medicinstuderende til et lønnet forskningsprojekt om idiopatisk lungefibrose (IPF).

IPF er en sjælden men alvorlig sygdom med en dårligere prognose  end de fleste cancersygdomme. Der findes begrænset behandling, og patienterne får ofte diagnosen sent i deres sygdomsforløb. Gentofte hospital er et af tre hospitaler i Danmark, med højt specialiseret funktion for udredning og behandling af IPF, hvilket giver en unik mulighed for at inkludere patienter i vores prospektive multicenter kohorte (PFBIO), dette gøres i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Kohorten er unik såvel i Danmark som internationalt.

Patienterne der inkluderes i PFBIO følges med halvårlige kontroller, hvor der tages blodprøver til biomarkør og DNA analyser, men også indsamles data om blandt andet lungefunktion, scanningsfund og indlæggelser.

Dine arbejdsopgaver bliver delt ca. 50/50 mellem dit eget projekt baseret på kohorten (litteratursøgning, statistik, artikelskrivning mm.) og vedligeholdelse af kohorten (patientbesøg, dataindsamling, indtastning i REDCap database mm.). Du vil blive grundigt oplært i alle typer opgaver du skal varetage.

Vi har mange gode projekter som kunne passe en forskningsårsstuderende, men er åbne for inputs, så vi i fællesskab kan finde et projekt der passer dig og dine interesser.

Du vil blive en del af en forskningsafdeling i rivende udvikling, med aktuelt 5 ph.d.-studerende og 1 forskningsårsstuderende, samt en række timelønnede medicinstuderende. Vi vægter højt at alle føler sig tilpasse og velkomne. Vi sidder på fælles kontorgang, og der er således kort til faglig sparing og hjælp. Vi lærer gerne fra os og du vil blive grundigt oplært i forskningsmetodologi, statistik, lungemedicin mm., som du vil kunne bruge, både nu i forhold til dit eget projekt og i dit senere arbejde som læge og forsker.

 

Dette kan vi tilbyde dig

 • Du arbejder med et eget projekt, som du selv er med til at definere. Vi hjælper dig med udformningen og afgrænsning af projektet i det omfang det er nødvendigt
 • Du bliver del af en aktiv forskergruppe og får grundig vejledning af vores ph.d.-studerende og specialister indenfor lungemedicin og interstitielle lungesygdomme
 • Vi forventer at du kan publicere én artikel efter et år, alt efter interesse og arbejdsindsats

 

Dette forventer vi af dig

 • At du kan arbejde sv.t. fuldtid i mindst 6 mdr. og helst 12 mdr. Du kan dog arbejde hjemme de fleste mandage og nogle fredage, hvis du ønsker det.
 • At du kan starte snarest, men ikke senere end april 2018.
 • At du er målrettet og selv tager ansvar for dit projekt
 • At du hjælper med vedligeholdelse og udvidelse af PFBIO-kohorten

Lønnen udgør 10.000 kr./md.

Lyder det spændende? Kort motiveret ansøgning (max 1 side) sendes til Nils Hoyer, læge, ph.d.-studerende (nils.hoyer@regionh.dk).

Ansøgningsfrist 2. marts 2018. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon!

 

Nils Hoyer, læge, ph.d.-studerende (nils.hoyer@regionh.dk) (38 67 42 00)

Saher Shaker, overlæge ph.d.

Torgny Wilcke, overlæge lektor ph.d.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningssemesterstuderende til tværregionalt Apopleksiforskningsprojekt

Projektets titel: Patient Reported Factors that Influence Time from Stroke Symptom Onset to First Contact with Medical Services/Healthcare Provider

Samarbejdsprojekt mellem Herlev Gentofte Hospital og Nordsjællands Hospital
Kort projektbeskrivelse
Kun mellem 15-20% af patienter med nyopstået blodprop i hjernen opnår at få blodpropsopløsende medicin (trombolyse) i Danmark, fordi patienterne ikke når rettidigt frem til at få stillet diagnosen. Trombolyse skal gives inden for 4 1⁄2 time efter symptomdebut og er det eneste akutte medicinske behandlingstilbud til patienter med iskæmisk apopleksi (blodprop i hjernen). Der er ca. 15.000 tilfælde af apopleksi om året og op mod 85 % af disse skyldes iskæmisk apopleksi. Det skønnes, at den største barriere for at nå rettidigt frem er befolkningens manglende viden om apopleksisymptomer, og om at
det er en akut indsættende og livstruende sygdom med mulighed for behandling.

I dette studie søger vi i samarbejde med Nordsjællands hospital og Århus Universitets sygehus at afdække patientrapporterede årsager og bevæggrunde for sen ankomst.

Undersøgelsens resultater forventes at have stort potentiale for at få flere rettidigt frem til trombolyse.

Opgaver til forskningssemesterstuderende

1) Screening af patienter og indsamling af data via et interviewer administreret spørgeskema (februar-april) på Nordsjællands Hospital. Den studerende vil blive oplært i afvikling af RedCAP spørgeskemaer og SP forskningsmoduls screeningværktøjer inden opstart.

2) Udfærdige systematisk review om relationen mellem organisering af akut apopleksibehandling og andel af patienter der trombolyseres internationalt.

