24
maj

0

Medicinstuderende søges til prægraduat forskning i 6-12 måneder

Vi søger en skolar med interesse for opfølgning efter intensiv terapi. Ansættelse på Intensiv afd., Nordsjællands Hospital med start 1. september 2017. Varighed 6-12 måneder.

Projektet handler om at undersøge langtidseffekten af et recovery program i op til 5 år efter intensiv terapi. Recovery programmet består af patientfotografier og opfølgende samtaler indenfor det første år efter intensiv terapi. Denne effektmåling er opgjort. Dog ønsker vi at forlænge undersøgelse til 5 år eller mere. Problemstillingen og dertilhørende analyser vil være at gentage spørgeskemaindsamlingen (5-års data), indtaste i allerede eksisterende database genereret ud fra et randomiseret studie, RAPIT (Restitution af patienter efter intensiv terapi). Data handler om patient-relaterede outcomes baseret på selvrapporterede spørgeskemadata fra tidligere intensiv patienter, som har været respiratorbehandlet i 48 timer eller mere.

Din opgave vil være at udføre en fornyet dataindsamling og analyser af de kvantitative data med henblik på at kunne estimere en langtidseffekt af recovery programmet 5-år efter intensiv terapi. Hypotesen er, at recovery programmet primært forbedrer patienternes og pårørendes helbreds-relaterede livskvalitet, og sekundært følelsen af sammenhæng, angst, depression, PTSD og selvoplevede symptomer. Det giver dig mulighed for at skrive en selvstændig publikation.

Øvrige projektdeltagere (udover undertegnede) er Professor Ingrid Egerod og Docent Dorthe Overgaard. Du vil blive en del af et større forskningsgruppe bestående af læger, sygeplejersker, ph.d.-studerende, og andre forskningsstuderende.

Send motiveret ansøgning jfje@regionsjaelland.dk senest d. 10. juni 2017. Yderligere spørgsmål kan stiles til Janet F Jensen på tlf. 2681 3406 eller mail.

Glæder os til at høre fra dig