08
feb

0

Forskningssemesterstuderende til tværregionalt Apopleksiforskningsprojekt

Projektets titel: Patient Reported Factors that Influence Time from Stroke Symptom Onset to First Contact with Medical Services/Healthcare Provider

Samarbejdsprojekt mellem Herlev Gentofte Hospital og Nordsjællands Hospital
Kort projektbeskrivelse
Kun mellem 15-20% af patienter med nyopstået blodprop i hjernen opnår at få blodpropsopløsende medicin (trombolyse) i Danmark, fordi patienterne ikke når rettidigt frem til at få stillet diagnosen. Trombolyse skal gives inden for 4 1⁄2 time efter symptomdebut og er det eneste akutte medicinske behandlingstilbud til patienter med iskæmisk apopleksi (blodprop i hjernen). Der er ca. 15.000 tilfælde af apopleksi om året og op mod 85 % af disse skyldes iskæmisk apopleksi. Det skønnes, at den største barriere for at nå rettidigt frem er befolkningens manglende viden om apopleksisymptomer, og om at
det er en akut indsættende og livstruende sygdom med mulighed for behandling.

I dette studie søger vi i samarbejde med Nordsjællands hospital og Århus Universitets sygehus at afdække patientrapporterede årsager og bevæggrunde for sen ankomst.

Undersøgelsens resultater forventes at have stort potentiale for at få flere rettidigt frem til trombolyse.

Opgaver til forskningssemesterstuderende

1) Screening af patienter og indsamling af data via et interviewer administreret spørgeskema (februar-april) på Nordsjællands Hospital. Den studerende vil blive oplært i afvikling af RedCAP spørgeskemaer og SP forskningsmoduls screeningværktøjer inden opstart.

2) Udfærdige systematisk review om relationen mellem organisering af akut apopleksibehandling og andel af patienter der trombolyseres internationalt.

Vi tilbyder:
Oplæring i afvikling af RedCAP spørgeskemaer og SP forskningsmoduls screeningværktøjer. Vejledning i videnskabelig forskningsarbejder, herunder udarbejdelse af systematisk review. Endvidere tilbydes på Nordsjællands Hospital et forskerkursus i 6 moduler specielt målrettet 5. semester kandidatstuderende.

Involvering i et tværfagligt og højtprofileret nationalt forskningsprojekt der forventes at have signifikant impact for både patienter og optimering af patientinformation og behandling. Forfatterskab på videnskabelige artikler i henhold til arbejdsindsats.

Vi forventer:
At du kan møde dagligt i en 3 mdr. periode på afdelingen i Hillerød, dog med enkelte dage i Herlev At du får udfærdiget et systematisk review/kandidatspeciale som afslutning på forskningssemester At du er systematisk og interesseret i patientkontakt

Interesserede studerende skal rette henvendelse til:
Forskningsansvarlige
Christina Rostrup Kruuse, Overlæge, Ph.d., & Klinisk forskningslektor, KU.
e-mail.: christina.kruuse@regionh.dk
Tlf.: 38681233
Neurologisk Afdeling N108

Herlev Gentofte Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev.
Thomas Christensen, Overlæge & ekstern klinisk lektor, KU.
e-mail.: thomas.christensen.02@regionh.dk
Tlf.: 48294829 lokal 7086
Neurologisk afdeling
Nordsjællands Hospital, Neurologisk sengeafsnit
Opgang 8, Plan 7
Dyrehavevej 29
3400 Hillerød Hospital

Samt Ph.d., studerende André C Amtoft
e-mail: andre.christian.amtoft@regionh.dk
Tlf.: 38686553

Øvrige samarbejdspartnere:
Fredrik Folke, Ph.d. & Klinisk forskningslektor, KU.
Sektionsleder ved Den Præhospitale Virksomhed, Region H – Akutberedskabet
Overlæge ved Kardiologisk Afd. Herlev Gentofte Hospital- Gentofte
Grethe Andersen, Overlæge og Klinisk professor i neurologi ved Klinisk Institut, Aarhus Universitet.