Vi tilbyder:
Oplæring i afvikling af RedCAP spørgeskemaer og SP forskningsmoduls screeningværktøjer. Vejledning i videnskabelig forskningsarbejder, herunder udarbejdelse af systematisk review. Endvidere tilbydes på Nordsjællands Hospital et forskerkursus i 6 moduler specielt målrettet 5. semester kandidatstuderende.

Involvering i et tværfagligt og højtprofileret nationalt forskningsprojekt der forventes at have signifikant impact for både patienter og optimering af patientinformation og behandling. Forfatterskab på videnskabelige artikler i henhold til arbejdsindsats.

Vi forventer:
At du kan møde dagligt i en 3 mdr. periode på afdelingen i Hillerød, dog med enkelte dage i Herlev At du får udfærdiget et systematisk review/kandidatspeciale som afslutning på forskningssemester At du er systematisk og interesseret i patientkontakt

Interesserede studerende skal rette henvendelse til:
Forskningsansvarlige
Christina Rostrup Kruuse, Overlæge, Ph.d., & Klinisk forskningslektor, KU.
e-mail.: christina.kruuse@regionh.dk
Tlf.: 38681233
Neurologisk Afdeling N108

Herlev Gentofte Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev.
Thomas Christensen, Overlæge & ekstern klinisk lektor, KU.
e-mail.: thomas.christensen.02@regionh.dk
Tlf.: 48294829 lokal 7086
Neurologisk afdeling
Nordsjællands Hospital, Neurologisk sengeafsnit
Opgang 8, Plan 7
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød Hospital

Samt Ph.d., studerende André C Amtoft
e-mail: andre.christian.amtoft@regionh.dk
Tlf.: 38686553

Øvrige samarbejdspartnere:
Fredrik Folke, Ph.d. & Klinisk forskningslektor, KU.
Sektionsleder ved Den Præhospitale Virksomhed, Region H – Akutberedskabet
Overlæge ved Kardiologisk Afd. Herlev Gentofte Hospital- Gentofte
Grethe Andersen, Overlæge og Klinisk professor i neurologi ved Klinisk Institut, Aarhus Universitet.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Stud.med søges til forskningsår i kardiologi ved Harvard Medical School

Forskningsprojektet skal udføres i Boston ved Cardiac Imaging Core Laboratory (CICL), Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School.

Du vil komme til at stå for dit eget projekt, hvor du kan forvente mindst et førsteforfatterskab, og der vil være rig mulighed for at blive tilknyttet andre projekter i løbet af forskningsåret. Forløbet er en unik mulighed, for at få forskningserfaring i et spændende og internationalt miljø, og lære fra verdens førende forskere inden for kardiologi og ekkokardiografi.

Det aktuelle projekt tager udgangspunkt i en database med ca. 3000 HIV positive patienter, hvoraf ca. 900 har fået foretaget ekkokardiografi. Din opgave bliver primært at stå for de avancerede funktionsanalyser af myokardiet opnået ved ekkokardiografi af disse patienter. Der foreligger protokol som skal bruges til at søge midler til løn og udenlandsomkostninger, hvilket skal opstartes så hurtig som muligt. Optimalt kan forskningsåret begynde fra juni/sommeren 2018, hvis midlerne findes. Vi ser helst at du bruger et helt år på projektet, men hvis dette pga. af fremdriftsreform ikke er muligt, kan et halvt år også være en mulighed.

Der er ingen formelle krav til dig som studerende, men tidligere forskningserfaring og bekendtskab med databehandling, samt kendskab til STATA vil være en fordel.

Hvis du er interesseret, så send CV og en motiveret ansøgning (maks. 1 side) senest d. 16/2-2018 til : Stud.med Anne Marie Reimer Jensen (annemarie.reimerjensen@gmail.com) og læge, Ph.D. Tor Biering-Sørensen (tor.biering@gmail.com)

Samtaler med potentielle kandidater forventes at ske slut februar over Skype

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Er du interesseret i ortopædkirurgi, og ønsker du at prøve kræfter med at forske?

Er du interesseret i ortopædkirurgi, og ønsker du at prøve kræfter med at forske? Det kan være du har lidt fritid eller ønsker at lave et projekt til din bachelor- eller kandidat- ,eller 11 semesters forskning?

Hvis noget af ovenstående lyder interessant, så kan det være at vi har et projekt til dig.
På Herlev-Gentofte Hospital har vi samlet alle yngre forskere indenfor ortopædkirurgi i en
forskningsenhed på Gentofte matriklen. Igangværende projekter er indenfor alloplastikkirurgi, skulder/albuekirurgi og håndkirurgi.

Vi er lige nu 4 PhD-studerende og 2 medicinstuderende i gruppen, og holder ugentlige
forskningsmøder. Hvis du søger et prægraduat forskningsår kan vi eventuelt også tilbyde klinisk arbejde på et vikar-hold som assisterer til operationer, samtidig med at vi søger midler til resten af lønnen sideløbende.

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Stud Med søges til Forskningsprojekt om Svær Astma!

Dygtig og engageret stud. med. søges til spændende og klinisk relevant forskningsprojekt om Svær Astma.

