05
apr

0

Stillingsopslag – PhD studerende

Ved Rigshospitalets Børnekræftlaboratorium, Bonkolab, opslås et 3-årigt ph.d.-studie til besættelse 1. august 2017 med en læge.

Projektet har til formål at videreføre Bonkolabs forskning indenfor bivirkninger til behandling af akut lymfoblastær leukæmi – med primært fokus på alvorlige bivirkninger der kan relateres til asparaginase behandling.

Asparaginase benyttes i behandlingen af såvel akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og Non-Hodgkins Lymfom. Størstedelen af børn med ALL behandles kontinuerligt med asparaginase i sammenlagt 30 uger.

Blandt de alvorligste toksiciteter når man behandler med asparaginase er allergiske reaktioner, akut pancreatitis (AAP), hepatotoxicitet (VOD), svær hyperlipidæmi, Osteonekrose (ON) og tromboser.

AAP er en af de hyppigste årsager til at standse behandling med asparaginase, mens ON er en af de alvorligste senfølger til ALL behandlingen.

Den Ph.D-studerende vil primært beskæftige sig med ON samt AAP og følger heraf. Den Ph.D studerende vil bl.a. få kendskab til statistik, spørgeskema-undersøgelser, klinisk forskning etc.

Den Ph.D-studerende vil indgå i en større forskergruppe med mangeårig erfaring indenfor klinisk forskning i bivirkninger til leukæmibehandling af børn – herunder asparagainase-bivirkninger. Dele af studiet gennemføres i samarbejde med andre af laboratoriets forskere, der er involveret i toxicitet. Desuden gennemføres studiet i samarbejde med børnekræftlæger i de nordiske og baltiske lande.

Løn i henhold til overenskomst – der er midler til opstart af PhD (½ år), men der skal ansøges om midler til fuldt Ph.D stipendiat til efterårets ansøgningsrunder. Skriftlig ansøgning med C.V. senest mandag d. 1. maj 2017 kl. 24.00 til thomas.leth.frandsen@regionh.dk. Ansættelsessamtaler afholdes efter ansøgningsfristen og påtænkes afsluttet senest ultimo uge 19.

Ved behov for yderligere information – (se bonkolabs hjemmeside –fremsøges i Google) eller ret henvendelse til overlæge, Ph.D. Thomas Frandsen 35458364/ 35455051.