Aage Bangs Fond foretager sin halvårlige uddeling med henblik på støtte af forskning inden for det dermatologiske speciale og tilgrænsende fagområder. Endvidere vil støtte kunne ydes til studierejser inkl. længerevarende studieophold i udlandet indenfor det dermatologiske speciale.

Legatansøgning i 3 eksemplarer ledsaget af kortfattet curriculum, indsendes senest d. 3. oktober 2011 til:
Aage Bangs Fond
c/o Advokat Ejvind  Koefoed
Nørre Voldgade 88
1358 København K

I ansøgningen må til brug for skatteindberetning oplyses banknavn og reg. nr. på den konto, hvortil et tildelt legat skal overføres med angivelse af kontohavers navn og CPR.nr. eller CVR-nr.

Opslag i Ugeskrift for Læger, nr. 33, august 2011

Tilbage