Vær med til opstarten af et nyt nationalt behandlings- og forskningsregister, der skal undersøge svær astma i Danmark, og effekten af de nyeste behandlinger.

Vi søger en stud.med., som har lyst til at bruge min. 6 mdr på fuldtids forskning, og deltage i opbygningen af svær astma registeret

Som prægraduat forsker vil du
– få ansvar for dit eget forskningsprojekt, og du vil skulle udarbejde forsøgsprotokol, indsamle data, og skrive en originalartikel.
– få grundigt kendskab til metoder indenfor udredning og behandling af svær astma, samt en indføring i kliniske forskningsmetoder og statistik.
-blive en del af en stor og aktiv forskningsenhed, med mange yngre forskere

Projekt strækker sig over 6 måneder, med start medio februar 2018, eller snarest derefter.

Projektet kan foretages som en del af et forskningssemester, eller under orlov fra studiet. Projektperioden kan eventuelt forlænges i op til 12 mdr, afhængigt af dine muligheder for orlov.

Lønnen udgør 10.000 kr/mdr og det foregår på Bispebjerg Hospital.

Vi er Danmarks største Lungemedicinske Forskningsenhed, med en mangeårig videnskabelig produktion indenfor astma. Vi har mange studerende hos os i præ-graduate forløb, et godt socialt sammenhold og et godt akademisk miljø.

Lyder det som noget for dig?

Send en motiveret ansøgning (max 1) side til:

Celeste Porsbjerg,

Overlæge, klinisk forskningslektor
Formand for Dansk Svær Astma Register
Celeste.porsbjerg@regionh.dk
Telefon: 29171620
Du er også meget velkommen til at skrive eller ringe, hvis du har spørgsmål til projektet.
Vi ser frem til at høre fra dig!

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Timelønnet medicinstuderende til et klinisk forskningsprojekt

Vi søger en timelønnet medicinstuderende til at hjælpe os med det praktiske i forbindelse med et klinisk randomiseret multicenter studie “CORTICO-COP”, som kører på Bispebjerg Hospital .

Den studerende skal foretage ambulante opfølgninger på vores patienter i københavnsområdet, primært som hjemmebesøg. Nogle opfølgninger kan tages direkte på hospitalet. Opgaverne omfatter blodprøvetagning, udførelse af lungefunktion og udfyldelse af spørgeskemaer mv.

Man vil blive grundig oplært, men vi forventer man kan arbejde selvstændigt og kan udvise en vis fleksibilitet.

Timeantallet vil variere mellem ca 3-8 timer ugentligt (samlet på en enkelt hverdag).

Det drejer sig om en ansættelse med tiltrædelse snarest muligt og frem til slutningen af oktober 2018.

Vi foretrækker en kandidatstuderende med klinik erfaring.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte mig på email: pradeesh.sivapalan.02@regionh.dk

Ansøgning og CV sendes til samme email.

 

Med venlig hilsen

Pradeesh Sivapalan

Læge, Ph.d.-studerende

Herlev og Gentofte Hospital

Lungemedicinsk Forskningsenhed

Kildegårdsvej 28, 2900 Hellerup

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Stud. med. søges til forskningsprojekt om idiopatisk lungefibrose

Har du interesse for de interstitielle lungesygdomme? Vi søger en motiveret og forskningsinteresseret medicinstuderende til deltagelse i et projekt om idiopatisk lungefibrose (IPF) på vores forskningsafdeling på Gentofte hospital.
Vi har et fleksibelt arbejdsmiljø med en afslappet omgangstone og en kultur, hvor vi hjælper hinanden. Du vil som ny forskningsårsstuderende hurtigt føle dig som en del af holdet. Vi lærer gerne fra os, og du vil daglig lære om forskningsmetodologi, statistik, lungemedicin mm., som du vil kunne bruge i dit senere arbejde som læge og forsker. Afdelingen er i rivende udvikling, og omfatter for tiden 5 ph.d-studerende og 1 forskningsårsstuderende.

Gentofte hospital er et af kun tre danske hospitaler, hvor IPF behandles. Denne højt specialiserede funktion giver os rigtigt spændende forskningsmuligheder. Vi har derfor etableret en prospektiv multicenter kohorte (PFBIO) med patienter som diagnosticeres med IPF. Patienterne følges med halvårlige kontroller, hvor der tages blodprøver til biomarkører og indsamles data om lungefunktion, scanningsfund mm. Denne kohorte er
unik i Danmark og på et højt internationalt niveau. Kohorten omfatter i skrivende stund 130 patienter fra Gentofte og Aarhus hospital og der inkluderes ca. 60 nye patienter om året.

Dine arbejdsopgaver bliver delt mellem dit eget projekt (litteratursøgning, statistik, artikelskrivning mm.) og vedligeholdelse af vores fælles kohorte (patientbesøg, dataindsamling mm.). Vi har en del idéer til gode projekter baserede på PFBIO kohorten, der ville kunne passe en forskningsårsstuderende. Men vi glæder os også til at høre dine idéer!

