A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Fondens midler anvendes efter følgende retningslinier:

1. Bevillinger kan gives til enkeltpersoner med henblik på kortere varende speciel uddannelse ved udenlandske universiteter eller institutioner på områder, der må skønnes at være af betydning for dansk lægevidenskab eller det danske samfund.

2. I særlige tilfælde kan bevilling gives til kortvarige rejser for særligt kyndige, således at de kan deltage i vigtige konferencer (ikke almindelige kongresser) eller på anden måde kan sætte sig ind i specielle forhold af betydning for lægevidenskaben. Bevilling kan ikke gives med henblik på ægtefællers deltagelse i rejser. Udlandsophold uden videnskabelig indhold støttes ikke.

3. Bevilling kan gives til videnskabeligt arbejdende klinikker, laboratorier og institutioner til udførelse af projekter, herunder laborantaflønning, mindre apparatur samt anskaffelse af forsøgsmateriale og -dyr. Det må ved midlernes fordeling nøje påses, at tilskud fra det offentlige ikke beskæres.

Der ydes ikke bevilling til udgifter ved oversættelse, trykning og køb af særtryk.

Ansøgningsskema kan hentes på Fondens hjemmeside eller kan rekvireres ved henvendelse til Fonden på nedenstående adresse. Der kan kun søges til ét formål på hvert skema.

Projektstøtte
Hvis bilag anvendes, må projektbeskrivelse maksimalt fylde fem A4-sider og CV én side. Ud over publikationslisten ønskes kun trykte eller accepterede publikationer (ikke abstracts). Eventuelle særtryk eller manuskripter kun i ét eksemplar.
Materialet returneres ikke.
Projektstøtte andrager typisk kr. 50-100.000.

Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af Fondens midler fremsendes til nedenstående adresse i seks eksemplarer, som skal være modtaget senest d. 1. oktober 2011, kl. 12.00.

Ansøgningen må foruden nøje redegørelse for arbejdets planlæggelse  indeholde budget for beløbets anvendelse, oplysning om ansøgerens stilling, uddannelse og tidligere videnskabelige produktion samt oplysning om, hvorvidt der er søgt eller opnået tilskud fra anden side til det planlagte arbejde.

Bidragsudvalget
FONDEN TIL LÆGEVIDENSKABENS FREMME

A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål
Esplanaden 50, 1098 København K
Tlf. 3363 3402
Email: mette.olufsen@maersk.com

Efter opslag i Ugeskrift for Læger, nr. 34, august 2011

Tilbage