Dette kan vi tilbyde dig
– Du arbejder med et eget projekt, som du selv er med til at definere. Vi hjælper dig med udformningen og afgrænsning af projektet i det omfang det er nødvendigt
– Du bliver del af en aktiv forskergruppe og får grundig vejledning af vores ph.d.-studerende og specialister indenfor lungemedicin og interstitielle lungesygdomme
– Alt efter interesse og arbejdsindsats forventer vi at du kan publicere én artikel efter et år

Dette forventer vi af dig
– At du kan arbejde fuldtid i mindst 6 mdr. og helst 12 mdr. med start snarest men senest marts 2018
– At du er målrettet og selv tager ansvar for dit projekt
– At du hjælper med vedligeholdelse og udvidelse af PFBIO-kohorten

Lønnen udgør 10.000 kr./mdr.

Lyder det spændende?

Kort motiveret ansøgning (max 1 side) sendes til Nils Hoyer, læge, ph.d.-studerende (nils.hoyer@regionh.dk).

Ansøgningsfrist 21. januar 2018. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller telefon!

Nils Hoyer, læge, ph.d.-studerende (nils.hoyer@regionh.dk) (38 67 42 00)
Saher Shaker, overlæge ph.d. (saher@dadlnet.dk)
Torgny Wilcke, overlæge ph.d. (Jon.Torgny.Wilcke@regionh.dk)

Udgivet i Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Skolarstipendiat med interesse for pædiatrisk hæmatologi og pulmonologi søges

Medicinstuderende på kandidatdelen søges, til forskergruppe der arbejder med at afdække baggrunden for alvorlige lungekomplikationer efter stamcelletransplantation hos børn. Studiet består dels i at opgøre behandlingsresultater for de seneste 15 år, og dels i at gennemføre en prospektiv undersøgelse, hvor nye metoder for måling af lungefunktion bliver testet på børn der gennemgår en stamcelletransplantation. Målet er at udvikle metoder til tidligere og bedre diagnostik og behandling.
Studierne giver mulighed for indsigt i pædiatrisk immunologi og hæmatologi på højt specialiseret niveau, såvel som detaljeret kendskab til forskellige mål for lungefunktion hos børn. Der er mulighed for at skrive kandidatopgave og for selvstændig videnskabelig publikation.
Spørgsmål og ansøgninger kan sendes til hilde.hylland@gmail.com.
Ansøgningsfrist er d. 4.10.
Hilde Hylland Uhlving, læge PhD og Klaus Müller, professor, Dr.Med

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Medicinstuderende søges til at indgå i vores forskningsenhed for avanceret hjertesvigt og hjertetransplantation

Til besættelse snarest søges medicinstuderende til Rigshospitalets enhed for avanceret hjertesvigt under Kardiologisk afdeling. Du vil arbejde tæt sammen med afdelingens læger og sygeplejersker med forskellige forskningsprojekter. Projekterne vil både være invasive studier med hjertekateterisation samt databasestudier. Afhængig af erfaring og evner, vil der være mulighed for at opnå forfatterskab på artikler. Stillingen er fuldt finansieret.

Vi forventer at
-du er engageret og vil lære at forske
-kan lægge 6-12 mdr. i dit forskningsophold
-kan starte snarest muligt, dette er dog ikke et krav

For yderligere information kan henvendelse rettes til;
Læge Emil Wolsk
Emil.wolsk@regionh.dk

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

DANSK BØRNELUNGECENTER OG CF-CENTER KØBENHAVN, RIGSHOSPITALET SØGER FORSKNINGSINTERESSERET STUD. MED.

Dansk BørneLunge Center (DBLC), BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet, varetager undersøgelse, kontrol og behandling af lunge- og astmasyge børn og unge samt voksne med arvelige lungesyg-domme fra hele Danmark. Dansk BørneRespirationsFysiologisk Laboratorium er en integreret del af DBLC og Laboratoriet fokuserer dels på at måle lungefunktion på alle patienter som led i den daglige klinik, dels på udvikling af nye metoder og tilpasning af gamle metoder til måling af især små børns og svært lungesyge børn og unges lungefunktion. Læs mere her: www.DBLC.dk

Vi søger en engageret og selvstændig forskningsinteresseret studerende til at varetage sit eget, af-grænsede forskningsprojekt samt til at medvirke i flere delstudier og efter behov og i samarbejde med laboratoriets øvrige ansatte, deltage i laboratoriets lungefunktionsmålinger på børn udenfor projekterne. Projektet vil være fuldt finansieret inkl. løn, med fleksible arbejdstider. Flere igangvæ-rende og kommende projekter fokuserer på diagnostik, behandling og monitorering af begyndende lungeskade hos børn i alle aldre. Laboratoriet behersker en lang række unikke og avancerede må-lemetoder, som er beskrevet her: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/boerne-unge-klinikken/dansk-boernelungecenter/undersoegelser/Sider/Hvilke-undersoegelser-foretages.aspx. Den viden der opnås kan få stor betydning for behandlingen af pati-enter med de arvelige, kroniske lungesygdomme Cystisk Fibrose (CF) og Primær CilieDyskinesi (PCD). Det forventes dit eget forskningsprojekt munder ud i en peer-reviewed publikation ved af-slutning af ansættelsen. Ansættelsen kræver fuldt engagement og vi forventer at du inden tiltrædel-sen sætter dig grundigt ind i projekter og metoder.

Udover oplæring i forskellige aspekter af klinisk forskning vil du blive grundigt oplært i metodologien i alle de forskellige lungefunktionsmetode, herunder specialiserede undersøgelse som kun vareta-ges på Rigshospitalet. Via supervision fra erfarne kollegaer vil du efterhånden selvstændigt skulle varetage målingerne. Ansættelsen giver selvsagt et grundigt kendskab til forskellige lungesygdom-me indenfor pædiatri. Du lærer om lungernes fysiologi og patofysiologi. Du bliver derudover med-lem af et tværfagligt team og veletableret forskningsmiljø som består af andre medicinstuderende, læger, sygeplejersker, humanbiologer, sekretærer, biologer og phd-studerende.

Ansættelsen er som udgangspunkt for et år med fleksibilitet i forhold til gældende regler under fremdriftsreformen og de tilhørende studieaktivitetsregler som du kan læse mere om her: http://healthsciences.ku.dk/phd/studentresearch/.

Stillingen er på fuld tid og til tiltrædelse allerede 1. Oktober 2017 eller snarest derefter. Stillingen er fuldt finansieret, men det forventes at du sideløbende søger relevante fonde mm.

Er det noget for dig? Hvis du er interesseret sender du en kort ansøgning på mail til nedenstående senest 31. September 2017. Samtaler med udvalgte finder sted primo september.

Kim G Nielsen
Klinisk forskningslektor, overlæge, dr. med.
Dansk BørneLungeCenter,
BørneUngeKlinikken, afsnit 5003
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: kgn@dadlnet.dk

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Halvårs forskningsprojekt på Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet

Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet opslår et 6 mdr. forskningsprojekt med start 2. januar 2018. Du vil få ansvar for et projekt, som omhandler: Lugtesansen hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Bakteriologien i næse-bihuler og lunger hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom – et systematisk review.

Projektet er et samarbejde mellem øre-næse-hals kirurgisk klinik Rigshospitalet og Lungemedicinsk afdeling Bispebjerg.  Projektet vil blive tilknyttet en pågående PhD i rhinologi. Hovedvejleder. Progessor Christian von Buchwald. Daglig vejleder/bivejleder: læge phd studerende Elisabeth Arndal

Projektet vil være oplagt som halvårs kandidatspeciale med forskning på den nye studie ordning (25 ECTS).

Arbejdsopgaver vil omfatte:

Undersøge patienter (en gruppe med kronisk obstruktiv lungesygdom og en kontrol gruppe; klinisk undersøgelse af næsen samt test af lugtesansen ved brug af Sniffn’ Stiks) (primære opgave)

Litteratur søgning, systematisk review om bakteriologien i næse-bihuler og lunger hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.

Skrive tillægs protokol

Database indtastning og analyse

Statistik

Artikel skrivning

Hvad får du ud af forløbet:

Oplæring i objektiv undersøgelse af næsen

Del af en stor og meget aktive forskningsenhed

Forskningserfaring til dit CV

Forfatterskab ved en eller flere publikationer

Uddannelse i klinisk forskningsmetodologi og berøring med flere forskellige typer studier

Mulighed for at præsentere din forskning på kongresser og faglige møder

Ansøgningsfrist: 1. december  2017.

Kontaktoplysninger:

Kort motiveret ansøgning med CV (gerne med fokus på evt. tidligere forskningserfaring) og studiekarakterer fremsendes til læge, Ph.d.-studerende Elisabeth Arndal (elisabeth.arndal@regionh.dk) hvortil evt. spørgsmål også kan rettes på tlf. 35459786.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsprojekt omhandlende cystisk fibrose

Vi søger en motiveret lægestuderende til et forskningsprojekt omhandlende effekten af ny behandling af Cystisk Fibrose(CF) patienter.
Med udgangspunkt i CF Register Danmark vil projektet bestå i en landsdækkende opgørelse af behandlingsresultater for børn og voksne CF patienter behandlet med ny modulator terapi. Projektet vil være oplagt til en 5. semesters kandidatopgave, men vi ser gerne, du bliver ansat sv.t. et helt forskningsår.

Jobbeskrivelse.
Projektet er et registerstudie. Du vil skulle forestå dataindsamling og som del af projektet skulle vedligeholde CF databasen.
Du bliver tilknyttet CF Center København. CF Center København hører under Dansk Børne Lunge Center og Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet, hvor du vil få din daglige gang.
Den daglige vejledning vil foregå via CF Centerets faste læger samt phD studerende.

Vi forventer at du:
Kan ansættes fuldtid i minimum 6 mdr, gerne 12 måneder svarende til et forskningsår med start dec. 2017/jan 2018.
Er på i sidste halvdel af kandidatuddannelsen.
Er forskningsivrig, målrettet og struktureret.
Har et basalt kendskab til statistik.
Kan arbejde selvstændigt og har gå på mod.
At ansættelsen udmøntes i minimum et førsteforfatterskab i forbindelse med projektet.
Gerne har godt kendskab til excel og access (ikke et krav).

Til gengæld kan vi tilbyde:
Et aktivt forskningsmiljø med tilknytning til infektionsmedicin, pædiatri, mikrobiologi og inflammationsforskning.

Lønnen udgør 10.000 kr/måned.
Kort motiveret ansøgning (max 1 side) og CV sendes til Tania Pressler, ovl. dr.med. (tacjana.pressler@regionh.dk) og Inger Mathiesen, læge phDstud (ihm@dadlnet.dk).

Har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til ovenstående pr mail eller telefon:
Inger Mathiesen: 51528713
Tacjana Pressler: 35451298
Ansøgningsfrist: 15. november.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Hjerneforskning og Psykiatri ved Rigshospitalet; vi søger 1 forskningsårsstuderende

Vi søger en højt motiveret medicinstuderende med interesse for hjerneforskning, psykiatri og billeddiagnostik til kombineret forskningsår bestående af 5 mdrs forskningssemester (5 semester kandidatdelen) og 7 mdrs skolarstipendiat. Du skal gerne have klinisk erfaring indenfor psykiatri eller neurologi.

Baggrund:
Ved moderat til svær depression, er førstevalgsbehandlingen selektive serotonin re-uptake hæmmere (SSRI), men en stor del af patienterne responderer ikke tilstrækkeligt på behandlingen, uden at man i dag ved hvorfor. På Neurobiologisk Forskingsenhed (NRU) ved Rigshospitalet, har man udviklet en ny metode til billeddannende undersøgelser af hjernen der afspejler serotonin-niveauet, nemlig en afbildning af serotonin 4 receptoren med positron emissions tomografi (PET).
Psykiatrisk Center København undersøger i samarbejde med NRU om man ved disse hjerneskan før og efter behandling med SSRI kan forudsige variationen af behandlingseffekten. Der måles også inflammationsstatus og stresseksponering tidlig i livet belyst ved spørgeskemaer. Det overordnede mål er at få en bedre forståelse for de neurobiologiske mekanismer som ses ved depression.
Til undersøgelsen skal vi inkludere 100 patienter med moderat til svær depression. Dit skolar-projekt kommer at udgøre en del af dette større projekt, hvor du skal undersøge serotonin 4 receptoren ved baseline hos depressive sammenlignet med kontroller, og dets association med inflammation og oplevet stress i barndommen.

Periode:
Varighed et år fra januar/februar 2018
Løn: 10 000 DKK per måned i 7 mdr (søges fra fonde sammen med dig).

Dine arbejdsopgaver:
• Rekruttering af raske og depressive projektdeltagere.
• Gennemførelse af kliniske PET, MR og EEG- skanninger og blodprøvetagninger.
• Kvantificering af PET- og/eller MR-data.
• Kliniske psykiatriske interviews under behandlingsfasen.

Vi tilbyder:
• Mulighed for at skrive din kandidatopgave.
• Mulighed for forfatterskab(er) på videnskabelige artikler
• Indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam med meget erfarne forskere, Ph.d. -studerende og andre skolarstipendiater i et stimulerende internationalt miljø.
• Fremlæggelse af videnskabelige resultater ved afdelingsmøder.
• Selvstændigt arbejde i en lægefaglig rolle, og flere ansvarsområder.
• Vejledning under hele forløbet.

Som skolarstipendiat er der også god mulighed for at deltage i både nationale og international konferencer. Desuden tilbydes kurser ved PhD-skolen, til alle indskrevne forskningsårsstuderende ved KU.

Ansøgningsfrist: 17.9.2017
Hvis du er interesseret, bedes du straks sende dit CV (inkl. karakter), samt en begrundet ansøgning til Kristin Köhler-Forsberg, Email: kristin.forsberg@nru.dk
Fakultetsvejleder: Professor, MD Gitte Moos Knudsen, email: gitte@nru.dk

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Novo Scholarship Call 2018 – OBS Kort ansøgninsfrist

Novo Nordisk and Novozymes invite master students at any Danish university or Lund University to apply for a Novo Scholarship. With these scholarships, we intend to support undergraduate talents within natural science in Denmark and southern Sweden. The scholarships are granted to support the students during their master thesis project.

Only applications for support of scientific projects that are relevant for Novozymes or Novo Nordisk will be considered. The applicant must be a master student enrolled at a Danish university or Lund University during the entire period of time of the scholarship. The university supervisor must be associated with the same institution. Marks for bachelor project, if part of the curriculum, must be at least 10, and the weighted average for the bachelor minimum 8.2. Master students conducting or having agreements to conduct their master thesis project at Novo Nordisk or Novozymes cannot apply. Owing to regulations regarding support of Health Care Professionals in Denmark, the scholarship cannot be granted to students who are training to become: medical doctors, dentists, veterinarians, pharmacists, nurses, veterinary nurses, pharmacists, midwives, biomedical laboratory technicians, clinical dieticians or radiographers.

The master thesis project must be of high scientific quality and include independent work by the student, potentially leading to at least one scientific publication. Written Consent from the university supervisor is a prerequisite for submission. The application must also be supported by a contact person from Novozymes or Novo Nordisk with scientific competences related to the project. It is the contact person’s responsibility to ensure that the project is of interest to the company that he or she represents. The contact person has no formal tutorial responsibilities, but would monitor project progress until completion. If you need help to identify a contact person, we will try to help you, please send an email no later than Monday 4 September 2017 at 12:00 (noon). For Novozymes related projects please contact Jens Tønne Andersen JTAn@novozymes.com and for Novo Nordisk related projects please contact Lise Brennum LTRB@novonordisk.com

The scholarship amounts to DKK 7,000 per month during the master thesis project, for up to 12 months between December 2017 and November 2018. The scholarship cannot be extended. Students with projects beginning before summer 2018 will be prioritised.

Recipients must dedicate their time to their thesis project and are expected to not take on paid work during the scholarship period. The Novo Scholarship cannot be granted if the applicant receives other grants in the same period of time, except grants for consumables, “Statens Uddannelsesstøtte” or if the applicant attends a summer school funded by the Novo Nordisk International Travel Programme.

Approved recipients can apply for additional support of max DKK 6,000 for participation in international meetings to present the results of the funded project. This allowance may be applied for conferences taking place up to 9 months after expiration of the scholarship.

Recipients are expected to join the Novo Science Ambassador programme. This programme is intended to boost the interest for natural science among students in 7th to 12th grade (3. g) via lectures at schools across Denmark. Ambassadors will be trained in communication and lectures are coordinated by ASTRA, the national Centre for Learning in Science, Technology and Health in Denmark.

Recipients will be invited, together with their supervisor and contact person, to a symposium at Novo Nordisk in November 2017 and again in late 2018. At the latter, they will be expected to present the results from their project.

How to apply
Application form can be requested from Rasmus Nielsen, R&D Academic Partnerships RSNL@novonordisk.com. Applications including appendices must be received electronically no later than

Monday 11 September 2017 at 12:00 (noon)

The application form must be submitted as Microsoft Word 97-2007(.doc) file. Appendices and the signed application must be submitted together in one single pdf file. Please send to RSNL@novonordisk.com.
Appendices:
• Applicant’s CV
• Description of project in English, maximum 1200 words. Please include background, aim and project plan
• A transcript from the university documenting status of education and marks
• Letter of recommendation from university supervisor (in English, signed and printed on letterhead)
• Letter of recommendation from Novozymes/Novo Nordisk contact person (in English, signed and printed on letterhead)

Questions regarding applications to Novo Nordisk can be addressed to Rasmus Nielsen (LTRB@novonordisk.com or phone: +45 30753337). For applications to Novozymes please contact Jens Tønne Andersen (JTAN@novozymes.com or phone +45 44461050).

Applicants will receive replies no later than 29 September 2017.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Er du interesseret i kardiologi og har du lyst til at lære at lave forskning og ekkokardiografi?

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår i projektet med titlen ”Myocardial Deformation by 2D and 3D Echocardiography Before and After Coronary Artery Bypass Graft Surgery and/or Aortic Stenosis”. Projektet går ud på at undersøge patienter med avanceret ekkokardiografi før, 4-6 dage og 3 måneder efter åben hjertekirurgi (koronar bypass med eller uden samtidig hjerteklapkirurgi). Den prægraduate forskningsårsstuderende vil blive lært op i ekkokardiografi og kliniske kardiologiske undersøgelsesmetoder. Selvom den studerende får sit eget selvstændige projekt som skal afsluttes med minimum 1 artikel vil den studerende blive en del af et større dobbeltblindet randomiseret forskningsprojekt med intervention på mere end 1.000 hjertepatienter sammen med andre prægraduate forskningsårsstuderende, ph.d.-studerende, seniorforskere og professorer.

Ansættelsesperioden forløber fra 01.02.18 – 31.01.19 og kan kombineres med 11. semester forskningsophold (kan der startes før mhp. oplæring i ekkokardiografi, vil det kun være en fordel). Lønnen under et prægraduat forskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Der foreligger lønmidler, men det forventes at der søges om stipendium. Der skal fremsendes motiveret ansøgning svt. ½ A4 side, CV og karakterbevis til nedenstående mailadresser.

Ansøgningsfrist: 30. oktober 2017

Ved yderligere spørgsmål er man velkommen til at kontakte læge, ph.d.-studerende, Frederik Grund.

Kontakt:

Læge, ph.d.-studerende, Frederik Grund
Hjertemedicinsk Afdeling 2142
Rigshospitalet
Mail: frederikgrund@gmail.com

Overlæge, ph.d., Rasmus Møgelvang
Hjertemedicinsk Afdeling 2142
Rigshospitalet
Mail: rasmus.moegelvang.01@regionh.dk

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Vil du skrive dit bachelor- eller kandidatprojekt på Endokrinologisk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital?

Vi søger en medicinstuderende som ønsker at skrive et bachelor- eller kandidatprojekt på Bispebjergs forskningsenhed med fokus på type 2 diabetes og kostbehandling med opstart i august eller september 2017. Der vil være mulighed for at forlænge perioden med 6 måneder, så man opnår et fuldt forskningsår.

På afdelingen kan vi tilbyde oplæring i de væsentligste endokrinologiske undersøgelser, herunder;

-intravenøs sukkerbelastningstest
-måltidstest
-clamp forsøg
-fedtbiopsier
-anlæggelse af intravenøse adgange
-almene blodprøver

Du vil indgå i et tæt samarbejde med afdelingens læger, herunder de forskningsansvarlige overlæger samt afdelingens 3 PhD-studerende.

Ønsker du mere information, så kontakt:

Amirsalar Samkani
amsam03@gmail.com
60104443

Eller

Mads Skytte
madsskytte@hotmail.com
51909461

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

To forskningsårs-studerende søges til kohorte studie om småbørns lungeudvikling – og lungesymptomer på Børne-og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, til efteråret 2017

Kandidatspeciale i pædiatriske lungesygdomme.

Vi søger to højt motiverede medicinstuderene med interesse for pædiatri til kombineret forskningsår og forskningssemester, 5 semester kandidatdelen ved Børne-og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital og PreventADAL studiet ved Oslo Universitets Hospital. Varighed et år fra september/oktober 2017 bestående af 6 mdrs. forskningsårs-stipendiat, studieophold mhp. metodeoplæring i Oslo og 5 mdrs. forskningssemester.

Projektet omhandler lungeudvikling og lunge-Health hos en kohorte af 3-4 årige tidligere præmature – og mature  børn.

Muligheder og forventninger:

Du/I bliver en del af forskningsgruppen og får dit/jeres eget projekt, der omhandler allerede foreliggende data fra 1 års opfølgningen af denne neonatale kohorte. Dvs. der forventes minimum et 1 forfatterskab og en kandidatopgave/25 ETCS point. Deltagelse i Videnskabelige kongresser er en mulighed.

Samtidig skal du hjælpe til med at indkalde og klinisk vurdere de nu 3-4 årige børn, ud fra symptomscoringsindeks, lungefunktionsundersøgelser etc. Du vil blive oplært og få vejledning i lungefunktionsundersøgelsesteknik, interview teknik og databasehåndtering og analyse i SPSS.

DU er:

På kandidatdelens sidste del.

Interesseret i klinisk forskning af børn

Struktureret, flittig og målrettet.

Interesseret i dataanalyser og statistik.

Har gode engelskkundskaber.

Tidligere forskningserfaring vil være en fordel, men ikke et krav.

Lønnen udgør 10.000 kr/måned (gældende aftale i 6 mdr.) og er allerede fuld finansieret.  Rejseomkostninger og ophold i Oslo dækkes af projektet. Der forventes, at det halve forskningsår forlænges med forskningssemester/5 semester mhp. udfærdigelse af publikationer.

Skriftlig motiveret ansøgning og CV sendes til: inger.merete.joergensen@regionh.dk , som kan kontaktes for yderligere information, alternativt tlf 48294308.

Ansøgningsfrist 15.9. 2017. Efterfølgende samtaler.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar

Forskningsårs-studerende søges til selvstændigt fuldt finansieret projekt på Rigshospitalets anæstesi- og operationsklinik, Abdominalcentret, til efteråret 2017.

Vi søger en motiveret medicinstuderende til et forskningsprojekt omhandlende betydningen af at kontrollere inflammation efter stor abdominal kirurgi. Du vil få dit eget selvstændige projekt som del af et større forskningsprojekt (Ph D), som du også vil være involveret i.

Projektet omhandler effekten af høj dosis steroid på komplikationer i den akutte opvågningsfase efter leverresektion, bryst-, hofte- og nyrekirurgi.
Du bliver en aktiv del af forskningsgruppen, og får ansvaret for dit eget projekt, omhandlende komplikationer i opvågningsfasen, med en forventning om minimum et førsteforfatterskab, og flere medforfatterskaber.
Den daglige vejledning vil foregå via afdelingens ph.d. studerende Kristin J. Steinthorsdottir samt forskningsansvarlig læge, dr.med. Eske K. Aasvang, og supervision fra professor, overlæge, dr.med. Henrik Kehlet.
Desuden vil du få sparrings- og samarbejdspartnere inden for Anæstesiologi, Abdominalkirurgi, Urologi og Ortopædkirurgi.
Du vil have din daglige gang på Anæstesi- og Operationsklinikken, Abdominalcentret, der varetager anæstesi og postoperativ behandling af stor kompleks kirurgi på Rigshospitalet for abdominalkirurgiske, urologiske, ortopædkirurgiske og karkirurgiske patienter.

Lønnen udgør 10.000 kr./måned (eftergældende aftale) og garanteres af afdelingen. Du skal have mulighed for at arbejde minimum 6 måneder (evt. som del af 5.semester kandidat), men 12 måneders ansættelse er også en mulighed.
Ansættelsesstart 01.09.17 eller efter aftale.
Du er
• Medicinstuderende på kandidatdelen
• Interesseret i klinisk forskning/anæstesi/kirurgi
• Struktureret, flittig og forskningsivrig
• Selvstændigt tænkende og arbejdende
• Gerne tidligere forskningserfaring, men ikke et krav
Ansøgning:
CV, og kort motiveret ansøgning sendes til Kristin Steinthorsdottir, reservelæge, ph.d. stud. (kristin.julia.steinthorsdottir.01@regionh.dk) eller Eske Aasvang, afd.læge, dr.med. (eske.aas@gmail.com).
Ved spørgsmål omkring projektet, kontakt Kristin på tlf. 31666112.

Udgivet i Aktuelle opslag fra vejledere og PUFF, Nyhedsarkiv | Skriv en kommentar